Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Речник термина

Acquis communautaire (енгл. EU acquis) означава правне тековине Европске уније (ЕУ), које представљају скуп свих правила која је Европска унија усвојила и која су на снази у датом тренутку. Оне одређују област деловања Европске уније, њене надлежности, институционално устројство, односе између Ебропске уније и држава чланица и њихових грађана и грађанки, међусобне односе држава чланица, односе између Уније и трећих земаља и међународних организација, као и сва друга питања која су од значаја за остварење циљева због којих је Унија основана. Извор: Појмовник ЕУ, Делегација Европске уније у Републици Србији

Активно становништво јесте становништво које је економски активно било да је запослено, било да се на тржишту рада јавља у потрази за запослењем. Оно представља понуду радне снаге. Тачније, становништво које је економски активно (запослени) или је на тржишту рада у потрази за запослењем (незапослени).

Апсолутна ускраћеност јесте одсуство шанси или немогућност појединаца/ки, домаћинстава или друштвених група да приступе одређеним ресурсима, институцијама или да се укључе у основне процесе друштва.

Апсолутно сиромаштво представља ниво прихода или потрошње породица и појединаца/ки испод дефинисаног минимума животних потреба, као што су храна, одећа, обућа, становање, грејање и слично. Основне животне потребе чине тачно наведене количине и структура потрошње за ове потребе. Више о апсолутном сиромаштву у Републици Србији можете прочитати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/socijalno-ukljucivanje-u-rs/podaci/apsolutno-siromastvo/

Деинституционализација je процес систематичног преласка са система резиденцијалне бриге и збрињавања у институцијама на систем бриге о особи у породичном окружењу, уз коришћење услуга и служби подршке у заједници. Основна сврха деинституционализације јесте спровођење системских промена које треба да омогуће пуно укључивање корисника и корисница система социјалне заштите у све сфере живота у заједници. Извор: http://www.zavodsz.gov.rs/sr/podru%C4%8Dje-delovanja/unapre%C4%91enje-mera-socijalne-za%C5%A1tite/deinstitucionalizacija/

Димензије искључености представљају специфичне облике искључивања, односно подручја из којих појединци/ке и групе бивају искључени, попут дистрибуције прихода, финансијских тржишта, тржишта рада, робе и услуга, система образовања, здравствене и социјалне заштите, области друштвених мрежа, локалне или шире друштвене заједнице, културе и слично.

Дискриминација је неједнак третман појединаца/ки или друштвених група искључиво на основу њихове припадности одређеној категорији дефинисаној на основу било ког социодемографског обележја (расе, пола, старости, сексуалне оријентације, вере, етничке припадности и сл.).

Друштвене неједнакости представљају неједнакости у друштвеним положајима појединаца/ки, домаћинстава и група које проистичу из неједнаких нивоа прихода и других економских ресурса, друштвене моћи и друштвеног угледа.

Европа 2020 јесте социоекономска развојна стратегија Европске уније. Састоји се од пет главних циљева који треба да буду остварени уз помоћ седам политичких иницијатива. Стратегија Европа 2020, уз краткорочни приоритет изласка из економске и финансијске кризе, усмерена је на три међусобно повезана приоритета: паметни раст, одрживи развој и инклузивни раст.

Европски семестар је механизам за координацију макроекономских и фискалних политика држава чланица Европске уније. Покренут је заједно са стратегијом Европа 2020.

Европски социјални фонд (енгл. European Social Fund – ESF)  кључни је инструмент Европске уније за остваривање стратешких циљева политике запошљавања.

Европски стуб социјалних права (енгл. European Pillar of Social Rights) јесте иницијатива Европске комисије, Европског парламента и Савета Европске уније. Циљ Европског стуба социјалних права јесте јачање правних тековина Уније у области социјалне заштите, како би се допринело напретку у систему социјалне заштите као покретачке снаге социјалне Европе. Европски стуб социјалних права заснива се на 20 начела подељених у три категорије: једнаке могућности и приступ тржишту рада, праведни услови рада и социјална заштита и инклузија.

Економска искљученост представља искљученост са тржишта рада, када добија облик незапослености, односно неактивности или искљученост из расподеле економских ресурса, када добија облик сиромаштва.

Економске неједнакости представљају неједнакости у приходима или другим економским ресурсима између појединаца/ки, домаћинстава или група у оквиру једне популације.

Екстремно сиромаштво јесте сиромаштво које представља угроженост основног биолошког опстанка. Према методологији Светске банке, у примени се дефинише као износ прихода испод 1,9 USD (PPP) на дневном нивоу.

ЕРП (Economic Reform Programme – Програм економских реформи) представља најважнији стратешки документ у економском дијалогу са Европском комисијом и државама чланицама Европске уније. Циљ овог документа јесте припрема Републике Србије, као државе кандидата за чланство у Унији, за учешће у процесу економског и фискалног надзора држава чланица Уније. Програм економских реформи Република Србија израђује на годишњем нивоу како би обезбедила одржив и инклузиван економски раст, у складу са стратешким циљем смањења развојног јаза између домаће и привреде Уније.

EСРП (Employment and Social Reform Programme – Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике) представља заједнички документ националне Владе и Европске комисије. ЕСРП је замишљен као стратешки процес који ће пратити процес европских интеграција као главни механизам за дијалог о приоритетима у областима социјалне политике и запошљавања и структуриран је по моделу Стратегије Европа 2020, коју државе чланице већ примењују. ЕСРП је фокусиран на ограничени број кључних приоритета у области запошљавања, образовања, здравствене, социјалне и дечје заштите.

Животни стандард представља степен задовољености одређених потреба или животне услове као што су доходак, становање, одевање, исхрана и слично, док начин на који се потребе задовољавају представља животни стил.

Индикатор јесте показатељ обележја одређене појаве који треба да на прецизан, једнозначан и поуздан начин покаже својство појаве у датом аспекту.

Инклузиван раст у ЕУ подразумева веће учешће грађана и грађанки на тржишту рада, борбу против сиромаштва и социјалну кохезију. Један је од приоритета стратегије Европа 2020 и подразумева неколико сегмената: подизање стопе запослености у Европи – квалитетнији и већи број радних места, посебно за жене, младе и старије; подршку свим старосним групама да се прилагоде промени кроз улагање у обуке; модернизацију тржишта рада и система социјалне заштите; стварање услова да користи од развоја досегну до свих делова ЕУ. Извор: Појмовник ЕУ, Делегација Европске уније у Републици Србији

ИПА (енгл. Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) јесте инструмент за претприступну помоћ. Програми претприступне помоћи Европске уније јесу фондови доступни државама кандидатима током приступања и чине кључни део стратегије проширења Уније. Претприступна помоћ је подршка за спровођење политичких и економских реформи потребних за испуњавање критеријума за чланство у Унији, посебно за усклађивање законодавства државе кандидата са законодавством Уније и за изградњу институција и њихово оспособљавање за преузимање права и обавеза који проистичу из чланства у Унији. Извор: Појмовник ЕУ, Делегација Европске уније у Републици Србији

Лакен (Leaken) индикатори су инструмент за стандардизовано мерење друштвене укључености на нивоу Уније. Основни скуп заједничких Лакен индикатора отворен је за преиспитивање и усавршавање, а подаци о друштвеној укључености прикупљају се Анкетом о приходима и условима живота (Statistics on Income and Living Conditions – SILC) стандардизованом за све чланице Уније.

Материјална депривација представља немогућност појединаца/ки или домаћинстава да задовоље потребе и приуште добра која се у њиховом друштву сматрају типичним. Више о материјалној депривацији у Републици Србији можете прочитати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/socijalno-ukljucivanje-u-rs/podaci/materijalna-deprivacija/

Медијана прихода јесте приход који се налази тачно на средини дистрибуције свих прихода у друштву, при чему половина друштва зарађује више од тог износа, а друга половина мање.

Национално специфични индикатори јесу инструмент којим се испитује ускраћеност друштвених група у специфичним националним условима.

Одрживи раст у Европској унији подразумева усмереност на развој који се заснива на конкурентности привреде и производњи која се ефикасније односи према ресурсима. Извор: Појмовник ЕУ, Делегација Европске уније у Републици Србији

Отворени метод координације (енгл. Open Method of Coordination – OMC), утемељен унутар Европске уније, главни је механизам за постизање повећања ефикасности који комбинује заједничке циљеве социјалних политика земаља чланица, националне акционе планове и заједничке индикаторе који омогућавају мерење напретка, са циљем промовисања ефикасније стратешке политике друштвене укључености земаља чланица. Ово је добровољан процес политичке сарадње и подразумева узајамни процес планирања, праћења, поређења и прилагођавања националних политика заједничким циљевима чланица Уније.

Паметан раст у Унији подразумева развој економије засноване на знању и иновацијама (научнотехнолошка истраживања и развој, иновације, образовање и дигитално друштво). Извор: Појмовник ЕУ, Делегација Европске уније у Републици Србији

Паритет куповне моћи (Purchasing Power Parity – PPP) јесте вештачка јединица, формирана тако да се за једну јединицу ове имагинарне валуте може купити иста количина добара и услуга у различитим земљама.

Политичка искљученост јесте искљученост из процеса избора представника и представница политичког одлучивања у заједници, искљученост из политичког одлучивања и немогућност да се на било који начин (непосредно преко партиципације у телима одлучивања или посредно преко избора, организација за притисак) утиче на политичке одлуке.

Потрошачка јединица представља потрошњу члана домаћинства, са урачунатим разликама у нивоу потрошње одраслих и деце и приписаном заједничком потрошњом домаћинства.

Предрасуде јесу неоснована веровања и ставови на основу којих се појединци/ке или групе вреднују позитивно или негативно, најчешће утемељени на стереотипима.

Рањиве групе јесу групе које су искључене из појединих или вишеструких аспеката друштвеног живота, живе у условима сиромаштва или су изложене ризицима да буду искључене и да доспеју у стање сиромаштва.

Релативна ускраћеност представља смањене шансе појединаца/ки, домаћинстава, друштвених група (у односу на друге у истом друштву) да се укључе у квалитетне услуге, ресурсе и развојне процесе друштва.

Релативно сиромаштво представља минимум прихватљивог стандарда живота у једном друштву. Не изражава се преко апсолутног новчаног износа (за разлику од апсолутног сиромаштва), већ као проценат медијане прихода или медијане потрошње. Више о релативном сиромаштву у Републици Србији можете прочитати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/socijalno-ukljucivanje-u-rs/podaci/relativno-siromastvo/

Социјална искљученост јесте стање у којем се налазе појединци/ке, односно групе истиснуте из економског, политичког, културног или друштвеног система, чиме бивају спречени да својим пуним капацитетима учествују у друштвеним односима и токовима због свог сиромаштва или недостатка основних знања и могућности за доживотно учење или као резултат дискриминације. Овакве појаве појединца/ку или групе становништва удаљавају од могyћности за запослење, остваривање прихода и могућности образовања, као и од укључивања и учешћа у друштвеним мрежама и активностима у заједници. Искључени појединци или појединке, односно групе имају недовољан и неадекватан приступ институцијама, органима власти и процесима доношења одлука.

Социјална кохезија подразумева способност једног друштва да осигура добробит свим својим члановима и чланицама, да сведе на минимум неједнакости и избегне поделе. Ниједно друштво није у потпуности кохезивно – то је пре идеал којем свако друштво треба да тежи одржавањем, побољшавањем и прилагођавањем променама које се дешавају у економској, социјалној и политичкој сфери.

Социјални дијалог односи се на све врсте преговора и консултација између представника/ца влада, послодаваца и запослених у питањима од заједничког интереса која се односе на економску и социјалну политику.

Социјални ризици јесу фактори који повећавају шансе појединаца/ки и породица да допадну у стање сиромаштва или буду социјално искључени (попут застарелих квалификација, болести, инвалидитета, незапослености и сл.).

Социјално предузетништво односи се на пословање с идејом да се улагањем профита, насталог продајом производа или услуга, испуни јасна друштвена мисија. То значи да зарађена средства не служе увећању имовине појединаца/ки, већ се улажу у сврхе као што су запошљавање људи који теже долазе до посла, социјалне и здравствене услуге, образовање, заштита животне средине, културне активности у заједници и слично. Социјално предузетништво бави се препознавањем и решавањем друштвених проблема као што су искљученост, сиромаштво, незапосленост и др. уз примену иновативних метода и стратегија. У Европи је ова врста пословања позната као social economy, док је у Србији познатија као социјално предузетништво. Преузето са: http://socijalnopreduzetnistvo.net/socijalno-preduzetnistvo/

Социјално укључивање јесте процес који омогућава да они који су у ризику од сиромаштва и социјалне искључености добију могућност и средства која су потребна за пуно учешће у економском, друштвеном и културном животу и постизању животног стандарда и благостања који се сматрају типичним у друштву у којем живе. Социјално укључивање осигурава веће учешће грађана и грађанки у доношењу одлука, што утиче на њихове животе и остварење основних права.

Стопа активности представља проценат активног становништва (запосленог и незапосленог) у укупном становништву радног узраста.

Стопа неактивности представља проценат неактивног становништва у укупном становништву радног узраста.

Структурно сиромаштво је углавном дугорочно сиромаштво изазвано структурним факторима као што су економски раст, структура економије, доступна радна места, адекватност и доступност образовања и слично.

Субјективно сиромаштво представља осећај ускраћености који људи имају поредећи себе с другима и поредећи своје приходе с оним што сматрају минимумом за прихватљив ниво живота, односно процену испитаника/ца о могућности домаћинства у којем живе да „састави крај с крајем“.

Целоживотно учење (енгл. lifelong learning) представља концепт који се односи на усвајање знања, способности и вештина током читавог живота, без обзира на услове у којима се учење дешава, метод или намеру. Целоживотно учење често се погрешно поистовећује с образовањем одраслих.

Џини (Gini) коефицијент представља меру неједнакости дистрибуције (најчешће потрошње или прихода) међу становништвом, где вредност 0 представља пуну једнакост, а 1 пуну неједнакост. Више о неједнакости у Републици Србији можете прочитати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/socijalno-ukljucivanje-u-rs/podaci/nejednakost/

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]