Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Relativno siromaštvo

U 2017. godini (prema SILC 2018) prag rizika siromaštva ili linija relativnog siromaštva, koja se izračunava kao 60% medijane ekvivalentnog dohotka, iznosila je 16.615 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo, odnosno 34.892 dinara za četvoročlano domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece do 14 godina. Kada se izrazi u standardima kupovne snage (PPS[1]), prag rizika siromaštva za jednočlano domaćinstvo iznosi 263 PPS na mesečnom nivou.

Prag rizika siromaštva u Republici Srbiji je niži nego u bilo kojoj od 28 zemalja EU i zemljama Balkana (izuzev Severne Makedonije)[2].

U tabeli u nastavku prikazane su alternativne linije siromaštva i osetljivost stope rizika siromaštva na izbor linije siromaštva. Procenat promene stope rizika siromaštva je veći u odnosu na procenat promene linije siromaštva, što ukazuje na znatnu koncentraciju stanovništva oko linije siromaštva.

Povećanje linije siromaštva za 16,7% (sa 60% na 70% medijane ekvivalentnog dohotka) povećalo bi stopu rizika od siromaštva za 21,4% (sa 25,7% na čak 31,2%), a smanjenje linije siromaštva za 16,7% (sa 60% na 50% medijane ekvivalentnog dohotka) smanjilo bi stopu rizika od siromaštva za 23% (sa 25,7% na 19,8%). Osetljivost stope rizika siromaštva se nije promenila u odnosu na prethodni izveštajni period.

Prema podacima istraživanja SILC (2018), stopa rizika siromaštva (učešće lica čiji je dohodak po potrošačkoj jedinici manji od 60% medijane ekvivalentnog dohotka u ukupnoj populaciji) iznosila je 24,3% i ostala je praktično nepromenjena tokom izveštajnog perioda i neznatno je porasla u odnosu na prethodni period kada je prema podacima SILC (2013) iznosila 24,5%.

Izabrani pokazatelji relativnog siromaštva u Republici Srbiji, 2013–2018.

% medijane dohotka po potrošačkoj jedinici Stopa rizika od siromaštva % Prag rizika od siromaštva, RSD mesečno
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600 16.615
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 13,7 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400 11.076
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 18,0 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000 13.846
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 30,1 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200 19.384
Izvor: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex. Preuzeto 10.04.2019. godine.
Napomena:
  • Dohodak domaćinstva ne uključuje dohodak u naturi.
  • Kao referentni period uzima se prethodna kalendarska godina, za komponente koje se tiču prihoda

Analiza profila relativno siromašnih ukazuje na sledeće:

  • Posmatrano prema polu, ne uočavaju se značajne razlike u riziku siromaštva muškaraca i žena na nivou ukupne populacije,
  • Deca (do 18 godina starosti) najviše su izložena riziku siromaštva,
  • Rizik siromaštva značajno je veći u seoskim područjima,
  • Niže obrazovani su značajno ugroženiji,
  • Nezaposleni su u najlošijem položaju, pošto je skoro svako drugo nezaposleno lice (49,0%) izloženo riziku siromaštva,
  • Pojedinci koji žive u domaćinstvima sa izdržavanom decom, odnosno domaćinstvima sa dve odrasle osobe sa troje i više izdržavane dece, kao i u jednoroditeljskim porodicama najviše su bili izloženi riziku siromaštva prema podacima SILC (2018).

 

Profil relativnog siromaštva, SILC 2013-2018.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
Ukupno 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3
Muško 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4 24,6
Žensko 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0 24,0
Starost
Deca (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5 28,8
18-64 godine 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7 24,0
65 i više godina 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3 21,1
Stepen urbanizacije
Gradovi 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1 16,0
Manji gradovi i prigradska naselja 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8 20,4
Seosko područje 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2 34,7
Tip domaćinstva
Jednočlano domaćinstvo 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0 34,3
Jedna odrasla osoba sa decom 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6 36,5
Dve odrasle osobe sa 1 detetom 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4 24,1
Dve odrasle osobe sa 2 deteta 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8 21,3
Dve odrasle osobe sa 3 i više dece 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8 53,6
Domaćinstvo bez izdržavane dece 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8 21,2
Domaćinstvo sa izdržavanom decom 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0 26,8
Obrazovanje (18 i više godina)
Bez škole i osnovno (ED 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6 42,1
Srednjoškolsko (ED 3 i 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7 20,7
Visoko (ED 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1 6,1
Najčešći status na tržištu rada (18 i više godina)
Zaposleni 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8 6,8
Zaposlene osobe koje nisu zaposlene kod poslodavca 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5 31,0
Nezaposleni 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7 49,0
Penzioneri 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5 17,1
Ostali neaktivni 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4 35,4
Izvor: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level. Preuzeto 10.04.2019. godine.
Napomena: u svim porodicama pod terminom deca se podrazumevaju izdržavana deca

Više o relativnom siromaštvu u Srbiji videti u sledećim publikacijama:

—————

[1]Standardi kupovne snage, na engleskom, purchasing power standards (PPS) na osnovu konvertora za HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]