Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Spisak MB IPA projekata koji se odnose na socijalno uključivanje u periodu 2007-2013. godine

 

2012. godina

Naziv projekta
Naziv projekta
(engleski)
Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Regionalni program stanovanja (Sarajevski proces) Faza 2
Regional Housing Programme (Sarajevo Process) 2nd phase 130.200.000 evra Republički komesarijat za izbeglice Projekat ima za cilj da pruži suštinski doprinos zadovoljavajućem rešenju produženog problema preostalih izbeglica i interno raseljenih lica u partnerskim zemljama pružanjem dugotrajnih i održivih stambenih rešenja, u okviru sveobuhvatnog programa pripremljenog u kontekstu Sarajevskog procesa / RPS će se sastojati od četiri nacionalna programa stanovanja, po jedan za svaku zemlju, i ukupno će pomoći 27.000 domaćinstava ili 74.000 pojedinaca. Druga faza teži da podrži opšti cilj targetiranjem oko 3.400 domaćinstava.
Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju
Regional Support for Inclusive Education 5.110.215 evra Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Opšti cilj projekta je unapređenje socijalnog uključivanja i socijalne kohezije u regionu, u skladu sa opredeljenjem država korisnica za pristupanje EU, putem promovisanja inkluzivnog obrazovanja i obuke. / Projekat ima za cilj da promoviše koncept inkluzivnog obrazovanja u formalnom obrazovnom sistemu na pred-univerzitetskom nivou na Zapadnom Balkanu putem podizanja svesti, zajedničkog učenja i podizanja kapaciteta.

 

2011. godina

Naziv projekta
Naziv projekta
(engleski)
Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina na Zapadnom Balkanu
Promoting human rights and protecting minorities in the Western Balkans 3.600. 000 evra Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Unaprediti primene ljudskih prava, naročito zaštite manjina u zemljama korisnicama putem jačanja kapaciteta različitih uključenih nacionalnih tela i regionalne koherentnosti njihovih aktivnosti / Jačati primenu relevantnih propisa u zemljama korisnicama promovisanjem primera dobre prakse u skladu sa evropskim vrednostima i standardima za unapređenje ljudskih prava i zaštitu manjina, kao i razviti operativnu regionalnu mrežu uključenih nacionalnih tela
Regionalni program stanovanja (Sarajevski proces) Faza 1
Regional Housing Programme (Sarajevo Process) Stage 1 7.838.000 evra Republički komesarijat za izbeglice Obezbediti trajna rešenja za najugroženije izbeglice i interno raseljena lica sa ciljem da se na dostojanstven, održiv i trajan način okonča produžena raseljenost nastala u periodu od 1991-1995. godine / Svrha projekta je stvaranje uslova za uspešno pokretanje i primenu Regionalnog programa stanovanja čiji je cilj da obezbedi stambena rešenja u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srbiji, u okviru sveobuhvatnog programa pripremljenog u kontekstu Sarajevskog procesa.

 

2010. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Regionalna inicijativa za integraciju Roma
Regional Initiative for Roma Integration 3.333.333,00 evra Romi, Aškalije i Egipćani Doprineti integraciji manjina na Zapadnom Balkanu u skladu sa opredeljenjima korisnika imajući u vidu proces pristupanja EU.Unaprediti kvalitet života i pristup pravima za zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) na Zapadnom Balkanu.

 

2009. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Regionalni program za povratak izbeglih lica i omogućavanje trajnih rešenja za izbegla i interno raseljena lica u Zapadnom Balkanu
Regional Programme for refugee return and provision of durable solutions for refugees and Internally displaced Persons in the Western Balkans 1.250.000,00 EUR Izbegla i interno raseljena lica u Zapadnom Balkanu Podsticati i ojačati trajna, održiva rešenja, pre svega dobrovoljnu repatrijaciju i reintegraciju uključujući i lokalnu integraciju za lica koja su dalje raseljena u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Kosovu.(1) Intenzivirati dobrovoljni povratak iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH i reintegraciju u mestima povratka i zemljama porekla; (2) Obezbediti pristup imovinskim /stanarskim pravima /pomoći u Hrvatskoj; (3) Ostvariti pristup pravima, uključujući i stečenim pravima poput penzija bez diskriminacije; (4) Obezbediti objektivne i kvalitetne informacije za IRL sa Kosova o pitanjima vezanim za povratak i njihovim mestima porekla; (5) Omogućiti lokalnu integraciju izbeglica u Srbiji kroz podršku njihovom ekonomskom osamostaljivanju.

 

2008. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Regionalna podrška marginalizovanim zajednicama
Regional support to the marginalised communities 1.250.000,00 EUR Marginalizovane zajednice Ovaj projekat trebalo bi da dorpinese povećanju pravnog i socijalnog uključivanja marginalizovanih zajednica i omogućavanje njihovog punog uživanja građanskih prava na Zapadnom Balkanu.(1) Smanjiti broj lica koja se suočavaju sa rizikom od apatridije, što naročito utiče na marginalizovanu populaciju, a posebno one raseljene tokom sukoba u regionu;
Omogućiti pristup besplatnoj pravnoj pomoći za pribavljanje ličnih (2) dokumenata koji su perduslov da bi marginalizovane grupe mogle da dobiju i uživaju svoja građanska prava;
(3) Povećati informisanost marginalizovanih grupa i drugih relevantnih zainteresovanih strana o potrebi upisa u matične knjige i posedovanja ličnih dokumenata i ukloniti bespotrebne pravne i administrativne prepreke takvom upisu.
Regionalni program za povratak izbeglih lica u Zapadni Balkan
Regional Programme for Refugee Return in the
Western Balkans
1.000.000,00 EUR Izbegla i interno raseljena lica u Zapadnom Balkanu Podsticati i ojačati trajna, održiva rešenja, pre svega dobrovoljnu repatrijaciju i reintegraciju uključujući i lokalnu integraciju za lica koja su dalje raseljena u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Kosovu (pod UNCSR 1244).(1) Raditi na i jačati dorovoljni povratak (uključujući i prevoz selidbenih stvari za porodice povratnika) iz Srbije, republike Crne Gore i BiH i njihovu reintegraciju u regionu i zemljama porekla, posebno u Hrvatskoj; (2) Obezbediti pristup imovinskim /stanarskim pravima /pomoći u Hrvatskoj: Pružiti pravne savete izbeglicama o stambenim problemima poput povrata imovine, rekonstrukcije i programa stambenog zbrinjavanja za bivše nosioce stanarskih prava obezbeđenjem formulacije odgovarajućih politika i njihovog sprovođenja i ispunjavanja preuzetih obaveza; (3) Ostavariti pristup pravima, uključujući i stečenim pravima poput penzija bez diskriminacije; (4) Pružiti dalju tehničku pomoć Radnim grupama u odnosnim zemljama za izradu nacionalnih mapa puta i pratiti njihovu implementaciju i izveštavati o tome; (5) Pružiti pravnu pomoć izbeglicama /povratnicima/interno raseljenim licima (uključujući i pokrivanje pravnih troškova, savetovanje i zastupanje pred sudovima); (6) Obezbediti objektivne i kvalitetne informacije za IRL sa Kosova o pitanjima vezanim za povratak i njihovim mestima porekla; (7) Omogućiti lokalnu integraciju izbeglica u Srbiji kroz podršku njihovom ekonomskom osamostaljivanju.

 

2007. godina

Naziv projekta
Naziv projekta (engleski) Budžet projekta Korisnici projekta Opšti cilj/svrha projekta
Regionalni program za reformu sistema socijalne sigurnosti i socijalne zaštite u Jugoistočnoj Evropi
Regional Programme for Social Security Coordination
and Social Protection reforms in South-East Europe
2.222.000,00 EUR Visoki državni zvaničnici, državni službenici, direktori institucija socijalne zaštite i socijalni partneri i organizacije civilnog društva u državama korisnicam Opšti cilj je da se pojača koordinacija između sistema socijalne zaštite i omogući institucionalna, zakonodavna i administrativna reforma u oblasti socijalne politike.(1) Uvesti i osnažiti koordinaciju nacionalnih planova za stratešku reformu u cilju postepenog usklađivanja sa evropskim standardima i odraziti zajedničke ciljeve pristupa /adekvatnosti i održivosti sistema socijalne zaštite; (2) Podrška arzvoju zakonodavnog okvira za implementaciju revidovanih politika socijalne zaštite; (3) Modernizovati tehnike koordinacije u skladu sa principima koordinacije koje su definisali Savet Evrope i EU (npr. Konvencija o socijalnoj zaštiti, EU regulative
1408/71 i 574/72); (4) Omogućiti jednak pristup pravima iz socijalne zaštite uopšte, i posebno u odnosu na programe nadoknade troškova (zdravrstvo, dečji dodatak i socijalna pomoć); (5) Poboljšati pristup socijalnoj zaštiti za sve ugrožene grupe, posebno za raseljena lica koja nemaju priznat izbeglički status; (6) Uspostaviti osnovu za uklanjanje postojećih prepreka prekograničnom plaćanju troškova zdravstvene Podržati razvoj posebnih tehnika saradnje između zaštite; (7) regionalnih sistema socijalne zaštite u saveznim državama; (8) Unaprediti znanje državnih službenika srednjeg i višeg ranga za isporuku prekograničnih socijalnih usluga; (9) Unaprediti kapacitete targetiranom obukom specijalizovanih profesija u oblasti socijalne zaštite i prekogranične socijalne zaštite.

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
pet, maj 29, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
sri, maj 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
pon, maj 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajičić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
pet, maj 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]