Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijasmenadžerka
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas obavlja dužnosti menadžerke Tima od 2018. godine. Odgovorna je za planiranje aktivnosti i koordinaciju inicijativa Tima u relevantnim oblastima, kao i za iniciranje saradnje i unapređenje zajedničkog delovanja sa zainteresovanim partnerima na nacionalnom, lokalnom i međunarodnom nivou.

U Timu je od 2016. godine bila koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, zadužena za razvoj strateškog okvira i praćenje mera za unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Kroz angažovanje u organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama fokusiranim na ljudska prava, bavila se unapređenjem položaja različitih ranjivih grupa (Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, deca i mladi) kroz razvoj usluga u lokalnoj zajednici, kao i implementacijom preventivnih i interventnih programa na nacionalnom nivou.

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za socijalnu politiku i socijalni rad. Iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je učešćem u„EmPower” programu za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar Rončevićzamenik menadžerke i savetnik za javne politike / menadžer projekta „Znanjem do posla – E2E”
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević je zadužen za rast i razvoj inovacija u oblasti zapošljavanja mladih kroz upravljanje grant šemom namenjenoj lokalnim akterima, koji mogu da budu agenti promene položaja mladih u lokalnim zajednicama. Razvojem inovativnih modela za zapošljavanje mladih nastoji da donosiocima odluka pruži konkretna i u praksi proverena rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima sa mladi suočavaju. Blisko sarađuje sa resornim ministarstvima i lokalnim samoupravama kroz Program „Znanjem do posla”, kako bi inovacije postale održive i deo sistemskog rešenja. Član je Tima od 2015. godine.

Pruža stručnu i tehničku pomoć menadžmentu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u procesu institucionalizacije Tima, imajući u vidu stečeno iskustvo u reformi javne uprave i održivosti eksterno finansiranih programa i projekata u Republici Srbiji.

Aleksandar Rončević diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Međunarodne odnose. Na istom Fakultetu završio je master akademski program i stekao zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

 

Biljana Božović

Biljana Božovićsavetnica menadžerke i finansijska koordinatorka
biljana.bozovic@gov.rs

Biljana Božović je zadužena za oblast finansijskog praćenja programa i pružanje podrške članovima i članicama Tima u postupcima ugovaranja i finansijskog sprovođenja projektnih aktivnosti. U skladu sa planiranim budžetom, obavlja i praćenje očekivanih rezultata programa. Biljana Božović je članica Tima od 2017. godine, prvo kao programska asistentkinja, a zatim kao koordinatorka za finansije.

Tokom rada u organizaciji Lider plus stekla je iskustvo u pogledu administracije projekata u oblasti ruralnog razvoja, turizma i socijalnog uključivanja, a bila je angažovana kao anketarka i istraživačica SeConS grupe za razvojnu inicijativu u istraživanjima koja su u fokusu imala socijalno ugrožene grupe i evaluaciju programa za lokalne samouprave.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru.

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkićkoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić zadužena je za podršku izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja, kako bi se osigurao pristup obrazovanju za svu decu/učenike na svim nivoima i obezbedilo njihovo pravo na obrazovanje uz dodatnu podršku i individualizovan pristup. Timu se pridružila 2016. godine.

Pruža stručnu podršku resornim ministarstvima u pripremi, sprovođenju i praćenju relevantnih strateških i zakonodavnih instrumenata koji se odnose na inkluzivno obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, kao i organizacijama civilnog društva i obrazovnim institucijama u pripremi predloga projekata. Organizuje stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovnom sistemu kroz različite modele učenja.

Dragana Malidžan Vinkić je učestvovala u svim ključnim procesima uvođenja inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji, a bila je angažovana kao nacionalna trenerkinja u okviru DILS projekta Ministarstva prosvete.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

 

Jovana Ilić

Jovana Ilićkoordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.ilic@gov.rs

Jovana Ilić zadužena je za jačanje kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, sa posebnim fokusom na prava osoba sa invaliditetom i LGBTI zajednice u Republici Srbiji. To podrazumeva pružanje stručne i tehničke pomoći ministarstvima i drugim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou prilikom pripreme, koordinacije, sprovođenja i praćenja strateških i zakonodavnih instrumenata koji se tiču rodne ravnopravnosti, prava osoba sa invaliditetom i LGBTI zajednice. Takođe, usmerena je na osnaživanje organizacija civilnog društva u ovim oblastima, kao i na njihovo uključivanje u procese donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Jovana obavlja poslove koji se tiču komunikacijа u cilju informisanja javnosti o temama kojima se Tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. U Timu je od februara 2019. godine, gde je najpre bila programska asistentkinja.

Prethodno je radila u istraživačkoj organizaciji SeConS grupa za razvojnu inicijativu na poziciji menadžerke kancelarije i istraživačice. Učestvovala je u pripremi projekata i primenjenih istraživanja, koordinirala sprovođenje terenskih istraživanja i usavršavala se u primeni kvalitativnih metoda i tehnika istraživanja u različitim oblastima. Volonterski je bila angažovana u nekoliko organizacija civilnog društva.

Jovana Ilić je diplomirala na politikološkom smeru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde trenutno pohađa master studije Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

 

Slavica Denić

Slavica Denićkoordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
slavica.denic@gov.rs

Slavica Denić je zadužena za podršku izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija kako bi se osigurali razvoj i implementacija strateškog okvira koji se tiče socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Pruža stručnu podršku resornim ministarstvima i državnim institucijama, kao i organizacijama civilnog društva u razvoju, pripremi i praćenju strateških i pravnih akata u oblasti inkluzije Roma i Romkinja. Priključila se Timu 2018. godine.

Radno iskustvo sticala je u Radio televiziji Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Slavica Denić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za filozofiju. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu na odseku za Menadžment u obrazovanju, a zvanje doktora nauka stekla je iz oblasti rodnih studija takođe na Univerzitetu u Novom Sadu. Autorka je više naučnih radova na temu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, sa posebnim fokusom na obrazovanje romske populacije.

 

Ivana Maksić

Ivana Maksić

koordinatorka za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa
ivana.maksic@gov.rs

Ivana Maksić je zadužena za praćenje socijalnog uključivanja u lokalnim zajednicama i sprovođenje grant šeme „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”.

Podrška je relevantnim akterima na nacionalnom i lokalnom nivou, a posebno u pogledu izgradnje kapaciteta u domenu pripreme i sprovođenja politika i projekata koji se tiču socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, praćenja primena politika, kao i unapređivanja prikupljanja, analize i korišćenja podataka za kreiranje lokalnih politika usmerenih na poboljšanje pristupa predstavnika/ca osetljivih grupa različitim uslugama. Timu se pridružila krajem 2018. godine.

Radno iskustvo sticala je u nacionalnoj asocijaciji lokalnih samouprava – Stalnoj konferenciji gradova i opština i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Bila je polaznica međunarodnog programa švedskog Međunarodnog centra za lokalnu demokratiju (ICLD), koji je bio posvećen upravljanju promenama namenjenim postizanju ravnomernog lokalnog socioekonomskog razvoja.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Kineski jezik i književnost.

 

Boban Gledović

Boban Gledovićsavetnik za socijalno uključivanje
boban.gledovic@gov.rs

Boban Gledović je zadužen za koordinaciju i stručnu podršku u procesima osnaživanja kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija za pripremu, praćenje i sprovođenje politika zapošljivosti i zapošljavanja mladih. Kroz podršku institucionalizaciji i održivosti inovativnih modela za zapošljavanje mladih u okviru programa „Znanjem do posla”, nastoji da doprinese povećanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih. Blisko sarađuje sa resornim ministarstvima u domenu planiranja i implementacije najvažnijih inicijativa u oblasti politike zapošljavanja/zapošljivosti mladih. Član je tima od 2020. godine.

Radno iskustvo je stekao kroz razvoj i implementaciju strateškog okvira za zapošljavanje u Crnoj Gori, te kroz koordinaciju i sprovođenje donatorskih projekata u pomenutoj oblasti.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je master akademski program i stekao zvanje master ekonomista za ekonomsku analizu i politiku.

 

Lazar Muždalo

Lazar Muždalokoordinator za zapošljavanje i ekonomski razvoj
lazar.muzdalo@gov.rs

Lazar Muždalo zadužen je za saradnju i podršku izgradnji kapaciteta institucija na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti ekonomskog razvoja, sa posebnim fokusom na politike i prakse u domenu zapošljavanja. Ovaj vid saradnje podrazumeva pružanje podrške u planiranju, izradi i praćenju sprovođenja javnih politika i različitih aktivnosti i inicijativa na nacionalnom i lokalnom nivou u ovim i povezanim oblastima. Takođe, zadužen je za koordinaciju i pružanje podrške u pripremi i sprovođenju različitih istraživanja i analiza uticaja javnih politika, strategija, planova i inicijativa u oblastima socijalnog uključivanja, smanjenja siromaštva, zapošljavanja i socijalne zaštite. Pored toga, Lazar obavlja i poslove koji se tiču redovnih aktivnosti Tima u oblastima ekonomskog razvoja i zapošljavanja, poput iniciranja i podrške u sprovođenju analiza i istraživanja koje realizuje Tim, koordinacije prikupljanja i analize statističkih podataka o siromaštvu, nejednakosti i drugih podataka relevantnih za socijalno uključivanje i prati i pruža podršku u radu institucijama, organizacijama civilnog društva i drugim akterima na nacionalnom i lokalnom nivou. Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva priključio se u januaru 2021. godine.

Radno iskustvo je sticao u think-tank organizaciji Centar za socijalnu politiku (CSP), gde je radio kao istraživač od 2016. godine, u oblastima socijalne zaštite, zdravlja i obrazovanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio i master akademske studije.

 

Miljana Đurčević Cucić

Miljana Đurčević Cucićkoordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju
miljana.cucic@gov.rs

Miljana Đurčević Cucić zadužena je za pružanje ekspertske i tehničke podrške procesima evropskih integracija i međunarodne saradnje koji su relevantni sa socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, posebno u pregovaračkom poglavlju 19 i pregovaračkom poglavlju 23. To podrazumeva pružanje stručne i tehničke pomoći ministarstvima i drugim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou prilikom pripreme, praćenja i implementacije strateških i zakonodavnih instrumenata koji se tiču evropskih integracija i međunarodnih standarda. Takođe, pruža podršku nacionalnim i lokalnim institucijama da pristupe EU finansijskim instrumentima i pripreme se za strukturne fondove kao i u pogledu efektivnije upotrebe međunarodnih razvojnih fondova za inkluziju. U Timu je od juna 2021. godine.

Prethodno je radila kao savetnik za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za evropske integracije i kao samostalni savetnik za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kroz rad sa nevladinim sektorom i svojim volonterskim angažovanjem bavi se pružanjem pomoći i podrške ranjivim grupama. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2018. godine izabrana je u zvanje istraživačice gde stiče dodatno istraživačko iskustvo u oblastima održivog razvoja i iskorenjivanja siromaštva.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na katedri za Međunarodne odnose, a zatim završila master akademski program i stekla zvanje master diplomirani politikolog za evropske integracije. Na istom fakultetu trenutno pohađa i doktorske studije sa istraživačkim radom fokusiranim na diplomatske aktivnosti Evropske unije u međunarodnoj praksi održivog razvoja.

 

Ivana Poljak

Ivana Poljakekonomska analitičarka
ivana.poljak@gov.rs

Ivana Poljak je zadužena za pružanje stručne i koordinatorske podrške u cilju izgradnje kapaciteta za kreiranje kvalitetnih i inkluzivnih nacionalnih i lokalnih politika. To podrazumeva razvoj, pripremu i praćenje relevantnih strateških i legislativnih instrumenata na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i pripremu statističkih analiza i socio-ekonomskih trendova. Pored toga, pruža podršku resornim ministarstvima u planiraju i kreiraju politika socijalnog uključivanja, iniciranju analiza za unapređenje politika, kao i prikupljanju i promovisanju relevantnih podataka.

Radno iskustvo je stekla u Centru za socijalnu politiku, gde je radila kao istraživačica od 2016. godine u oblastima socijalne zaštite, tržišta rada, obrazovanja, siromaštva i nejednakosti.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu gde trenutno pohađa master na smeru – kvantitativna analiza. Timu se priključila u martu 2021. godine.

 

Violeta Ružičić

Violeta Ružičićprogramska asistentkinja
violeta.ruzicic@gov.rs

Violeta Ružičić je kao programska asistentkinja uključena u niz aktivnosti koje se realizuju u okviru projekata koje Tim sprovodi. Pruža podršku u internom organizacionom i administrativnom funkcionisanju Tima, zatim u organizaciji različitih događaja i procesu nabavki. Timu se priključila 2020. godine.

Prethodno iskustvo u obavljanju sličnih poslova stekla je angažmanom u kompanijama koje rade u oblasti prodaje i promocije proizvoda i usluga.

Violeta Ružičić je apsolventkinja na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta, na smeru Međunarodni marketing.

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]