Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Јавни позив „Прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом” (рок: 1.6.2019)

Објављено 30.04.2019.

Ministarstvo omladine i sporta - logoМинистарство омладине и спорта расписало је Јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту „Прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом”.

Основни циљ пројекта је стварање услова за обезбеђење приступачности постојећих спортских објеката особама са инвалидитетом.

Средства за финансирање програма односно пројеката биће планирана у буџету Министарства за 2020. годину, на позицији 511 – Зграде и грађевински објекти.

Услови и критеријуми које треба да испуни предложени програм/пројекат

Предлог програма/пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Предлог програма/пројекта мора да испуњава критеријуме утврђене у члану 8. став 1.  Правилника, и то:

 • да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног члана 112. став 1. тачка 3) Закона;
 • да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • да се реализује у Републици Србији;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • да ће се реализовати у 2020. години;
 • да предвиђа потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма.

У поступку одобравања програма одноно пројекта, поред наведених, цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 44. Правилника, и то:

 • да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;
 • да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
 • да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника/ца, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;
 • да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са Законом;
 • да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, адаптација и санација);
 • да су радови на капиталном одржавању спортског објекта предвиђени одговарајућом планском документацијом;
 • да је предмер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
 • да је спортски објекат у јавној својини;
 • да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

У складу са одредбом члана 45. Правилника  опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко–технолошку целину. Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Документација која се подноси уз предлог програма/пројекта

Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму/пројекту (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране овлашћеног лица за заступање подносиоца програма;
 2. Образац предлога програма односно пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма односно пројекта изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), као и документација о спровођењу програма, и то:

 • Извод из поседовног листа за земљиште и спортски објекат и копија плана;
 • Изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове или по неком другом основу;
 • Одговарајуће одобрење за извођење радова;
 • Пројектна документација;
 • Опис пресека стања изведених радова са техничким извештајем, сачињен, оверен и потписан од стране техничких ресорних стручних одговорних лица;
 • Предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, са потписом и печатом од стране одговорног пројектанта;
 • Друга документација која потврђује разлоге за аплицирање у јавном позиву;
 • Извештај Комисије за технички преглед, односно Комисије за проверу техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, са констатацијом да је објекат подобан за извођење планираних радова који су предмет јавног позива;
 • Записник о примопредаји и коначан обрачун претходно изведених радова и други докази којима се потврђује финансирање претходних радова.

Начин пријављивања програма/пројекта

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма односно пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма односно пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. Назив годишњег програма односно пројекта којим се остварује општи интерес у области спорта;
 2. Назив подносиоца предлога;
 3. Адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма односно пројеката, апликациони формулар – Образац 3,  можете преузети ОВДЕ.

Предлог програма односно пројеката се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС
ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА:
ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОТРЕБАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

Крајњи рок за доставу пријава је 1. јун 2019. године.

Више информација на www.mos.gov.rs

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <


Блог > <

Earlier
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
Сре, мај 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
Пон, мај 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajčić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
Пет, мај 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Snježana Jolić - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Snježane Jolić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Imam Youtube [...]
Сре, мај 20, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Jelene Gajić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
Пон, мај 18, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]
Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]