Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години

Објављено 10.02.2020.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - logoНа основу члана 10а Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 11/18, 13/19 и 3/20), Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. годину.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) упућује јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања.

Средства која ће бити додељена јединицама локалне самоуправе са најбољом управом у примени принципа доброг управљања, по овом јавном позиву, а која додељује Министарство државне управе и локалне самоуправе из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, износе 10.400.000,00 динара. Победници у свакој од четири области стећи ће право на финансијску награду у износу од 2.600.000,00 динара.

Предвиђене награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије. Износ и намена финансијских средстава ће се дефинисати у пријавном формулару, као и уговором између добитника награде и Министарства.

Право учешћа за доделу за годишње награде за најбољу општинску/градску управу имају градови и општине (у даљем тексту: учесници) у складу са процедуром прописаном у овом Јавном позиву и уз достављање адекватне пратеће документације.

Области унапређења најбоље управе

Годишња награда за најбољу општинску/градску управу додељује се за следеће четири области:

1.Ефикасност и делотворност:

 • Примери праксе реформе локалних административних поступака (нпр. усаглашавање административних поступака са моделима МДУЛС; скраћивање рокова административног поступања);
 • Примери унапређења ефикасности и доступности услуга локалне самоуправе (нпр. јединствено место за пружање информација и пријем захтева странака; модерни услужни центри ЛС; систем за брзе одговоре; примена е-ЗУП-а);
 • Примери из праксе којима је обезбеђено праћење рада и ефикасности локалне управе (нпр. праћење рокова у којима поступа локална управа; праћење броја и фреквентности услуга локалне самоуправе; механизми за истраживање и анализу оцена рада локалне управе, служби, организација и предузећа; спровођење анализе оцена рада органа ЈЛС и предлога грађана/ки за унапређење рада);
 • Примери међуопштинске сарадње који за резултат имају унапређење ефикасности и делотворности у спровођењу надлежности локалне самоуправе.

2. Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе:

 • Примери правовременог, разумљивог и садржајног информисања грађана и грађанки о раду локалне самоуправе и темама од значаја за грађане/ке града/општине/градске општине и/или иновативних видова комуникације са грађанима и јавношћу (нпр. модерни и садржајни интернет портали локалне самоуправе и обим и садржај доступних информација; комуникација путем друштвених мрежа; апликације за комуникацију са грађанима и грађанкама);
 • Примери укључивања јавности у доношење важних локалних одлука, програма, планова и мера (нпр. учешће јавности у изради локалних планова развоја; учешће привреде у дефинисању локалних мера које утичу на њен положај; укључивање младих у дефинисање локалних омладинских политика и мера; укључивање припадника друге специфичне локалне заједнице/групе или мањинске заједнице у дефинисање локалних политика које се односе на њу);
 • Примери омогућавања учешћа јавности у изради и праћењу буџета (нпр. спровођење јавне расправе током припреме локалног буџета, посебно у области капиталних инвестиција; доступност буџета, ребаланса, завршних рачуна, извештаја ДРИ, стања локалног јавног дуга на интернет порталу ЛС; доступност периодичног (дневног, недељног) прегледа стања/реализације локалног буџета);
 • Примери локалних механизама и мера путем којих је омогућено грађанима и грађанкама да оцењују рад органа локалне самоуправе и упућују предлоге за унапређења њиховог рада;
 • Примери транспарентног управљања пословима локалне самоуправе (нпр. доступност информација о поступцима јавних набавки; отвореност конкурса којима се додељују средства, попуњавају радна места и/или додељује јавна својина у закуп);
 • Примери активног укључивања локалне заједнице, посебно месних заједница и организација цивилног друштва у процесу усвајања јавних политика на локалном нивоу и спровођење локалних мера и пројеката.

3. Одговорност и владавина права:

 • Примери заокруженог институционалног оквира за управљање развојем на локалном нивоу (нпр. постојање и усаглашеност кључних докумената јавних политика и развојног планирања на локалном нивоу и механизама за њихову реализацију, праћење и анализу њиховог ефекта; усклађеност садржине кровног планског документа и секторских стратегија са категоријама програмског буџета);
 • Примери одговорног управљања локалном јавном својином (нпр. постојање свеобухватног пописа имовине и уписа права својине у корист ЈЛС; вођење евиденција о вредности имовине у ЛС и код Дирекције за имовину; примери друштвено одговорног располагања са имовином ЛС – ревитализација и пренамена објеката ЛС и њихово ангажовање за потребе локалне заједнице у различитим областима, посебно за друштвено угрожене групе или подстицај економском и другом развоју ЛС);
 • Примери одговорног спровођења поступка одобравања средстава за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва/удружења (нпр. кроз утврђивање јавног интереса за суфинансирање; транспарентну и инклузивну конкурсну процедуру; успостављање механизама за праћење и евалуацију пројеката који се суфинансирају);
 • Примери адекватног поступања по препорукама и другим актима независних државних и локалних органа и тела;
 • Примери активног спровођење локалних антикорупцијских политика (нпр. припрема, усвајање и спровођење локалног плана за борбу против корупције; посебни механизми и мере за превенцију потенцијалне корупције).

4. Равноправност и антидискриминација:

 • Примери праксе успостављања и примене антидискриминативних мера и превенције сваке врсте дискриминације у раду локалне управе;
 • Примери из праксе путем којих је обезбеђена равноправна употреба језика и писма националних мањина;
 • Примери успостављања и деловања локалних механизама и мера за развој и унапређење родне равноправности (нпр. функционисање локалних механизама за родну равноправност; спровођење родног одговорног буџетирања; локални пројекти који су усмерени на унапређење положаја жена и мушкараца);
 • Примери партнерства са организацијама цивилног друштва у спровођењу локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама;
 • Примери локалних мера социјалне инклузије, посебно социјалне инклузије и унапређења положаја Рома и Ромкиња;
 • Примери обезбеђивања и унапређења приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, мајкама са малом децом и сл.

Критеријуми и поступак оцењивања и награда

Учесници кандидују најбоље примере своје праксе у примени принципа доброг управљања, по сопственом избору, за одабрану област и не морају бити ограничени на наведене примере, који су дати само као илустрација.

Учесници могу поднети једну пријаву за једну област, а могу конкурисати за више области (максимално 4 пријаве, из сваке области по једна) с тим што ће бити награђени само у једној од њих.

За сваку област подноси се посебна пријава.

Пристигле пријаве ће оцењивати Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу. Комисија ће, након евалуације, формирати предлог листе најбоље оцењених локалних самоуправа и доставити га министру. Приликом одлучивања о пријавама конкурсна комисија ће се посебно руководити критеријумима које можете погледати на mduls.gov.rs.

Након анализе пристиглих пријава и пратеће документације, Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу утврдиће предлог одлуке о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу за сваку од наведених области и доставити га министру надлежном за послове локалне самоуправе. Одлуку доноси министар надлежан за послове локалне самоуправе.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, са јединицама локалне самоуправе којима је награда додељена и извршити пренос одобреног износа.

Потребна документација

Пријава садржи попуњен пријавни формулар и пратеће прилоге/документацију који представљају изворе верификације спроведених активности и постигнутих резултата наведеног примера најбоље управе. Пријавни формулар, са пратећом документацијом, мора бити оверен и потписан од стране градоначелника, односно председника општине. Пријава ће бити одбачена уколико није достављена у складу са захтевима, ако је непотпуна или је достављена после наведеног рока.

Рок за достављање пријава

Рок за достављање пријава је 20 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС“ (7/20 од 29.1.2020).

Одлука Комисије о добитницима награда (по једна градска/општинска управа за сваку од области) биће објављена на веб-презентацији Министарства (www.mduls.gov.rs ) и у „Службеном гласнику РС“.

Начин пријављивања

Пријава за доделу награде за најбољу општинску/градску управу доставља се искључиво електронским путем на мејл адресу: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, на одговарајућем пријавном формулару који се преузима на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

Изузетно, уколико је јединица локалне самоуправе онемогућена да пријаву и документацију пошаље у електронском облику, може је доставити и путем редовне поште, на адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу
11000 Београд
Бирчанинова 6

са назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ОПШТИНСКУ/ГРАДСКУ УПРАВУ У 2019. ГОДИНИ

Сва евентуална питања учесници јавног позива могу доставити на наведену адресу електронске поште.

Више информација о Јавном позиву и Пријавни формулар потражите на mduls.gov.rs.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

31.07.2020.

Објављен преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logo

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва објавио је Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019…

 
0 Коментари

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Блог > <

Earlier
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
Пет, јул 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
Чет, јул 30, 2020
Source: Inkluzija blog
Ajša Bahović Latifović - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"
Transkript govora Ajše Bahović Latifović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Članica sam tima Muslimanskog [...]
Сре, јул 29, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Mirela stanuje na Gazeli. U kućici broj 67. Napravljenoj od kartona, bačenog pleha i šperploča. To je njena adresa. Ima [...]
Пон, јул 27, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Proces obazovanja je neprekidan tok usvajanja saznanja kroz koji u neposrednom radu u školi unapređuju svoje kompetencije učenici i nastavnici [...]
Чет, јул 16, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]
Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]