Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Lica pod rizikom siromaštva ili socijalne isključenosti (indikator AROPE)

Osnovni pokazatelj za praćenje sprovođenja strategije Evropa 2020 u domenu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva je pokazatelj AROPE. Kao novi i prošireni primarni pokazatelj siromaštva i socijalne isključenosti, formulisan je 2010. godine sa ciljem da se statistički izmere nematerijalni aspekti siromaštva i isključenosti sa tržišta rada kako bi se što bolje sagledao multidimenzionalni aspekt siromaštva i socijalne isključenosti uz postojanje indicija i da je ovaj pokazatelj produkt političkog kompromisa[1].

Ovaj pokazatelj predstavlja kombinaciju tri indikatora – stope rizika siromaštva, stope izrazite materijalne deprivacije i stope veoma niskog intenziteta rada, koji oskudicu i životni standard mere na osnovu tri kriterijuma: dohotka, nemonetarnih ishoda i zaposlenosti/rada.

Taj pokazatelj, pod nazivom „populacija pod rizikom siromaštva ili socijalne isključenosti“, prikazuje deo populacije koji je:

  1. U riziku siromaštva posle socijalnih transfera (lica čiji je ekvivalentni dohodak manji od 60% medijane ekvivalentnog dohotka), i/ili
  2. Izrazito materijalno depriviran (lica koja zbog nedostatka finansijskih sredstava ne mogu da priušte najmanje četiri od sledećih devet stavki materijalne deprivacije domaćinstva: 1) adekvatno zagrevanje stana; 2) nedelju dana odmora bar jednom godišnje; 3) meso ili ribu u obroku svakog drugog dana; 4) neočekivani trošak; 5) kašnjenje sa plaćanjem rente, rate kredita ili komunalnih usluga; 6) telefon; 7) televizor u boji; 8) mašinu za pranje veša; 9) automobil), i/ili
  3. U domaćinstvima sa nultim ili veoma niskim radnim intenzitetom (odrasli rade manje od 20% od ukupnog broja meseci u kojima su mogli da rade tokom referentnog perioda).

Budući da ovaj pokazatelj predstavlja uniju tri različita faktora rizika, moguće je izračunati i različite „kombinacije rizika“.

Iako je naizgled stanovništvo koje je izloženo svim trima faktorima rizika (presek tri skupa) najugroženije, treba imati u vidu da zbog definicije niskog intenziteta rada u preseku ne mogu da se nađu stariji od 60 godina[2], čak i kada su bez dohotka i izrazito materijalno deprivirani. Po prirodi stvari u preseku je praktično veoma mali udeo i zaposlenih i samozaposlenih, kao i članova njihovih domaćinstava. Za bolje razumevanje problema višestruke ugroženosti pojedini autori predlažu praćenje konzistentnog siromaštva, odnosno populacije koja je istovremeno u riziku siromaštva i izrazito materijalno deprivirana.

Prema podacima istraživanja SILC (2018), 34,3% stanovništva Republike Srbije (2,28 miliona) izloženo je riziku siromaštva ili socijalnoj isključenosti. Ta vrednost je znatno veća od vrednosti proseka 28 zemalja EU (21,7%). Veći udeo stanovništva koje je izloženo riziku siromaštva ili socijalne isključenosti nije zabeležen ni u jednoj drugoj zemlji u kojoj se ovo istraživanje sprovodi (iako su visoke vrednosti od preko 30% populacije, zabeležene u Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj).[3].

Posmatrano prema faktorima rizika, ukupno 24,3,% (1,79 miliona) stanovništva Republike Srbije je u riziku od siromaštva, 16,0% (1,37 miliona) je izrazito materijalno deprivirano i 13,0% živi u domaćinstvima sa niskim intenzitetom rada (1,01 miliona).

Približno 40% stanovništva, koje je izloženo riziku siromaštva ili socijalnoj isključenosti, suočeno je sa kombinacijom dva ili tri faktora rizika, tj. nalazi se u preseku dva ili tri skupa. Najmanje je preklapanje između skupova koji se odnose na nizak intenzitet rada i izrazitu materijalnu deprivaciju.

Formiranje stope rizika siromaštva ili socijalne isključenosti u Republici Srbiji, 2018. godina, %

Formiranje stope rizika siromaštva ili socijalne isključenosti u Republici Srbiji, 2018. godina, %

Napomena – Referentni period za prikupljene podatke koji se odnose:
– na prihode je 12 meseci u prethodnoj kalendarskoj godini – 2017. godina,
– na materijalnu depriviranost je trenutak anketiranja – 2018. godina

 

Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti
(grafikon levo: udeo u ukupnoj populaciji, grafikon desno: izraženo u milionima lica).

Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti (udeo u ukupnoj populaciji) Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti (izraženo u milionima lica)

 

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
Rizik od siromaštva % 24,5 25,6 26,8 25,9 25,6 24,3
hiljade 1.750 1.778 1.895 1.820 1.795 1.690
Izrazita materijalna deprivacija % 26,9 26,4 24,0 19,5 17,4 16,0
hiljade 1.922 1.873 1.701 1.374 1.221 1.107
Nizak intezitet rada % 13,7 15,1 15,6 15,7 14,5 13,4
hiljade 975 1.084 1.106 1.104 1.014 902
Presek Stope rizika od siromaštva i izrazite materijalne deprivacije % 12,6 12,2 12,3 10,7 9,6 8,8
hiljade 901 867 870 752 675 610
Presek stope rizika od siromaštva i niskog inteziteta rada % 8,4 9,4 10,9 10,9 10,4 9,6
hiljade 618 669 772 767 730 666
Presek Izrazite materijalne deprivacije i niskog inteziteta rada % 7,6 8,2 7,6 6,6 5,6 4,6
hiljade 541 587 536 464 392 317
Presek sva tri skupa % 5,9 6,0 6,1 5,6 4,7 4,1
hiljade 419 428 432 394 331 284
Izvor: Istraživanje SILC, RZS

Više videti u sledećim publikacijama:

 

—————

[1] Više o indikatoru videti u Matković, G., Mijatović, B., & Krstić, G. (2015). Prihodi i uslovi života 2013. Beograd: Republički zavod za statistiku, str.102
[2] Stariji od 60 godina ne mogu istovremeno da pripadaju svim trima kategorijama jer skup pojedinaca koji žive u domaćinstvima sa niskim intenzitetom rada obuhvata samo mlađe od ove starosne granice, tj. populaciju 0-59.
[3] Eurostat database Table People at risk of poverty or social exclusion

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Više puta sam u tekstovima pisao o bavljenju muzikom i kako sam počeo da učim da sviram na klavijaturama. Sada [...]
pon, avg 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
pet, avg 07, 2020
Source: Inkluzija blog
43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
sri, avg 05, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
pet, jul 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
čet, jul 30, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]