Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Klikom na jednu ili više oblasti delovanja vrši se odabir postojećih dokumenata prema oblastima kojim pripadaju.
Takođe, možete odabrati tip dokumenta u padajućem meniju ispod Oblasti delovanja.
Pretragu možete vršiti prema ključnim rečima, kao i po godini izdanja.

Dokumenti i publikacije

E2E: Analize potreba, uslova i izvodljivosti uvođenje dodatnog servisa podrške korisnicima subvencija Preduzetničkog programa Nacionalne službe za zapošljavanje i predlog okvira dodatnog servisa podrške – usluge

31.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (Romi i Romkinje)

30.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (mladi)

30.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (samohrani roditelji, beskućnici, žene žrtve nasilja, migranti, interno raseljena lica)

30.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (stariji, osobe sa invaliditetom, LGBT)

30.12.2021

Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama

30.12.2021

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji u periodu 2018-2021.

30.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

30.12.2021

SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti

30.12.2021

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2020. godini

30.12.2021

E2E: Istraživanje o potrebama aktera za sprovođenje integrisanih usluga (one-stop-shop) za zapošljivost NEET mladih sa fokusom na 4.0 industrijsku revoluciju

29.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV

24.12.2021

E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji

24.12.2021

Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji

23.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina

22.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila

17.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece

15.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih

10.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije

02.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj LGBTI osoba

09.11.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj žena i rodna ravnopravnost

03.11.2021

Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici Srbiji

02.11.2021

Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

28.10.2021

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021.

21.10.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba sa invaliditetom

11.10.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj Roma i Romkinja

30.09.2021

Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji

31.08.2021

Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine

09.08.2021

Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine

09.08.2021

Izveštaj o realizaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji” za period oktobar 2019. – oktobar 2021. godine

15.06.2021

Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji

02.06.2021

Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini

24.05.2021

Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti

11.05.2021

Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa

10.05.2021

Obrazovna situacija dece korisnika usluga socijalne zaštite (svratište, dnevni boravak, predah smeštaj i sigurna kuća) s fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije KOVID-19

10.05.2021

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”

22.03.2021

E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje

05.03.2021

Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine

02.03.2021

Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine

24.02.2021

Program ekonomskih reformi (ERP) za period od 2021. do 2023. godine

02.02.2021

Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija za celoživotno učenje i Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja

25.01.2021

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“

30.12.2020

Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura

23.12.2020

Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke

18.12.2020

Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju

04.12.2020

Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19

03.12.2020

Izveštaj o realizaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2019. – oktobar 2021. godine (drugi kvartal 2020)

23.10.2020

Operativni zaključci sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2019. – oktobar 2021. godine

23.10.2020

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji

05.10.2020

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška

05.08.2020

Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini

31.07.2020

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura

07.07.2020

Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu

06.07.2020

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

28.04.2020

Izveštaj o sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji za 2018. godinu

16.04.2020

E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)

13.04.2020

E2E: Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (liflet)

13.04.2020

Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou

08.04.2020

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina

09.03.2020

Program ekonomskih reformi (ERP) 2020-2022

25.02.2020

Dizajn za sve na turističkim destinacijama

29.01.2020

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

22.01.2020

Ex-post analiza efekata nacionalnih akcionih planova zapošljavanja za period 2017–2018. godine

22.01.2020

Ex-ante analiza efekata politike zapošljavanja

22.01.2020

60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

25.12.2019

Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU

09.12.2019

E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika

18.11.2019

Siže izveštaja o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019. godine

21.10.2019

Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019.godine

21.10.2019

Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja

26.09.2019

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine

15.07.2019

Izveštaj o primeni Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu pristupanja Evropskoj uniji za period 2016-2017. godine

29.05.2019

Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

28.05.2019

Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova

20.05.2019

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

18.03.2019

Priručnik za novinare i novinarke: Izveštavanje o osetljivim grupama – osobe sa hendikepom

13.03.2019

Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine

12.02.2019

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

04.02.2019

Najvažniji rezultati rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u 2018. godini

28.12.2018

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

12.12.2018

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura

28.11.2018

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini

16.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih

11.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih – Rezime

11.10.2018

Vodič kroz radna i socijalna prava za mlade u Republici Srbiji

31.07.2018

Zaključci i preporuke sa konferencije “Za dobrobit naše dece – uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem”

29.12.2017

Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije

28.12.2017

Crowdfunding – grupno finansiranje

15.12.2017

Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2017.

20.11.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori socijalne zaštite i socijalne sigurnosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori siromaštva i nejednakosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori materijalne deprivacije

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori zaposlenosti i tržišta rada

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori dugotrajne nege

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (na engleskom jeziku)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori iz oblasti socijalne i dečije zaštite

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života

11.10.2017

Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci

13.09.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Nacionalni izveštaj

12.09.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Pregled nalaza

12.09.2017

Profil radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje

03.08.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima

20.07.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima – Rezime

20.07.2017

E2E: Procena javnih rashoda iz budžeta Republike Srbije utrošenih u periodu 2013–2015. godine na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih – Izveštaj

10.07.2017

E2E: Procena javnih rashoda iz budžeta Republike Srbije utrošenih u periodu 2013–2015. godine na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih – Metodologija

10.07.2017

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017-2018

14.06.2017

Inkluzivno obrazovanje: Planiranje, praćenje i evaluacija (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Učešće roditelja, porodice i zajednice u inkluzivnom obrazovanju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Nastavnici, inkluzivna nastava i pedagogija usmerene na dete (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Pristup školi i obrazovno okruženje II – univerzalni dizajn za učenje (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Pristup školi i obrazovno okruženje I – fizički aspekt, informisanje i komunikacija (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Finansiranje inkluzivnog obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Partnerstvo, javno zagovaranje i komunikacija u cilju društvene promene (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Informacioni sistem za upravljanje u obrazovanju (EMIS) i deca sa smetnjama u razvoju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Mapiranje dece sa smetnjama u razvoju koja nisu u sistemu obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Prikupljanje podataka o smetnjama u razvoju kod dece (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Zakonodavstvo i politike u oblasti inkluzivnog obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Definicija i klasifikacija smetnji u razvoju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Konceptualizovanje inkluzivnog obrazovanja i njegovo kontekstualizovanje u okviru Misije UNICEF-a

04.04.2017

E2E: Unapređenje pravnog okvira za uređenje radnih praksi u Republici Srbiji

04.04.2017

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

08.02.2017

E2E: Podrška sprovođenju ESRP u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih – brošura

31.01.2017

E2E: Pakt za mlade – jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

31.01.2017

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj

30.12.2016

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Aneksi

30.12.2016

E2E: Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji

09.12.2016

Finalna evaluacija programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

06.12.2016

Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji

01.12.2016

Мogućnost pristupa ekonomskim šansama u Srbiji za žene

14.11.2016

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

19.10.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Formiranje prediktivnog modela za rizik od siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji: doprinos pojedinačnih indikatora merenih SILC metodologijom

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Životna sredina i prihodi i uslovi života u Republici Srbiji

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Struktura prihoda i rizik od siromaštva u ruralnim područjima

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – SILC i tipologija naselja: statistička analiza opravdanosti trihotomne podele naselja

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Analiza mogućnosti i opravdanosti uvođenja subjektivne dimenzije (kategorije potreba) u koncept istraživanja, merenja i smanjenja siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Profili siromaštva i materijalne deprivacije u Republici Srbiji u 2013. godini

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Mladi – tranzicija ka tržištu rada: nejednakost i izazovi

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Upotreba potadaka iz SILC ankete za izračunavanje zdravih godina života

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Izračunavanje indikatora „Zamke nezaposlenosti“

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Uticaj prihoda od proizvodnje dobara za sopstvene potrebe na stopu rizika od siromaštva i nejednakost u Republici Srbiji

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Položaj stanovništva između 50 i 64 godine na tržištu rada u Srbiji

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

26.09.2016

E2E: Predlog platforme za unapređenje nacionalnog dijaloga za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

19.09.2016

Prepoznaj, promoviši i proširi – Priče o uspešnim školama

12.09.2016

Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

18.08.2016

Treći program EU u oblasti zdravstva 2014-2020. godine – liflet

18.08.2016

Treći program EU u oblasti zdravstva 2014-2020. godine

18.08.2016

EaSI – Novi krovni program EU za zapošljavanje i socijalnu politiku 2014-2020

18.08.2016

Međunarodna konvencija o pravima osoba za invaliditetom (skraćena i pojednostavljena verzija)

18.08.2016

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

01.08.2016

Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera

01.07.2016

E2E: Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

19.06.2016

Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Programme – ESRP)

17.06.2016

Podrška unapređenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji: Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave i Predlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

24.05.2016

Vodič za organizacije civilnog društva: Standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja

20.05.2016

Preporuke za rad sa gluvim i nagluvim osobama

17.05.2016

Izveštaj o položaju zajednice gluvih u Srbiji u oblasti medija, dostupnosti prevodilačkih usluga i obrazovanja

17.05.2016

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje

30.03.2016

Program ekonomskih reformi za period od 2016. do 2018. godine

30.03.2016

Preduzetničko obrazovanje – Komparativni pregled obrazovnih politika, modela i prakse

29.03.2016

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

11.03.2016

Priručnik za uspostavljanje i razvoj centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici

10.03.2016

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta

08.03.2016

Pravim putem – Okvir za program rada sa decom ranog uzrasta

23.02.2016

Pozitivna disciplina u podsticajnom inkluzivnom okruženju – Vodič za nastavnike i edukatore nastavnika

23.02.2016

Dečji brakovi u Srbiji – Analiza stanja i preporuke

10.02.2016

Indeks rodne ravnopravnosti 2016.

01.02.2016

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici

27.01.2016

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine

26.01.2016

Smernice za planiranje i pružanje adekvatne intersektorske podrške za inkluzivno obrazovanje u lokalnoj zajednici (Predlog praktične politike)

30.11.2015

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2015. godinu

20.11.2015

Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

20.10.2015

Siromaštvo u Republici Srbiji – infografik

17.10.2015

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu

28.09.2015

Operativni zaključci Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji

15.09.2015

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici – Rezime

25.08.2015

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje 2014-2020

03.08.2015

Pregled Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji – uloga lokalnih samouprava

22.07.2015

Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

15.04.2015

Ženska platforma za razvoj Srbije 2014-2020

08.04.2015

Finansijska inkluzija u Srbiji – analiza stanja, prepreka, koristi i šansi (Rezime)

02.04.2015

Finansijska inkluzija u Srbiji – analiza stanja, prepreka, koristi i šansi

02.04.2015

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu (GSA)

27.03.2015

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za 2015. sa projekcijom za 2016. godinu

26.03.2015

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine

26.03.2015

Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011–2014. godine

04.11.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji – rezime

14.10.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

14.10.2014

Kako do rezultata u javnim politikama – Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

25.09.2014

Upoznajte SEKO – Saradnja civilnog društva i javnog sektora radi uspešnog korišćenja međunarodne razvojne pomoći

25.09.2014

Siromaštvo u Srbiji 2011, 2012. i 2013. godine

21.08.2014

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u Republici Srbiji (RZS)

09.06.2014

Postojeći modeli za poboljšanje stanovanja Roma: Socijalna i pristupačna stambena rešenja za Rome i osetljivo stanovništvo u Srbiji (OEBS)

05.06.2014

Pristupačni izbori – učešće osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu (COD-NDI)

15.05.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 1: Institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti politika usmerenih na siromašno stanovništvo

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 2: Pregled politika i mera u sektoru socijalne zaštite za podršku obrazovnim potrebama dece iz osetljivih grupa

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 3: Pregled mera usmerenih na siromašne učenike i učenike romske nacionalnosti koje sprovode OCD

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 4: Završeni i tekući programi donatorske pomoći u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 5: Komparativna analiza

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 6: Finansijska analiza mera predloženih u Analizi

31.03.2014

Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji (EUIC)

21.01.2014

Uporedna analiza profila, potreba i inkluzije tražilaca azila u Srbiji i srpskih građana koji traže azil u razvijenim evropskim zemljama (APC/CZA)

13.01.2014

Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije

01.01.2014

Kontekst javnog upravljanja i reforme u Srbiji – rezultati ankete viših rukovodilaca u državnoj upravi

13.12.2013

Mapiranje usluga socijalne zaštite u 2012. godini – Izveštaj

12.11.2013

Mapiranje usluga socijalne zaštite u 2012. godini – Aneksi

12.11.2013

Kvalitet života u zemljama proširenja – Treće ispitivanje kvaliteta života u Evropi: Srbija (Evropska fondacija za poboljšanje uslova života i rada – Eurofound)

01.10.2013

Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu digitalizacije zemaljske televizije u Republici Srbiji i primeri prakse iz drugih zemalja

01.09.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Procena uticaja politika u oblasti zapošljavanja

01.08.2013

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u školama u Srbiji

20.06.2013

Seminar o socijalnom uključivanju Roma – Operativni zaključci

18.06.2013

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

31.05.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Kvalitativno istraživanje o dugotrajnoj nezi starijih u Srbiji

01.05.2013

Studija opcija zа uspоstаvlјаnjе Fоndа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе

29.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – studija u celini

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – Rezime

01.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Od neaktivnosti do zaposlenosti

02.03.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji – Rezime

01.03.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Budućnost sela u Srbiji

01.12.2012

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja: Praćenje stanja socijalne isključenosti, 2006–2012, 2. dopunjeno izdanje

01.10.2012

Ključne kompetencije mladih u Srbiji – PISA u ogledalu

20.06.2012

Vodič kroz evropske think tank organizacije

01.05.2012

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja

09.02.2012

Uloga lokalnih samouprava – Krаtаk prеglеd 1. Nаciоnаlnоg izvеštаја о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smanjenju siromaštva

01.12.2011

Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

01.12.2011

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine

28.09.2011

Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011 – 2013. godine

21.07.2011

Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine

19.05.2011

Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije za period od 2011. godine do 2020. godine

08.05.2011

Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

01.04.2011

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine

03.03.2011

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2008-2010. godine

01.03.2011

Vodič kroz evropske mreže za organizacije civilnog društva

01.01.2011

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva

16.12.2010

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva – Spisak ključnih inicijativa

15.12.2010

Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine

01.12.2010

Ključna inicijativa: Agenda za nove veštine i nova radna mesta – evropski doprinos punoj zaposlenosti

01.12.2010

Strategija EU za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2010-2020

01.12.2010

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Učeničke zadruge i proširena delatnost škola – Rezime dokumenta

01.12.2010

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Učeničke zadruge i proširena delatnost škola u cilju povećanja kvaliteta obrazovanja i veće socijalne uključenosti školske dece

01.12.2010

Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji

07.10.2010

Četvrti bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.10.2010

Strategija zaštite podataka o ličnosti

16.08.2010

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti u Srbiji na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja

29.07.2010

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine

22.07.2010

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

08.07.2010

Treći bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.07.2010

Drugi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.04.2010

Evropa 2020 – Evropska strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta

01.04.2010

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Procesna evaluacija javnih radova

01.04.2010

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

09.03.2010

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine

25.02.2010

Uticaj krize na tržište radne snage i životni standard

01.01.2010

Izveštaj o napretku u realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja

01.12.2009

Prvi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.12.2009

Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

04.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Obrazovanjem protiv siromaštva – Analiza uticaja uvođenja pripremnog predškolskog programa u Srbiji

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Analiza uticaja mera zdravstvene politike na dostupnost zdravstvene zaštite romskoj populaciji u Srbiji

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Mere u obrazovanju usmerene ka ugroženom stanovništvu

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji – Obrazovne šanse siromašnih

01.11.2009

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine

01.10.2009

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

01.10.2009

Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

08.07.2009

Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji

20.06.2009

Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine

23.04.2009

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

09.04.2009

Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti

26.03.2009

Strategija javnog zdravlja Republike Srbije

26.03.2009

Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009–2014. godine

26.03.2009

Strategija razvoja trgovine Republike Srbije

18.02.2009

Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata

13.02.2009

Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

13.02.2009

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti

13.02.2009

Strategija razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine

22.01.2009

Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)

15.01.2009

Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

25.12.2008

Studija o životnom standardu, Srbija 2002 – 2007 (RZS, Svetska banka i Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije)

01.12.2008

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

27.11.2008

Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. do 2013. godine

31.10.2008

Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2011. godine

14.10.2008

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Аnaliza direktne budžetske podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju Srbije

01.09.2008

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Analiza uticaja politike zapošljavanja i aktivnih mera tržišta rada u Republici Srbiji 2003–2007

01.09.2008

Obnovljena socijalna agenda: mogućnosti, pristup i solidarnost u Evropskoj uniji (eng.)

01.08.2008

Nacionalna strategija održivog razvoja

27.05.2008

Evropsko partnerstvo sa Republikom Srbijom

01.03.2008

Povelja o osnovnim pravima Evropske unije (eng.)

15.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke (eng.)

01.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke – Aneks (eng.)

01.12.2007

Drugi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

01.08.2007

Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja

18.01.2007

Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine

11.01.2007

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

28.12.2006

Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine

28.12.2006

Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija razvoja poljoprivrede Srbije

27.12.2006

Strategija borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji

27.12.2006

Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja

26.12.2006

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine

26.12.2006

Nacionalna strategija reforme pravosuđa

26.12.2006

Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji

26.12.2006

Pregled siromaštva i socijalne isključenosti u zemljama Zapadnog Balkana (eng.) – Stanovništvo 1/2006

30.06.2006

Plan za dostizanje jednakosti između žena i muškaraca 2006-2010 (eng.)

01.03.2006

Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

20.06.2005

Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010

01.04.2005

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Rezime i matrice

03.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Glavni tekst

02.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Prilozi i aneksi

01.06.2003

Srbija – Anketa o životnom standardu, 2002: Osnovni rezultati zajedničke analize Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja i Svetske banke (eng.)

01.12.2002

Povelja Zajednice o osnovnim socijalnim pravima radnika (eng.)

09.12.1989

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]