Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Национални IPA пројекти за Републику Србију који се односе на социјално укључивање у периоду 2007-2013. године

 

2013. година

Назив пројекта
Назив пројекта
(енглески)
Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Повећање делотворности и инклузивности услуга запошљавања путем развоја система обуке заснованог на анализи мањка вештина, осмишљавању и примени програма прилагођених незапосленима и нарочито особама са инвалидитетом и програма субвенција за запошљавање
Increasing the Effectiveness and Inclusiveness of Employment Services through Development of Training System based on a “Skills Gap” Analysis, Design and Delivery of Tailored Programmes for Unemployed and Particularly PWDs and Employment Subsidies 7.000.000,00 евра Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Допринети паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији путем изградње образованије и вештије радне снаге, унапређења политика социјалне заштите и социјалне укључености осетљивих група, повећавајући могућности за бољи животни стандард у складу са циљевима Стратегије Европа 2020/ Развити систем који значајно доприноси ефикасном и делотворном усклађивању понуде и потражње и функционисању целокупног тржишта рада, са посебним акцентом на укључивању ОСИ
Социјално укључивање и смањење сиромаштва осетљивих и вишеструко рањивих група са посебним акцентом на деци, старијима, особама са инвалидитетом и корисницима социјалне помоћи
Social Inclusion and Poverty Reduction of Vulnerable and Multiply Disadvantaged Groups with Particular Emphasis on Children, the Elderly, Persons with Disabilities and Income Support Users 8.500.000,00 евра Министарство рада, запошљавања и социјалне политикеМинистарство просвете, науке и технолошког развоја Допринети паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији путем изградње образованије и вештије радне снаге, унапређења политика социјалне заштите и социјалне укључености осетљивих група, повећавајући могућности за бољи животни стандард у складу са циљевима Стратегије Европа 2020/ Унапредити социјалну укљученост и реинтеграцију осетљивих група путем унапређења мера образовања и социјалне заштите и делотворних услуга у заједници, са посебним акцентом на смањење стопе прераног напуштања школовања, бригу о породици и приступу правди за децу
Унапређење услова живота и становања ромског становништва које тренутно живи у неформалним насељима
Improvement of Living and Housing Conditions among the Roma Population Presently Residing in Informal Settlements 11.000.000,00 евра Канцеларија за људска и мањинска права Допринети паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији путем изградње образованије и вештије радне снаге, унапређења политика социјалне заштите и социјалне укључености осетљивих група, повећавајући могућности за бољи животни стандард у складу са циљевима Стратегије Европа 2020/ Подржати примену Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији путем даљег развоја и остваривања одрживих и инклузивних модела за становање и унапређење физичке инфраструктуре у одабраним ромским насељима

 

2012. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Повећање делотворности политика запошљавања према осетљивим групама
Increasing the Effectiveness of Employment Policies towards Disadvantaged Groups 8.000.000,00 евра Министарство економије и регионалног развоја Наставити унапређење социјално-економског развоја у Србији заснованог на вишим нивоима запослености, образованијој и запошљивијој радној снази и унапређеној социјалној укључености особа које припадају осетљивим групама, са посебним нагласком на Ромима/ Повећати делотворност српске политике запошљавања у складу са потребама тржишта рада.
Јачање капацитета Владе и социјалних партнера да користе социјални дијалог као средство развоја и примене социјалних и економских реформи
Strengthening the Capacity of Government and Social Partners to Use Social Dialogue as a Tool for the Development and Implementation of Social and Economic Reforms 1.500.000,00 евра Министарство рада и социјалне политике Наставити унапређење социјално-економског развоја у Србији заснованог на вишим нивоима запослености, образованијој и запошљивијој радној снази и унапређеној социјалној укључености особа које припадају осетљивим групама, са посебним нагласком на Ромима/ Обезбедити коришћење социјалног дијалога као инструмента за постизање консензуса о питањима везаним за тржиште рада и као форума за дискусију о програмирању, формулисању и примени социјалних и економских реформи.
Унапређење квалитета, обухвата и релевантности образовања путем модернизације стручног усавршавања и оспособљавања
Improving the Quality, Coverage and Relevance of Education through Modernisation of VET and Dropout Prevention Interventions 3.800.000,00 евра Министарство просвете и науке Наставити унапређење социјално-економског развоја у Србији заснованог на вишим нивоима запослености, образованијој и запошљивијој радној снази и унапређеној социјалној укључености особа које припадају осетљивим групама, са посебним нагласком на Ромима/ Повећати капацитет српског система стручног усавршавања и оспособљавања за унапређење квалитета, обухвата и релевантности пруженог стручног усавршавања и оспособљавања
Подршка социјалном укључивању најосетљивијих група, укључујући и Роме, путем разноврснијих услуга социјалне заштите у заједници
Support To Social Inclusion of the most Vulnerable Groups, including Roma, through more Diversified Community-based Social Services 6.000.000,00 евра Министарство рада и социјалне политике Наставити унапређење социјално-економског развоја у Србији заснованог на вишим нивоима запослености, образованијој и запошљивијој радној снази и унапређеној социјалној укључености особа које припадају осетљивим групама, са посебним нагласком на Ромима/Подржати политике социјалног укључивања и развој опсега и квалитета социјалних услуга у заједници намењених осетљивим групама, укључујући и Роме, путем међусекторских приступа и иницијатива заснованих на локалном партнерству.
Примена Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији
Implementation of the Strategy for Improvement of the Status of Roma in the Republic of Serbia 4.800.000,00 евра Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Наставити унапређење социјално-економског развоја у Србији заснованог на вишим нивоима запослености, образованијој и запошљивијој радној снази и унапређеној социјалној укључености особа које припадају осетљивим групама, са посебним нагласком на Ромима/Подржати примену Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији у областима приступа основним правима и грађанској партиципацији, тржишта рада, образовања, здравља, социјалне заштите, адекватног становања и стварања радних места, у складу са препорукама текућих пилот-активности Града Београда и ЕУ Оквира за националне стратегије за интеграцију Рома до 2020. године

 

 2011. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Примена антидискриминационих политика
Implementation of Anti-Discrimination Policies 2.200.000,00 евра Министарство за људска и мањинска права Допринети поштовању људских права и заштите мањина у Републици Србији/Делотворна и ефикасна примена антидискриминационих политика у складу са стандардима и добром праксом у ЕУ
Подршка примени стратегија за интерно расељена лица, избеглице и повратнике
Support to the Implementation of Strategies for IDPs, Refugees and Returnees 7.200.000,00 евра Комесаријат за избеглице Допринети бољој примени стратегија за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по споразумима о реадмисији/1. Подржати интеграцију избеглица, унапређење животних услова интерно расељених лица и реинтеграцију повратника по споразумима о реадмисији. 2. Олакшати остваривање права избеглица, интерно расељених лица и повратника по споразумима о реадмисији путем правне помоћи.
Подршка развоју и истраживању људског капитала
Support for Human Capital Development and Research 18.100.000,00 евра Министарство просвете Допринети унапређењу квалитета људског капитала заснованог на јачању „троугла знања“: образовање-истраживање-иновације, као и унапредити делотворност образовног система и подржати примену Стратегије научног и технолошког развоја Србије, чиме ће се допринети повећању иновација у складу са стандардима ЕУ и постићи бољи општи ниво знања у друштву/ 1. Унапредити реформе основног и општег средњег образовања и систем образовања наставника као допринос економском и социјалном развоју. 2. Подстаћи конкурентност српске привреде унапређењем везе између истраживања и развоја и економског развоја.
Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима
Support for De-institutionalisation and Social Inclusion of Persons with Mental Disability and Mental Illness 5.170.000,00 евра Министарство рада и социјалне политике Допринети унапређењу социјалног укључиванај особа са менталним инвалидитетом и поремећајима менталног здравља/Омогућити деинституционализацију и социјално укључивање особа са менталним инвалидитетом и поремећајима менталног здравља путем трансформисања институција ради унапређења услуга и подршке развоју социјалних и здравствених услуга на локалном нивоу.
Припрема институција тржишта рада за европску политику запошљавања
Preparation of Labour Market Institutions for European Employment Policy 3.500.000,00 евра Министарство економије и регионалног развоја Убрзати реформу тржишта рада у складу са стандардима ЕУ/Унапредити утицај српске политике запошљавања.

 

2010. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Европски програм помоћи јужној и југозападној Србији – ESSWeSP
European South and South West Serbia Support Programme – ESSWeSP 15.000.000,00 ЕУР Директни корисници овог пројекта су општине Златиборског, Рашког, Моравичког и Расињског, Јабланичко- пчињског округа. Допринети јачању стабилности и социоекономског развоја у најсиромашнијих деловима Србије склоним сукобима: Јужна и југозападна Србија (Златиборски, Рашки, Моравички и Расињски, Јабланичко- пчињски округ)
Оснажити управљање, капацитет општина и међуопштинске капацитете и социјалну, економску и физичку интраструктуру на свеобухватан начин усредсређен на области.
Подршка општинама за припрему и имплементацију инфраструктурних пројеката – MISP 2010
Support to municipalities to prepare and implement infrastructure projects – MISP 2010 41.120.000,00 ЕУР Министарство за државну управу и локалну самоуправу, општине у Србији Допринети процесу децентрализације и припреми општина у Србији за приступање ЕУ
Компонента 1: Убрзати процес израде пројекта према европским стандардима и унапредити изградњу капацитета општина. Компонента 2: Подржати имплементацију одабраних инфраструктурних пројеката
Изградња капацитета институција које се баве управљањем миграцијама и реинтеграцијом повратника у Републику Србију
Capacity building of institutions involved in migration management and reintegration of returnees in the Republic of Serbia 2.000.000,00 ЕУР Комесаријат за избеглице Републике Србије Допринети успостављању Механизма за управљање миграцијама у Републици Србији у складу са правним тековинама ЕУ.
Оснажити капацитете постојећих институција да би се достигли стандарди ЕУ на пољу Управљања миграцијама и реинтеграције повратника из реадмисије.

 

2009. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Подршка приступу правима, запошљавању и осамостаљивању избеглица и ИРЛ у Србији
Supporting access to rights, employment and livelihood enhancement of refugees and IDPs in Serbia 13.541.000,00 ЕУР Комесаријат за избеглице Републике Србије
Министарство за Косово и Метохију
Министарство рада и социјалне политике
Допринети решавању проблема избеглица и ИРЛ у Републици Србији обезбеђењем адекватне подршке.Промоција побољшања животних услова најугроженијих ИРЛ и избегличких породица омогућавањем олакшаног приступа основним правима.
Унапређење предшколског образовања у Србији (пројекат IMPRES)
Improvement of preschool education in Serbia (IMPRES project) 5.000.000,00 ЕУР Министарство просвете Допринети социјалном укључивању и смањењу сиромаштва побољшањем приступа деце предшколским установама, посебно деце из угрожених категорија. Побољшање услова предшколског образовања за децу, посебно ону из угрожених група, унапређењем квалитета предшколских програма и повећањем капацитета предшколских установа.

 

2008. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Образовање за све – Повећање доступности и квалитета образовања за децу из маргинализованих група
Education for All – Increasing the
Availability and Quality of Education for Children from Marginalised Groups
3.000.000,00 ЕУР Министарство просвете Републике Србије Допринети социјалном укључивању и смањењу сиромаштва омогућавањем већег приступа редовном школовању у Србији за децу из маргинализованих група и децу са посебним потребама. Повећати инклузију деце из маргинализованих група и деце са посебним потребама у систем предшколског и основног образовања и снизити стопу њиховог раног напуштања образовања формализацијом и ширењем подршке која се пружа асистентима у хастави и координаторима за везу са заједницом.
Подстицање социјалног укључивања путем јачања институција које пружају социјалне услуге у заједници (социјално укључивање)
Fostering social inclusion through strengthening institutions that provide community-based social protection services (Social Inclusion) 5.800.000,00 ЕУР Министарство рада и социјалне политике Пројекат доприноси испуњавању циља унапређења социјалног укључивања и смањења сиромаштва најугроженијих група у друштву (деце са инвалидитетом, жена у сеоским подручјима и Рома) кроз рационализацију и децентрализацију услуга социјалне заштите и развоја социјалних услуга у заједници. Сврха пројекта је да се смањи број деце са инвалидитетом у великим резиденцијалним институцијама у Србији подршком и јачањем усуга у заједници на локалну које подстичу запошљавање угрожених категорија младих и жена.
Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима (ИРЛ)
Support to Refugees and Internally Displaced persons (IDPs) 6.210.000,00 ЕУР Комесаријат за избеглице Републике Србије
Министарство за Косово и Метохију
Допринети решавању проблема избеглица и ИРЛ у Србији уз истовремено обезбеђење пуног приступа њиховим правима. Компонента 1: Подршка становању и остваривању дохотка – Подршка интеграцији најугроженијих избегличких породица путем обезбеђења трајних решења и побољшање животних услова породица ИРЛ у Србији.
Компонента 2: Правна помоћ /Подршка и иинформисање – Унапређено пружање правне помоћи /подршке и већа доступност правовремених и тачних информација потребних за остваривање права ИРЛ и избеглица у Србији.
Прогнозирање и управљање подацима у Националној служби за запошљавање (НСЗ)
National Employment Service’s (NES) forecasting and data management 1.500.000,00 ЕУР Министарство економије и регионалног развоја Смањити ниво незапослености у Републици у Србији(1) Подићи перформансе НСЗ у следећим областима: (i) мониторинг и предвиђање трендова на тржишту рада и (ii) мониторинг и евалуација активних мера запошљавања.
(2) Повећање ефикасности и делотворности НСЗ кроз бржи приступ активној бази података, чзбању архива и лакшем приступу Интегрисаном информационом систему (ИИС).
Програм подршке општинској инфраструктури – MISP
Municipal Infrastructure Support Programme – MISP 55.400.000,00 ЕУР Општине у Републици Србији Оснажити капацитете у Србији како се захтева од кандидата за чланство у ЕУ, развој и имплементација реформи политика децентрализације и локалне самоуправе у циљу, боље управљање општинским инфраструктурним услугама и капацитета општина да програмирају и апсорбују инвестиционе фондове ЕУ за нове и увећана средства.Компонента 1. Побољшани институционални регулаторни оквир за општинске инфраструктурне услуге и подршка трансформацији јавних комуналних предузећа. Компонента 2. Побољшано програмирање општинске инфраструктуре и припрему пројеката Компонента 3. Имплементација одабраних општинских инфраструктурних пројеката.
Системски развој основног образовања одраслих заснованог на пракси у Србији (друга шанса)
Systemic Development of Elementary, Practice Based Adult Education in Serbia (second chance) 7.500.000,00 ЕУР Министарство просвете Институционализација модерног, функционалног система образовања одраслих што ће помоћи повећању броја шанси за запошљавање и ефикасније допринети смањењу сиромаштва, социјалној кохезији и националном економском опоравку. Успоставити систем функционалног основног образовања одраслих у Србији доступног и прилагодљивог потребама одраслих ученика, фокусираног на животне вештине и компетенције и засновано на концепту доживотног учења.

 

2007. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Даља подршка за избеглице и интерно расељена лица у Србији
Further Support to Refugees and IDPs in Serbia 10.000.000,00 ЕУР Комесаријат за избеглице Републике Србије Налажење трајних решења за проблеме ИРЛ/избеглица (1) Интеграција избеглица – путем имплементације стамбених решења, запошљавања и доходовних активности; (2) Подршка повратку /реинтеграцији кроз имплементацију међуграничних и прекограничних иницијатива; (3) Допринос осамостаљивању посебно идентификованих избеглица /ИРЛ кроз доделу пакета социоекономске помоћи и правну помоћ; (4) Обезбеђење пуне имплементације Сарајевске декларације.
Имплементација Националне Стратегије за борбу против злоупотребе наркотика
1.500.000,00 ЕУР Министарство здравља Успешна имплементација Националне Стратегије за борбу против злоупотребе наркотика (1) Помоћ у изради и подршци одговарајућим структурама и системима потребним за имплементацију компоненте «смањена потражња за наркотицима» Националне Стратегије за борбу против злоупотребе наркотика; (2) Јачање капацитета Министарства здравља за имплементацију стратегије
Подршка Агенцији за акредитацију у здравству
Support to the Health Care Accreditation Agency 1.500.000,00 ЕУР Министарство здравља Побољшати здравствену заштиту у Србији. Усвајање, стално унапређења квалитета и испоруке услуга у систему (1) Стално унапређење квалитета испоруке здравствених услуга у здравству Србије; (2) Помоћ Агенцији за акредитацију у здравству у изградњи капацитета и промоцији уравнотеженог интерно руковођеног процеса (професионалног/институционалног) побољшања квалитета путем механизама екстерне процене
Програм подршке општинама у Србији (MSP)
Municipal Support Programme (MSP) Serbia 23.000.000,00 ЕУР Стална конференција градова и општина, локалне самоуправе у градовима и општинама у Републици Србији Допринети унапређењуј управе и економском развоју у Србији путем подршке свим аспектима децентрализације одговорности и надлежности са централног на локални ниво. Унапредити капацитете за добру управу и општинско руковођење на локалном нивоу у циљу побољшања услуга на локалу за грађане и оснаживање локалног економског развоја јачањем локалних организација, Сталне конференције градова и општина и сарадње између централних и локалних органа власти.
Реформа Службе хитне помоћи у здравству (EMS)
Health Sector Reform Emergency Medical Services (EMS) 10.000.000,00 ЕУР Министарство здравља Побољшати Службу хитне помоћи у Србији као део целокупног здравственог система у СрбијиНаставити реформе здравственог сектора унапређењем способности и капацитета јединица Службе хитне помоћи у Србији
Програм регионалног социо-економског развоја
Regional Socio-Economic Development Programme 21.000.000,00 ЕУР Министарство привреде и регионалног развоја Оснажени капацитети у Србији за развој и имплементацију политике регионалног развоја у циљу уравнотеженијег територијалног социјално економског развоја Компонента 1: Помоћ за развој регионалних политика на националном нивоу – повећани капацитети на националном ниову ради планирања и имплементације интегрисане политике регионалног развоја;
Компонента 2: Помоћ агенцијама за регионални развој –
Интензиврано планирање развоја и капацитета за спровођење агенција за регионални развој, општина и осталих заинтересованих страна на локалном нивоу
Имплементација приоритета на пољу људских права и заштите националних мањина
Implementation of priorities in the area of human rights and protection of national minority groups 1.500.000,00 ЕУР Агенција за људска и мањинска права Подршка заштити стандарда људских права и мањина у Србији и њихово усклађивање са стандардима ЕУ (1) Имплементација приоритета Европског партнерства на пољу људских права и заштите националних мањина; (2) Испуњавање свих обавеза које проистичу из чланства у Савету Европе, посебно обзиром на Европску конвенцију о људским правима и грађанским слободама и Конвенцију за спречавање мучења и другог нечовечног и понижавајућег понашања или поступања

 

 

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]