Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović ArijasMenadžerka
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas obavlja dužnosti menadžerke Tima od 2018. godine. Odgovorna je za planiranje aktivnosti i koordinaciju inicijativa Tima u relevantnim oblastima, kao i za iniciranje saradnje i unapređenje zajedničkog delovanja sa zainteresovanim partnerima na nacionalnom, lokalnom i međunarodnom nivou.

U Timu je od 2016. godine bila koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, zadužena za razvoj strateškog okvira i praćenje mera za unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Kroz angažovanje u organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama fokusiranim na ljudska prava, bavila se unapređenjem položaja različitih ranjivih grupa (Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, deca i mladi) kroz razvoj usluga u lokalnoj zajednici, kao i implementacijom preventivnih i interventnih programa na nacionalnom nivou.

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za socijalnu politiku i socijalni rad. Iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je učešćem u„EmPower” programu za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

 

Biljana Mladenović

Biljana Mladenovićzamenica menadžerke i ekonomska analitičarka
biljana.mladenovic@gov.rs

Biljana Mladenović je u Timu zadužena za praćenje statistike siromaštva, pružanje podrške Vladi Republike Srbije za uspostavljanje okvira za praćenje siromaštva i socijalne isključenosti, kao i iniciranje istraživanja u oblasti siromaštva i socijalne isključenosti. Vodila je nekoliko ciklusa analiza uticaja politika i sekundarnih analiza podatka, tokom kojih je pružana podrška široj istraživačkoj i stručnoj zajednici u ovoj oblasti. Aktivno sarađuje sa partnerima u cilju podizanja interesovanja za teme koje se tiču socijalnog uključivanja. Članica je Tima od kraja 2009. godine.

Imajući u vidu radno iskustvo, kao i iskustvo u praćenju niza oblasti rada Tima, pruža pomoć menadžerki Tima u programskom usmeravanju aktivnosti Tima.

Biljana Mladenović diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije.

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkićkoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić zadužena je za podršku izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja, kako bi se osigurao pristup obrazovanju za svu decu/učenike na svim nivoima i obezbedilo njihovo pravo na obrazovanje uz dodatnu podršku i individualizovan pristup. Timu se pridružila 2016. godine.

Pruža stručnu podršku resornim ministarstvima u pripremi, sprovođenju i praćenju relevantnih strateških i zakonodavnih instrumenata koji se odnose na inkluzivno obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, kao i organizacijama civilnog društva i obrazovnim institucijama u pripremi predloga projekata. Organizuje stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovnom sistemu kroz različite modele učenja.

Dragana Malidžan Vinkić je učestvovala u svim ključnim procesima uvođenja inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji, a bila je angažovana kao nacionalna trenerkinja u okviru DILS projekta Ministarstva prosvete.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar RončevićSavetnik za javne politike i menadžer projekta Znanjem do posla – E2E
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević je zadužen za rast i razvoj inovacija u oblasti zapošljavanja mladih kroz upravljanje grant šemom namenjenoj lokalnim akterima, koji mogu da budu agenti promene položaja mladih u lokalnim zajednicama. Razvojem inovativnih modela za zapošljavanje mladih nastoji da donosiocima odluka pruži konkretna i u praksi proverena rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima sa mladi suočavaju. Blisko sarađuje sa resornim ministarstvima i lokalnim samoupravama kroz Program „Znanjem do posla”, kako bi inovacije postale održive i deo sistemskog rešenja. Član je Tima od 2015. godine.

Pruža stručnu i tehničku pomoć menadžmentu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u procesu institucionalizacije Tima, imajući u vidu stečeno iskustvo u reformi javne uprave i održivosti eksterno finansiranih programa i projekata u Republici Srbiji.

Aleksandar Rončević diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Međunarodne odnose. Na istom Fakultetu završio je master akademski program i stekao zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

 

Slavica Denić

Slavica Denićkoordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
slavica.denic@gov.rs

Slavica Denić je zadužena za podršku izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija kako bi se osigurali razvoj i implementacija strateškog okvira koji se tiče socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Pruža stručnu podršku resornim ministarstvima i državnim institucijama, kao i organizacijama civilnog društva u razvoju, pripremi i praćenju strateških i pravnih akata u oblasti inkluzije Roma i Romkinja. Priključila se Timu 2018. godine.

Radno iskustvo sticala je u Radio televiziji Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Slavica Denić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za filozofiju. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu na odseku za Menadžment u obrazovanju, a zvanje doktora nauka stekla je iz oblasti rodnih studija takođe na Univerzitetu u Novom Sadu. Autorka je više naučnih radova na temu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, sa posebnim fokusom na obrazovanje romske populacije.

 

Ivana Maksić

Ivana Maksić

koordinatorka za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa
ivana.maksic@gov.rs

Ivana Maksić je zadužena za praćenje socijalnog uključivanja u lokalnim zajednicama i sprovođenje grant šeme „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”.

Podrška je relevantnim akterima na nacionalnom i lokalnom nivou, a posebno u pogledu izgradnje kapaciteta u domenu pripreme i sprovođenja politika i projekata koji se tiču socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, praćenja primena politika, kao i unapređivanja prikupljanja, analize i korišćenja podataka za kreiranje lokalnih politika usmerenih na poboljšanje pristupa predstavnika/ca osetljivih grupa različitim uslugama. Timu se pridružila krajem 2018. godine.

Radno iskustvo sticala je u nacionalnoj asocijaciji lokalnih samouprava – Stalnoj konferenciji gradova i opština i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Bila je polaznica međunarodnog programa švedskog Međunarodnog centra za lokalnu demokratiju (ICLD), koji je bio posvećen upravljanju promenama namenjenim postizanju ravnomernog lokalnog socioekonomskog razvoja.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Kineski jezik i književnost.

 

Aleksandar Bogdanović

Aleksandar Bogdanovićkoordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju
aleksandar.bogdanovic@gov.rs

Aleksandar Bogdanović je diplomirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Profesionalno iskustvo je stekao angažmanom u Evropskom pokretu u Srbiji. Bavio se poboljšanjem položaja mladih u Srbiji u periodu od 2007. do 2013. godine, nakon čega je bio zadužen za razvoj, koordinaciju istraživačkih projekata i osiguranje kvaliteta istraživačkih radova Evropskog pokreta u Srbiji. Poseduje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom i javnom zastupanju. Oblasti njegovog interesovanja su evropski odnosi, evropske integracije i razvoj civilnog društva.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pridružio se 2019. godine na poziciji koordinatora za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

 

Biljana Božović

Biljana Božovićkoordinatorka za finansije
biljana.bozovic@gov.rs

Biljana Božović je zadužena za oblast finansijskog praćenja programa i pružanje podrške članovima i članicama Tima u postupcima ugovaranja i finansijskog sprovođenja projektnih aktivnosti. U skladu sa planiranim budžetom, obavlja i praćenje očekivanih rezultata programa. Biljana Božović je članica Tima od 2017. godine, prvo kao programska asistentkinja, a zatim kao koordinatorka za finansije.

Tokom rada u organizaciji Lider plus stekla je iskustvo u pogledu administracije projekata u oblasti ruralnog razvoja, turizma i socijalnog uključivanja, a bila je angažovana kao anketarka i istraživačica SeConS grupe za razvojnu inicijativu u istraživanjima koja su u fokusu imala socijalno ugrožene grupe i evaluaciju programa za lokalne samouprave.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru.

 

Jovana Ilić

Jovana Ilićprogramska asistentkinja
jovana.ilic@gov.rs

Jovana Ilić je kao programska asistentkinja uključena u niz aktivnosti koje se realizuju u okviru projekata koje Tim sprovodi. Obavlja poslove koji se tiču komunikacijа Tima u cilju informisanja javnosti o temama kojima se Tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. Takođe, pruža podršku u internom organizacionom i administrativnom funkcionisanju Tima, kao i u organizaciji različitih događaja. Timu se priključila 2019. godine.

Prethodno je radila u istraživačkoj organizaciji SeConS grupa za razvojnu inicijativu na poziciji menadžerke kancelarije i istraživačice. Učestvovala je u pripremi projekata i primenjenih istraživanja, koordinirala sprovođenje terenskih istraživanja i usavršavala se u primeni kvalitativnih metoda i tehnika istraživanja u različitim oblastima: rodna ravnopravnost, socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, održivi razvoj, migracije, položaj dece, mladih i osoba sa invaliditetom. Volonterski je bila angažovana u nekoliko organizacija civilnog društva.

Jovana Ilić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru, gde trenutno pohađa master studije Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]