Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Контакт организације цивилног друштва

Објављено 04.11.2009.

За постизање циља интегрисања релевантних мера у редован систем планирања, буџетирања и примене од стране Владе и других партнера који учествују у процесу социјалног укључивања и смањења сиромаштва, неопходно је обезбедити активно учешће организација цивилног друштва, као и радити на изградњи партнерских односа између владиног и невладиног сектора у оквиру ширег процеса реформи. Са овим циљем 2008. године покренут је програм Контакт организације цивилног друштва за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва у Републици Србији.

Сврха програма и учесници

Програм је допринео развијању механизма комуникације и сарадње између владиног и невладиног сектора, дефинисању препорука и ставова ширег форума цивилног друштва, као и учествовању организација цивилног друштва (ОЦД) у кључним процесима у вези са спровођењем ССС које спроводи Влада (дефинисање политика, имплементација програма, праћење и извештавање).

Програм је ангажовао следеће квалификоване организације и појединаце/ке:

Аутономи женски центар – КОЦД за питања жена

Аутономни женски центар се од 1993. година професионално бави питањем насиља над женама кроз: консултантски рад (преко 14.000 корисница); сарадњу са институцијама на развијању модела координисане акције заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици (30 општина, преко 1.000 едукованих стручних радница/ка); истраживања; учешће у изради националних стратегија и акционих планова; кампање за сензибилизацију јавног мњења (укључујући кампању Савета Европе); координацију националне мреже женских организација (23 организације); учешће у међународним мрежама и експертским групама (УН Одељења за унапређење положаја жена); редовно праћење и коментарисање државних политика, имплементацију стратегија и закона. Све спроведене анализе, истраживања и сугестије Аутономни женски центар доставља државним и међународним телима и ставља на увид заинтересованој јавности.

Мапа ресурса Кластера за питања жена

Адреса: Тиршова 5а, 11000 Београд
Телефон: 011/2687 190
E-mail: dobre_prakse@azc.org.rs
www.womenngo.org.rs

Грађанске иницијативе – КОЦД за питања младих

Грађанске иницијативе су удружење грађана за демократију и цивилно образовање основано 1996. са циљем јачања грађанског друштва путем образовања, промовисања демократије и подршке активном грађанском статусу. Од 2000. године, увиђајући неопходност рада са младима у циљу боље припреме младих за учешће у демократизацији друштва, Грађанске иницијативе развијају посебни модел програма за младе, постављајући за циљ унапређивање положаја младих и то подстицањем омладинске партиципације мотивисањем и припремом младих да преузму активнију улогу у решавању, како сопствених проблема тако и проблема заједнице и шире друштва. До данас, модел програма за младе Грађанских иницијатива реализован је у 43 општина Србије.

Мапа ресурса Кластера за питања младих

Адреса: Симина 9а, 11000 Београд
Телефон: 011/3283 250, 011/2625 942
Е – пошта: tanjaa@gradjanske.org
www.gradjanske.org

Група 484 – КОЦД за питања избеглих и расељених лица

Ажурно реагујући на тада актуелну избегличку кризу, Група 484 је 1995. године основана са циљем да пружи подршку самоорганизовању 484 избегличке породице. Организација је била ангажована у бројним пројектима пружања директне подршке избеглим и расељеним лицима, постепено у своје пројекте све више укључујући едукативне активности, истраживачки рад и активности утицања на доносиоце одлука. Смањењу сиромаштва Група 484 доприноси праћењем јавних политика, на националном и локалном нивоу, и заговарањем за остварење права миграната и других рањивих група и за сврставање Србије на позитивну листу визног режима ЕУ. Организација је придружена чланица Економско-социјалног савета УН (ЕЦОСОЦ) и Европског савета за избеглице и азил (ЕЦРЕ).

Мапа ресурса Кластера за питања избеглих и расељених лица

Адреса: Грачаничка 10, Београд
Телефон: 011/2631 445
Е – поштa: office@grupa484.org.rs
www.grupa484.org.rs

Друштво за унапређење менталног здравља деце и омладине – КОЦД за питања деце

Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине из Ниша реализује пројекте који су директно везани за децу и младе већ 8 година. Током овог периода, преко 5.000 деце и младих из различитих културних, етничких и друштвених средина, пре свега из маргинализованих група (непотпуне породице, избеглице и расељена лица, деца са посебним потребама, сиромашна деца, итд), стицали су знање и вештине живота. Осим тога Друштво развија партнерство са многим невладиним организацијама, партнерска је организација Омладинске мрежне асоцијације организација у земљама Европске уније, локални партнер је Песталоззи дечје фондације и спроводи део мрежног пројекта заједно са другим организацијама из 18 градова Србије. Друштво је као јединица за пројектни мониторинг Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику радило на јачању капацитета организација. Друштво реализује образовни и рекреативни програм за избеглу, расељену и ромску децу у Србији, као извршни партнер UNHCR-а, у оквиру кога ради на јачању капацитета партнерских организација.

Мапа ресурса Кластера за питања деце
Кластер за децу (DOC)
Кластер за децу (XLS)

Ка смањењу сиромаштва деце [pdf 1.20MB]

Адреса: Тржни центар, Зона 1, локал 39, Булевар Немањића 67а, 18000 Ниш
Телефон: 018/234 192
E-mail: drustvonis@beotel.net
www.oknis.org.rs

Ромски информативни центар – КОЦД за питања Рома

Ромски информативни центар – РИЦ се залаже за унапређење квалитета живота Ромкиња и Рома кроз коришћење права на образовање, побољшање социјалног, културног и политичког живота. Приоритетне активности РИЦ су подстицање активизма жена и младих, развој, као и умрежавање и информисање ромских организација са циљем развоја ромског цивилног сектора у Србији. Основне теме на које се РИЦ фокусира у сарадњи са институцијама Владе дефинисане су Декадом Рома 2005-2015, и то праћењем индикатора из акционих планова кроз четири сегмента: образовање, запошљавање, здравство, становање, а све оне доприносе бољој примени Стратегије за смањење сиромаштва и осталих приоритета Владе. Као контакт организација цивилног друштва за питања Рома, РИЦ развија механизме за успостављање редовне комуникације и сарадње владиног и ромског невладиног сектора, као и окупљање унутар кластера ромских организација цивилног друштва, путем дефинисања препорука и изношење ставова форума окупљеног око ромског цивилног сектора.

Мапа ресурса Кластера за питања Рома

Адреса: Атинска 81/3, 34000 Крагујевац
Телефон: 034/349 587
E-mail: ricoffice@ric.org.rs
www.ric.org.rs

Амити – КОЦД за питања старих

Организација “Снага пријатељства” – Амити је организација која спроводи активности у области развоја социјалне политике у Србији. У свом раду организација Амити је превасходно окренута побољшању положаја и квалитета живота старих лица. Амити је активно учествовао у изради Стратегије за смањење сиромаштва у делу који се односи на питања старих. Активности организације су усмерене на помоћ у кући сиромашним старим особама, израду Националне стратегије о старењу и чланство у Савету Владе Србије за питања старости и старења, спровођење истраживања о потребама старих за ванинституционалном социјалном заштитом у Србији и спровођење кампања за развој сервиса за старе. У овиру програма “Контакт организације цивилног друштва” Амити ће окупити најмање 50 организација у кластер (удружења и синдикати пензионера, верске организације и НВО). Приоритетне активности ових организација су: развој социјалних услуга за старије, развоја пензијског система и увођење социјалних пензија.

Мапа ресурса Кластера за питања старих

Публикација: Како организације цивилног друштва доприносе развоју ванинституционалне заштите старијих – Примери добре праксе

Адреса: Шпанских бораца 4, 11070 Нови Боеград
Телефон: 011/2140-554
E-mail: amity@yubc.net
www.amity-yu.org

Центар за самостални живот инвалида – КОЦД за питања особа са инвалидитетом

Центар за самостални живот инвалида је организација са мрежом чланица, која промовише филозофију самосталног живота и потенцијале особа са инвалидитетом. Центар промовише социјални приступ инвалидности и заговара права особа са инвалидитетом, делујући као ресурсни центар у креирању и надгледању спровођења политика у области инвалидности, тестира и предлаже нова решења, спроводи лиценциране услуге сервиса и едукација и успоставља сарадничке и партнерске односе са важним социјалним актерима на локалном, националном и међународном нивоу. Главне активности Центра су: заступнички рад, деловање на смањењу дискриминације особа са инвалидитетом, укључујући и промовисања права жена са инвалидитетом, активности на смањењу сиромаштва особа са инвалидитетом, тестирање и промовисање нових услуга за подршку особама са инвалидитетом – сервис персоналних асистената, подизање свести о потреби стварања приступачне животне средине, укључујући становање и транспорт, афирмисање способности особа са инвалидитетом.

Мапа ресурса Кластера за питања особа са инвалидитетом

Адреса: Радомира Вујовића 3, 11000 Београд
Телефон: 011/3605 509
Email: office@cilsrbija.org
www.cilsrbija.org

Центар за развој непрофитног сектора (ЦРНПС), Београд – Јединица за управљање програмом

Центар за развој непрофитног сектора (ЦРНПС) је невладина, независна, непрофитна институција која има улогу информативно-документационог, комуникационог, саветодавног, едукативног и истраживачког центра. Као ресурсни центар ЦРНПС је сервис организација која има за циљ унапређивање положаја и капацитета невладиних организација путем прикупљања и дистрибуције информација, едукације и других видова стручне помоћи, промовисања значаја и рада организација цивилног друштва као и јавним залагањем за обезбеђивање добрих законских и других услова за развој цивилног друштва и непрофитног сектора у Србији. Као Јединица за управљање програмом у овом пројекту ЦРНПС ће обезбедити: 1) комуникацију, сарадњу и ефикаснију реализацију пројеката; 2) комуникацију и сарадњу између КОЦД и Тима Владе; 3) дефинисање и промоцију ставова и препорука организација цивилног друштва као организованих делова осетљивих група и омогућавање њиховог утицаја на дефинисање политика, програма, праћење и извештавање спровођења ССС.

КОЦД и ЈУП припремиле су документ под називом
Подршка Влади Републике Србије у процесу институционализације сарадње са цивилним сектором

Адреса: Булевар деспота Стефана 10/23, 11000 Београд
Телефон: 011/3225 024
Email: jup@crnps.org.rs
www.crnps.org.rs

Више информација о Контакт организацији цивилног друштва и члановима Кластера можете сазнати на интернет страни Јединице за управљање програмом: www.crnps.org.rs/kocd/kocd.asp

Примарне активности изабраних Контакт организација цивилног друштва биле су усмерене на успостављање система двосмерне комуникације и протока информација између владиних институција и организација цивилног друштва.

Информације о програму:
Информације о изабраним КОЦД [ doc 92KB ]
Опис Програма [ doc 177KB ]
Извештај – Препоруке за укључивање цивилног друштва у процес примене ССС [ doc 180KB ]
Анекси [ zip 78KB ]

Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]