Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Anketa o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC)

Cilj ovog istraživanja je da se prikupe uporedivi podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Istraživanje je prvi put sprovedeno u maju i junu 2013. godine na uzorku od 8.008 domaćinstava. Podaci će se koristiti za dobijanje socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije i biće međunarodno uporedivi.

Za postizanje navedenog cilja, u skladu sa metodologijom istraživanja, obezbediće se dve vrste podataka na godišnjem nivou:

  • Podaci preseka stanja (eng. Cross-sectional) – ovi podaci se odnose na određeno vreme ili za određeni period i daju informacije o primanjima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i drugim uslovima života, i
  • Podaci praćenja stanja (eng. Longitudinal) – podaci o promenama na individualnom nivou u periodu od četiri godine.

Jedinice posmatranja su izabrana domaćinstva prema planu uzorka, bilo da je reč o samačkim ili višečlanim domaćinstvima, kao i svi članovi domaćinstva starosti 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka Ankete u 2013. godini je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine.

Pri sprovođenju ovog istraživanja primenjena su metodološka rešenja koja su usklađena sa preporukama i definicijama Eurostata (EUROSTAT – European Statistical Office), čime je obezbeđen najvažniji izvor za međunarodno poređenje podataka Republike Srbije sa drugim zemljama u oblasti statistike siromaštva i socijalne nejednakosti.

Više o prihodima i uslovima života u Srbiji videti:

Više o bazi podataka EU ‒ SILC videti na:

Metodološke studije i publikacije o bazi podataka EU ‒ SILC:

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]