Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Јавни позив „Прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом” (рок: 1.6.2019)

Објављено 30.04.2019.

Ministarstvo omladine i sporta - logoМинистарство омладине и спорта расписало је Јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту „Прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом”.

Основни циљ пројекта је стварање услова за обезбеђење приступачности постојећих спортских објеката особама са инвалидитетом.

Средства за финансирање програма односно пројеката биће планирана у буџету Министарства за 2020. годину, на позицији 511 – Зграде и грађевински објекти.

Услови и критеријуми које треба да испуни предложени програм/пројекат

Предлог програма/пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Предлог програма/пројекта мора да испуњава критеријуме утврђене у члану 8. став 1.  Правилника, и то:

 • да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног члана 112. став 1. тачка 3) Закона;
 • да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • да се реализује у Републици Србији;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • да ће се реализовати у 2020. години;
 • да предвиђа потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма.

У поступку одобравања програма одноно пројекта, поред наведених, цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 44. Правилника, и то:

 • да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;
 • да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
 • да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника/ца, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;
 • да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са Законом;
 • да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, адаптација и санација);
 • да су радови на капиталном одржавању спортског објекта предвиђени одговарајућом планском документацијом;
 • да је предмер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
 • да је спортски објекат у јавној својини;
 • да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

У складу са одредбом члана 45. Правилника  опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко–технолошку целину. Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Документација која се подноси уз предлог програма/пројекта

Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму/пројекту (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране овлашћеног лица за заступање подносиоца програма;
 2. Образац предлога програма односно пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма односно пројекта изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), као и документација о спровођењу програма, и то:

 • Извод из поседовног листа за земљиште и спортски објекат и копија плана;
 • Изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове или по неком другом основу;
 • Одговарајуће одобрење за извођење радова;
 • Пројектна документација;
 • Опис пресека стања изведених радова са техничким извештајем, сачињен, оверен и потписан од стране техничких ресорних стручних одговорних лица;
 • Предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, са потписом и печатом од стране одговорног пројектанта;
 • Друга документација која потврђује разлоге за аплицирање у јавном позиву;
 • Извештај Комисије за технички преглед, односно Комисије за проверу техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, са констатацијом да је објекат подобан за извођење планираних радова који су предмет јавног позива;
 • Записник о примопредаји и коначан обрачун претходно изведених радова и други докази којима се потврђује финансирање претходних радова.

Начин пријављивања програма/пројекта

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма односно пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма односно пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. Назив годишњег програма односно пројекта којим се остварује општи интерес у области спорта;
 2. Назив подносиоца предлога;
 3. Адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма односно пројеката, апликациони формулар – Образац 3,  можете преузети ОВДЕ.

Предлог програма односно пројеката се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС
ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА:
ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОТРЕБАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

Крајњи рок за доставу пријава је 1. јун 2019. године.

Више информација на www.mos.gov.rs

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Калкулатор социјалних давања

Kalkulator socijalnih davanja

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) развио је апликацију  Калкулатор социјалних давања.Калкулатор социјалних давања има за циљ да грађанима…

 
0 Коментари

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
Уто, окт 27, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Konstantan tehnološki razvoj nameće stalnu potrebu za unapređenjem obrazovne tehnologije na svim nivoima. Pojava računara i drugih savremenih nastavnih sredstava [...]
Пет, окт 23, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Ako ste ikada uganuli skočni zglob, polomili nogu ili ruku ili samo širili zenice – osetili ste koliko svet može [...]
Пет, окт 09, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Kako je dečiji rak postao izlečiva hronična bolest, tako je sve više počelo da se razmišlja o kvalitetu života dece [...]
Пет, окт 02, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Čitanje naslova – Starenje bez cenzure ili Starenje bez autocenzure, stvar je ličnog izbora. Provokacija i dilema na samom početku [...]
Чет, окт 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]