Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Nacionalni IPA projekti za Republiku Srbiju koji se odnose na socijalno uključivanje u periodu 2007-2013. godine

 

2013. godina

Naziv projekta
Naziv projekta(engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Povećanje delotvornosti i inkluzivnosti usluga zapošljavanja putem razvoja sistema obuke zasnovanog na analizi manjka veština, osmišljavanju i primeni programa prilagođenih nezaposlenima i naročito osobama sa invaliditetom i programa subvencija za zapošljavanje
Increasing the Effectiveness and Inclusiveness of Employment Services through Development of Training System based on a “Skills Gap” Analysis, Design and Delivery of Tailored Programmes for Unemployed and Particularly PWDs and Employment Subsidies 7.000.000,00 evra Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Doprineti pametnom, održivom i inkluzivnom rastu u Republici Srbiji putem izgradnje obrazovanije i veštije radne snage, unapređenja politika socijalne zaštite i socijalne uključenosti osetljivih grupa, povećavajući mogućnosti za bolji životni standard u skladu sa ciljevima Strategije Evropa 2020/ Razviti sistem koji značajno doprinosi efikasnom i delotvornom usklađivanju ponude i potražnje i funkcionisanju celokupnog tržišta rada, sa posebnim akcentom na uključivanju OSI
Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva osetljivih i višestruko ranjivih grupa sa posebnim akcentom na deci, starijima, osobama sa invaliditetom i korisnicima socijalne pomoći
Social Inclusion and Poverty Reduction of Vulnerable and Multiply Disadvantaged Groups with Particular Emphasis on Children, the Elderly, Persons with Disabilities and Income Support Users 8.500.000,00 evra Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politikeMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Doprineti pametnom, održivom i inkluzivnom rastu u Republici Srbiji putem izgradnje obrazovanije i veštije radne snage, unapređenja politika socijalne zaštite i socijalne uključenosti osetljivih grupa, povećavajući mogućnosti za bolji životni standard u skladu sa ciljevima Strategije Evropa 2020/ Unaprediti socijalnu uključenost i reintegraciju osetljivih grupa putem unapređenja mera obrazovanja i socijalne zaštite i delotvornih usluga u zajednici, sa posebnim akcentom na smanjenje stope preranog napuštanja školovanja, brigu o porodici i pristupu pravdi za decu
Unapređenje uslova života i stanovanja romskog stanovništva koje trenutno živi u neformalnim naseljima
Improvement of Living and Housing Conditions among the Roma Population Presently Residing in Informal Settlements 11.000.000,00 evra Kancelarija za ljudska i manjinska prava Doprineti pametnom, održivom i inkluzivnom rastu u Republici Srbiji putem izgradnje obrazovanije i veštije radne snage, unapređenja politika socijalne zaštite i socijalne uključenosti osetljivih grupa, povećavajući mogućnosti za bolji životni standard u skladu sa ciljevima Strategije Evropa 2020/ Podržati primenu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji putem daljeg razvoja i ostvarivanja održivih i inkluzivnih modela za stanovanje i unapređenje fizičke infrastrukture u odabranim romskim naseljima

 

2012. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Povećanje delotvornosti politika zapošljavanja prema osetljivim grupama
Increasing the Effectiveness of Employment Policies towards Disadvantaged Groups 8.000.000,00 evra Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Nastaviti unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u Srbiji zasnovanog na višim nivoima zaposlenosti, obrazovanijoj i zapošljivijoj radnoj snazi i unapređenoj socijalnoj uključenosti osoba koje pripadaju osetljivim grupama, sa posebnim naglaskom na Romima/ Povećati delotvornost srpske politike zapošljavanja u skladu sa potrebama tržišta rada.
Jačanje kapaciteta Vlade i socijalnih partnera da koriste socijalni dijalog kao sredstvo razvoja i primene socijalnih i ekonomskih reformi
Strengthening the Capacity of Government and Social Partners to Use Social Dialogue as a Tool for the Development and Implementation of Social and Economic Reforms 1.500.000,00 evra Ministarstvo rada i socijalne politike Nastaviti unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u Srbiji zasnovanog na višim nivoima zaposlenosti, obrazovanijoj i zapošljivijoj radnoj snazi i unapređenoj socijalnoj uključenosti osoba koje pripadaju osetljivim grupama, sa posebnim naglaskom na Romima/ Obezbediti korišćenje socijalnog dijaloga kao instrumenta za postizanje konsenzusa o pitanjima vezanim za tržište rada i kao foruma za diskusiju o programiranju, formulisanju i primeni socijalnih i ekonomskih reformi.
Unapređenje kvaliteta, obuhvata i relevantnosti obrazovanja putem modernizacije stručnog usavršavanja i osposobljavanja
Improving the Quality, Coverage and Relevance of Education through Modernisation of VET and Dropout Prevention Interventions 3.800.000,00 evra Ministarstvo prosvete i nauke Nastaviti unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u Srbiji zasnovanog na višim nivoima zaposlenosti, obrazovanijoj i zapošljivijoj radnoj snazi i unapređenoj socijalnoj uključenosti osoba koje pripadaju osetljivim grupama, sa posebnim naglaskom na Romima/ Povećati kapacitet srpskog sistema stručnog usavršavanja i osposobljavanja za unapređenje kvaliteta, obuhvata i relevantnosti pruženog stručnog usavršavanja i osposobljavanja
Podrška socijalnom uključivanju najosetljivijih grupa, uključujući i Rome, putem raznovrsnijih usluga socijalne zaštite u zajednici
Support To Social Inclusion of the most Vulnerable Groups, including Roma, through more Diversified Community-based Social Services 6.000.000,00 evra Ministarstvo rada i socijalne politike Nastaviti unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u Srbiji zasnovanog na višim nivoima zaposlenosti, obrazovanijoj i zapošljivijoj radnoj snazi i unapređenoj socijalnoj uključenosti osoba koje pripadaju osetljivim grupama, sa posebnim naglaskom na Romima/Podržati politike socijalnog uključivanja i razvoj opsega i kvaliteta socijalnih usluga u zajednici namenjenih osetljivim grupama, uključujući i Rome, putem međusektorskih pristupa i inicijativa zasnovanih na lokalnom partnerstvu.
Primena Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji
Implementation of the Strategy for Improvement of the Status of Roma in the Republic of Serbia 4.800.000,00 evra Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Nastaviti unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u Srbiji zasnovanog na višim nivoima zaposlenosti, obrazovanijoj i zapošljivijoj radnoj snazi i unapređenoj socijalnoj uključenosti osoba koje pripadaju osetljivim grupama, sa posebnim naglaskom na Romima/Podržati primenu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji u oblastima pristupa osnovnim pravima i građanskoj participaciji, tržišta rada, obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, adekvatnog stanovanja i stvaranja radnih mesta, u skladu sa preporukama tekućih pilot-aktivnosti Grada Beograda i EU Okvira za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020. godine

 

 2011. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Primena antidiskriminacionih politika
Implementation of Anti-Discrimination Policies 2.200.000,00 evra Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Doprineti poštovanju ljudskih prava i zaštite manjina u Republici Srbiji/Delotvorna i efikasna primena antidiskriminacionih politika u skladu sa standardima i dobrom praksom u EU
Podrška primeni strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike
Support to the Implementation of Strategies for IDPs, Refugees and Returnees 7.200.000,00 evra Komesarijat za izbeglice Doprineti boljoj primeni strategija za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po sporazumima o readmisiji/1. Podržati integraciju izbeglica, unapređenje životnih uslova interno raseljenih lica i reintegraciju povratnika po sporazumima o readmisiji. 2. Olakšati ostvarivanje prava izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumima o readmisiji putem pravne pomoći.
Podrška razvoju i istraživanju ljudskog kapitala
Support for Human Capital Development and Research 18.100.000,00 evra Ministarstvo prosvete Doprineti unapređenju kvaliteta ljudskog kapitala zasnovanog na jačanju „trougla znanja“: obrazovanje-istraživanje-inovacije, kao i unaprediti delotvornost obrazovnog sistema i podržati primenu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, čime će se doprineti povećanju inovacija u skladu sa standardima EU i postići bolji opšti nivo znanja u društvu/ 1. Unaprediti reforme osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja i sistem obrazovanja nastavnika kao doprinos ekonomskom i socijalnom razvoju. 2. Podstaći konkurentnost srpske privrede unapređenjem veze između istraživanja i razvoja i ekonomskog razvoja.
Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim poteškoćama i mentalnim oboljenjima
Support for De-institutionalisation and Social Inclusion of Persons with Mental Disability and Mental Illness 5.170.000,00 evra Ministarstvo rada i socijalne politike Doprineti unapređenju socijalnog uključivanaj osoba sa mentalnim invaliditetom i poremećajima mentalnog zdravlja/Omogućiti deinstitucionalizaciju i socijalno uključivanje osoba sa mentalnim invaliditetom i poremećajima mentalnog zdravlja putem transformisanja institucija radi unapređenja usluga i podrške razvoju socijalnih i zdravstvenih usluga na lokalnom nivou.
Priprema institucija tržišta rada za evropsku politiku zapošljavanja
Preparation of Labour Market Institutions for European Employment Policy 3.500.000,00 evra Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Ubrzati reformu tržišta rada u skladu sa standardima EU/Unaprediti uticaj srpske politike zapošljavanja.

 

2010. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Evropski program pomoći južnoj i jugozapadnoj Srbiji – ESSWeSP
European South and South West Serbia Support Programme – ESSWeSP 15.000.000,00 EUR Direktni korisnici ovog projekta su opštine Zlatiborskog, Raškog, Moravičkog i Rasinjskog, Jablaničko- pčinjskog okruga. Doprineti jačanju stabilnosti i socioekonomskog razvoja u najsiromašnijih delovima Srbije sklonim sukobima: Južna i jugozapadna Srbija (Zlatiborski, Raški, Moravički i Rasinjski, Jablaničko- pčinjski okrug)
Osnažiti upravljanje, kapacitet opština i međuopštinske kapacitete i socijalnu, ekonomsku i fizičku intrastrukturu na sveobuhvatan način usredsređen na oblasti.
Podrška opštinama za pripremu i implementaciju infrastrukturnih projekata – MISP 2010
Support to municipalities to prepare and implement infrastructure projects – MISP 2010 41.120.000,00 EUR Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, opštine u Srbiji Doprineti procesu decentralizacije i pripremi opština u Srbiji za pristupanje EU
Komponenta 1: Ubrzati proces izrade projekta prema evropskim standardima i unaprediti izgradnju kapaciteta opština. Komponenta 2: Podržati implementaciju odabranih infrastrukturnih projekata
Izgradnja kapaciteta institucija koje se bave upravljanjem migracijama i reintegracijom povratnika u Republiku Srbiju
Capacity building of institutions involved in migration management and reintegration of returnees in the Republic of Serbia 2.000.000,00 EUR Komesarijat za izbeglice Republike Srbije Doprineti uspostavljanju Mehanizma za upravljanje migracijama u Republici Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama EU.
Osnažiti kapacitete postojećih institucija da bi se dostigli standardi EU na polju Upravljanja migracijama i reintegracije povratnika iz readmisije.

 

2009. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Podrška pristupu pravima, zapošljavanju i osamostaljivanju izbeglica i IRL u Srbiji
Supporting access to rights, employment and livelihood enhancement of refugees and IDPs in Serbia 13.541.000,00 EUR Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Ministarstvo rada i socijalne politike
Doprineti rešavanju problema izbeglica i IRL u Republici Srbiji obezbeđenjem adekvatne podrške.Promocija poboljšanja životnih uslova najugroženijih IRL i izbegličkih porodica omogućavanjem olakšanog pristupa osnovnim pravima.
Unapređenje predškolskog obrazovanja u Srbiji (projekat IMPRES)
Improvement of preschool education in Serbia (IMPRES project) 5.000.000,00 EUR Ministarstvo prosvete Doprineti socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva poboljšanjem pristupa dece predškolskim ustanovama, posebno dece iz ugroženih kategorija.Poboljšanje uslova predškolskog obrazovanja za decu, posebno onu iz ugroženih grupa, unapređenjem kvaliteta predškolskih programa i povećanjem kapaciteta predškolskih ustanova.

 

2008. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Obrazovanje za sve – Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa
Education for All – Increasing the
Availability and Quality of Education for Children from Marginalised Groups
3.000.000,00 EUR Ministarstvo prosvete Republike Srbije Doprineti socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva omogućavanjem većeg pristupa redovnom školovanju u Srbiji za decu iz marginalizovanih grupa i decu sa posebnim potrebama.Povećati inkluziju dece iz marginalizovanih grupa i dece sa posebnim potrebama u sistem predškolskog i osnovnog obrazovanja i sniziti stopu njihovog ranog napuštanja obrazovanja formalizacijom i širenjem podrške koja se pruža asistentima u hastavi i koordinatorima za vezu sa zajednicom.
Podsticanje socijalnog uključivanja putem jačanja institucija koje pružaju socijalne usluge u zajednici (socijalno uključivanje)
Fostering social inclusion through strengthening institutions that provide community-based social protection services (Social Inclusion) 5.800.000,00 EUR Ministarstvo rada i socijalne politike Projekat doprinosi ispunjavanju cilja unapređenja socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva najugroženijih grupa u društvu (dece sa invaliditetom, žena u seoskim područjima i Roma) kroz racionalizaciju i decentralizaciju usluga socijalne zaštite i razvoja socijalnih usluga u zajednici.Svrha projekta je da se smanji broj dece sa invaliditetom u velikim rezidencijalnim institucijama u Srbiji podrškom i jačanjem usuga u zajednici na lokalnu koje podstiču zapošljavanje ugroženih kategorija mladih i žena.
Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima (IRL)
Support to Refugees and Internally Displaced persons (IDPs) 6.210.000,00 EUR Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Doprineti rešavanju problema izbeglica i IRL u Srbiji uz istovremeno obezbeđenje punog pristupa njihovim pravima.Komponenta 1: Podrška stanovanju i ostvarivanju dohotka – Podrška integraciji najugroženijih izbegličkih porodica putem obezbeđenja trajnih rešenja i poboljšanje životnih uslova porodica IRL u Srbiji.
Komponenta 2: Pravna pomoć /Podrška i iinformisanje – Unapređeno pružanje pravne pomoći /podrške i veća dostupnost pravovremenih i tačnih informacija potrebnih za ostvarivanje prava IRL i izbeglica u Srbiji.
Prognoziranje i upravljanje podacima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ)
National Employment Service’s (NES) forecasting and data management 1.500.000,00 EUR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Smanjiti nivo nezaposlenosti u Republici u Srbiji(1) Podići performanse NSZ u sledećim oblastima: (i) monitoring i predviđanje trendova na tržištu rada i (ii) monitoring i evaluacija aktivnih mera zapošljavanja.
(2) Povećanje efikasnosti i delotvornosti NSZ kroz brži pristup aktivnoj bazi podataka, čzbanju arhiva i lakšem pristupu Integrisanom informacionom sistemu (IIS).
Program podrške opštinskoj infrastrukturi – MISP
Municipal Infrastructure Support Programme – MISP 55.400.000,00 EUR Opštine u Republici Srbiji Osnažiti kapacitete u Srbiji kako se zahteva od kandidata za članstvo u EU, razvoj i implementacija reformi politika decentralizacije i lokalne samouprave u cilju, bolje upravljanje opštinskim infrastrukturnim uslugama i kapaciteta opština da programiraju i apsorbuju investicione fondove EU za nove i uvećana sredstva.Komponenta 1. Poboljšani institucionalni regulatorni okvir za opštinske infrastrukturne usluge i podrška transformaciji javnih komunalnih preduzeća. Komponenta 2. Poboljšano programiranje opštinske infrastrukture i pripremu projekata Komponenta 3. Implementacija odabranih opštinskih infrastrukturnih projekata.
Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih zasnovanog na praksi u Srbiji (druga šansa)
Systemic Development of Elementary, Practice Based Adult Education in Serbia (second chance) 7.500.000,00 EUR Ministarstvo prosvete Institucionalizacija modernog, funkcionalnog sistema obrazovanja odraslih što će pomoći povećanju broja šansi za zapošljavanje i efikasnije doprineti smanjenju siromaštva, socijalnoj koheziji i nacionalnom ekonomskom oporavku.Uspostaviti sistem funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji dostupnog i prilagodljivog potrebama odraslih učenika, fokusiranog na životne veštine i kompetencije i zasnovano na konceptu doživotnog učenja.

 

2007. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Dalja podrška za izbeglice i interno raseljena lica u Srbiji
Further Support to Refugees and IDPs in Serbia 10.000.000,00 EUR Komesarijat za izbeglice Republike Srbije Nalaženje trajnih rešenja za probleme IRL/izbeglica (1) Integracija izbeglica – putem implementacije stambenih rešenja, zapošljavanja i dohodovnih aktivnosti; (2) Podrška povratku /reintegraciji kroz implementaciju međugraničnih i prekograničnih inicijativa; (3) Doprinos osamostaljivanju posebno identifikovanih izbeglica /IRL kroz dodelu paketa socioekonomske pomoći i pravnu pomoć; (4) Obezbeđenje pune implementacije Sarajevske deklaracije.
Implementacija Nacionalne Strategije za borbu protiv zloupotrebe narkotika
1.500.000,00 EUR Ministarstvo zdravlja Uspešna implementacija Nacionalne Strategije za borbu protiv zloupotrebe narkotika (1) Pomoć u izradi i podršci odgovarajućim strukturama i sistemima potrebnim za implementaciju komponente «smanjena potražnja za narkoticima» Nacionalne Strategije za borbu protiv zloupotrebe narkotika; (2) Jačanje kapaciteta Ministarstva zdravlja za implementaciju strategije
Podrška Agenciji za akreditaciju u zdravstvu
Support to the Health Care Accreditation Agency 1.500.000,00 EUR Ministarstvo zdravlja Poboljšati zdravstvenu zaštitu u Srbiji. Usvajanje, stalno unapređenja kvaliteta i isporuke usluga u sistemu (1) Stalno unapređenje kvaliteta isporuke zdravstvenih usluga u zdravstvu Srbije; (2) Pomoć Agenciji za akreditaciju u zdravstvu u izgradnji kapaciteta i promociji uravnoteženog interno rukovođenog procesa (profesionalnog/institucionalnog) poboljšanja kvaliteta putem mehanizama eksterne procene
Program podrške opštinama u Srbiji (MSP)
Municipal Support Programme (MSP) Serbia 23.000.000,00 EUR Stalna konferencija gradova i opština, lokalne samouprave u gradovima i opštinama u Republici Srbiji Doprineti unapređenjuj uprave i ekonomskom razvoju u Srbiji putem podrške svim aspektima decentralizacije odgovornosti i nadležnosti sa centralnog na lokalni nivo.Unaprediti kapacitete za dobru upravu i opštinsko rukovođenje na lokalnom nivou u cilju poboljšanja usluga na lokalu za građane i osnaživanje lokalnog ekonomskog razvoja jačanjem lokalnih organizacija, Stalne konferencije gradova i opština i saradnje između centralnih i lokalnih organa vlasti.
Reforma Službe hitne pomoći u zdravstvu (EMS)
Health Sector Reform Emergency Medical Services (EMS) 10.000.000,00 EUR Ministarstvo zdravlja Poboljšati Službu hitne pomoći u Srbiji kao deo celokupnog zdravstvenog sistema u SrbijiNastaviti reforme zdravstvenog sektora unapređenjem sposobnosti i kapaciteta jedinica Službe hitne pomoći u Srbiji
Program regionalnog socio-ekonomskog razvoja
Regional Socio-Economic Development Programme 21.000.000,00 EUR Ministarstvo privrede i regionalnog razvoja Osnaženi kapaciteti u Srbiji za razvoj i implementaciju politike regionalnog razvoja u cilju uravnoteženijeg teritorijalnog socijalno ekonomskog razvojaKomponenta 1: Pomoć za razvoj regionalnih politika na nacionalnom nivou – povećani kapaciteti na nacionalnom niovu radi planiranja i implementacije integrisane politike regionalnog razvoja;
Komponenta 2: Pomoć agencijama za regionalni razvoj –
Intenzivrano planiranje razvoja i kapaciteta za sprovođenje agencija za regionalni razvoj, opština i ostalih zainteresovanih strana na lokalnom nivou
Implementacija prioriteta na polju ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina
Implementation of priorities in the area of human rights and protection of national minority groups 1.500.000,00 EUR Agencija za ljudska i manjinska prava Podrška zaštiti standarda ljudskih prava i manjina u Srbiji i njihovo usklađivanje sa standardima EU(1) Implementacija prioriteta Evropskog partnerstva na polju ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina; (2) Ispunjavanje svih obaveza koje proističu iz članstva u Savetu Evrope, posebno obzirom na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i građanskim slobodama i Konvenciju za sprečavanje mučenja i drugog nečovečnog i ponižavajućeg ponašanja ili postupanja

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]