Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović ArijasMenadžerka
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas obavlja dužnosti menadžerke Tima od 2018. godine. Odgovorna je za planiranje aktivnosti i koordinaciju inicijativa Tima u relevantnim oblastima, kao i za iniciranje saradnje i unapređenje zajedničkog delovanja sa zainteresovanim partnerima na nacionalnom, lokalnom i međunarodnom nivou.

U Timu je od 2016. godine bila koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, zadužena za razvoj strateškog okvira i praćenje mera za unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Kroz angažovanje u organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama fokusiranim na ljudska prava, bavila se unapređenjem položaja različitih ranjivih grupa (Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, deca i mladi) kroz razvoj usluga u lokalnoj zajednici, kao i implementacijom preventivnih i interventnih programa na nacionalnom nivou.

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za socijalnu politiku i socijalni rad. Iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je učešćem u„EmPower” programu za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

 

Biljana Mladenović

Biljana Mladenovićzamenica menadžerke i ekonomska analitičarka
biljana.mladenovic@gov.rs

Biljana Mladenović je u Timu zadužena za praćenje statistike siromaštva, pružanje podrške Vladi Republike Srbije za uspostavljanje okvira za praćenje siromaštva i socijalne isključenosti, kao i iniciranje istraživanja u oblasti siromaštva i socijalne isključenosti. Vodila je nekoliko ciklusa analiza uticaja politika i sekundarnih analiza podatka, tokom kojih je pružana podrška široj istraživačkoj i stručnoj zajednici u ovoj oblasti. Aktivno sarađuje sa partnerima u cilju podizanja interesovanja za teme koje se tiču socijalnog uključivanja. Članica je Tima od kraja 2009. godine.

Imajući u vidu radno iskustvo, kao i iskustvo u praćenju niza oblasti rada Tima, pruža pomoć menadžerki Tima u programskom usmeravanju aktivnosti Tima.

Biljana Mladenović diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije.

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkićkoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić zadužena je za podršku izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja, kako bi se osigurao pristup obrazovanju za svu decu/učenike na svim nivoima i obezbedilo njihovo pravo na obrazovanje uz dodatnu podršku i individualizovan pristup. Timu se pridružila 2016. godine.

Pruža stručnu podršku resornim ministarstvima u pripremi, sprovođenju i praćenju relevantnih strateških i zakonodavnih instrumenata koji se odnose na inkluzivno obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, kao i organizacijama civilnog društva i obrazovnim institucijama u pripremi predloga projekata. Organizuje stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovnom sistemu kroz različite modele učenja.

Dragana Malidžan Vinkić je učestvovala u svim ključnim procesima uvođenja inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji, a bila je angažovana kao nacionalna trenerkinja u okviru DILS projekta Ministarstva prosvete.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar RončevićSavetnik za javne politike i menadžer projekta Znanjem do posla – E2E
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević je zadužen za rast i razvoj inovacija u oblasti zapošljavanja mladih kroz upravljanje grant šemom namenjenoj lokalnim akterima, koji mogu da budu agenti promene položaja mladih u lokalnim zajednicama. Razvojem inovativnih modela za zapošljavanje mladih nastoji da donosiocima odluka pruži konkretna i u praksi proverena rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima sa mladi suočavaju. Blisko sarađuje sa resornim ministarstvima i lokalnim samoupravama kroz Program „Znanjem do posla”, kako bi inovacije postale održive i deo sistemskog rešenja. Član je Tima od 2015. godine.

Pruža stručnu i tehničku pomoć menadžmentu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u procesu institucionalizacije Tima, imajući u vidu stečeno iskustvo u reformi javne uprave i održivosti eksterno finansiranih programa i projekata u Republici Srbiji.

Aleksandar Rončević diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Međunarodne odnose. Na istom Fakultetu završio je master akademski program i stekao zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

 

Slavica Denić

Slavica Denićkoordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
slavica.denic@gov.rs

Slavica Denić je zadužena za podršku izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija kako bi se osigurali razvoj i implementacija strateškog okvira koji se tiče socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Pruža stručnu podršku resornim ministarstvima i državnim institucijama, kao i organizacijama civilnog društva u razvoju, pripremi i praćenju strateških i pravnih akata u oblasti inkluzije Roma i Romkinja. Priključila se Timu 2018. godine.

Radno iskustvo sticala je u Radio televiziji Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Slavica Denić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za filozofiju. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu na odseku za Menadžment u obrazovanju, a zvanje doktora nauka stekla je iz oblasti rodnih studija takođe na Univerzitetu u Novom Sadu. Autorka je više naučnih radova na temu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, sa posebnim fokusom na obrazovanje romske populacije.

 

Ivana Maksić

Ivana Maksić

koordinatorka za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa
ivana.maksic@gov.rs

Ivana Maksić je zadužena za praćenje socijalnog uključivanja u lokalnim zajednicama i sprovođenje grant šeme „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”.

Podrška je relevantnim akterima na nacionalnom i lokalnom nivou, a posebno u pogledu izgradnje kapaciteta u domenu pripreme i sprovođenja politika i projekata koji se tiču socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, praćenja primena politika, kao i unapređivanja prikupljanja, analize i korišćenja podataka za kreiranje lokalnih politika usmerenih na poboljšanje pristupa predstavnika/ca osetljivih grupa različitim uslugama. Timu se pridružila krajem 2018. godine.

Radno iskustvo sticala je u nacionalnoj asocijaciji lokalnih samouprava – Stalnoj konferenciji gradova i opština i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Bila je polaznica međunarodnog programa švedskog Međunarodnog centra za lokalnu demokratiju (ICLD), koji je bio posvećen upravljanju promenama namenjenim postizanju ravnomernog lokalnog socioekonomskog razvoja.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Kineski jezik i književnost.

 

Aleksandar Bogdanović

Aleksandar Bogdanovićkoordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju
aleksandar.bogdanovic@gov.rs

Aleksandar Bogdanović je diplomirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Profesionalno iskustvo je stekao angažmanom u Evropskom pokretu u Srbiji. Bavio se poboljšanjem položaja mladih u Srbiji u periodu od 2007. do 2013. godine, nakon čega je bio zadužen za razvoj, koordinaciju istraživačkih projekata i osiguranje kvaliteta istraživačkih radova Evropskog pokreta u Srbiji. Poseduje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom i javnom zastupanju. Oblasti njegovog interesovanja su evropski odnosi, evropske integracije i razvoj civilnog društva.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pridružio se 2019. godine na poziciji koordinatora za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

 

Biljana Božović

Biljana Božovićkoordinatorka za finansije
biljana.bozovic@gov.rs

Biljana Božović je zadužena za oblast finansijskog praćenja programa i pružanje podrške članovima i članicama Tima u postupcima ugovaranja i finansijskog sprovođenja projektnih aktivnosti. U skladu sa planiranim budžetom, obavlja i praćenje očekivanih rezultata programa. Biljana Božović je članica Tima od 2017. godine, prvo kao programska asistentkinja, a zatim kao koordinatorka za finansije.

Tokom rada u organizaciji Lider plus stekla je iskustvo u pogledu administracije projekata u oblasti ruralnog razvoja, turizma i socijalnog uključivanja, a bila je angažovana kao anketarka i istraživačica SeConS grupe za razvojnu inicijativu u istraživanjima koja su u fokusu imala socijalno ugrožene grupe i evaluaciju programa za lokalne samouprave.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru.

 

Jovana Ilić

Jovana Ilićkoordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.ilic@gov.rs

Jovana Ilić zadužena je za jačanje kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, sa posebnim fokusom na prava osoba sa invaliditetom i LGBTI zajednice u Republici Srbiji. To podrazumeva pružanje stručne i tehničke pomoći ministarstvima i drugim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou prilikom pripreme, koordinacije, sprovođenja i praćenja strateških i zakonodavnih instrumenata koji se tiču rodne ravnopravnosti, prava osoba sa invaliditetom i LGBTI zajednice. Takođe, usmerena je na osnaživanje organizacija civilnog društva u ovim oblastima, kao i na njihovo uključivanje u procese donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Jovana obavlja poslove koji se tiču komunikacijа u cilju informisanja javnosti o temama kojima se Tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. U Timu je od februara 2019. godine, gde je najpre bila programska asistentkinja.

Prethodno je radila u istraživačkoj organizaciji SeConS grupa za razvojnu inicijativu na poziciji menadžerke kancelarije i istraživačice. Učestvovala je u pripremi projekata i primenjenih istraživanja, koordinirala sprovođenje terenskih istraživanja i usavršavala se u primeni kvalitativnih metoda i tehnika istraživanja u različitim oblastima. Volonterski je bila angažovana u nekoliko organizacija civilnog društva.

Jovana Ilić je diplomirala na politikološkom smeru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde trenutno pohađa master studije Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

 

Boban Gledović

savetnik za socijalno uključivanje
boban.gledovic@gov.rs

Boban Gledović je zadužen za koordinaciju i stručnu podršku u procesima osnaživanja kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija za pripremu, praćenje i sprovođenje politika zapošljivosti i zapošljavanja mladih. Kroz podršku institucionalizaciji i održivosti inovativnih modela za zapošljavanje mladih u okviru programa „Znanjem do posla”, nastoji da doprinese povećanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih. Blisko sarađuje sa resornim ministarstvima u domenu planiranja i implementacije najvažnijih inicijativa u oblasti politike zapošljavanja/zapošljivosti mladih. Član je tima od 2020. godine.

Radno iskustvo je stekao kroz razvoj i implementaciju strateškog okvira za zapošljavanje u Crnoj Gori, te kroz koordinaciju i sprovođenje donatorskih projekata u pomenutoj oblasti.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je master akademski program i stekao zvanje master ekonomista za ekonomsku analizu i politiku.

 

Violeta Ružičić

programska asistentkinja
violeta.ruzicic@gov.rs

Violeta Ružičić je kao programska asistentkinja uključena u niz aktivnosti koje se realizuju u okviru projekata koje Tim sprovodi. Pruža podršku u internom organizacionom i administrativnom funkcionisanju Tima, zatim u organizaciji različitih događaja i procesu nabavki. Timu se priključila 2020. godine.

Prethodno iskustvo u obavljanju sličnih poslova stekla je angažmanom u kompanijama koje rade u oblasti prodaje i promocije proizvoda i usluga.

Violeta Ružičić je apsolventkinja na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta, na smeru Međunarodni marketing.

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Ivona Živković Pandemija Covid-19 u potpunosti je izmenila svakodnevni život ljudi širom sveta, a sa sobom [...]
ned, dec 06, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]