Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Kontakt organizacije civilnog društva

Objavljeno 04.11.2009.

Za postizanje cilja integrisanja relevantnih mera u redovan sistem planiranja, budžetiranja i primene od strane Vlade i drugih partnera koji učestvuju u procesu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, neophodno je obezbediti aktivno učešće organizacija civilnog društva, kao i raditi na izgradnji partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u okviru šireg procesa reformi. Sa ovim ciljem 2008. godine pokrenut je program Kontakt organizacije civilnog društva za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji.

Svrha programa i učesnici

Program je doprineo razvijanju mehanizma komunikacije i saradnje između vladinog i nevladinog sektora, definisanju preporuka i stavova šireg foruma civilnog društva, kao i učestvovanju organizacija civilnog društva (OCD) u ključnim procesima u vezi sa sprovođenjem SSS koje sprovodi Vlada (definisanje politika, implementacija programa, praćenje i izveštavanje).

Program je angažovao sledeće kvalifikovane organizacije i pojedinace/ke:

Autonomni ženski centar – KOCD za pitanja žena

Autonomni ženski centar se od 1993. godina profesionalno bavi pitanjem nasilja nad ženama kroz: konsultantski rad (preko 14.000 korisnica); saradnju sa institucijama na razvijanju modela koordinisane akcije zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici (30 opština, preko 1.000 edukovanih stručnih radnica/ka); istraživanja; učešće u izradi nacionalnih strategija i akcionih planova; kampanje za senzibilizaciju javnog mnjenja (uključujući kampanju Saveta Evrope); koordinaciju nacionalne mreže ženskih organizacija (23 organizacije); učešće u međunarodnim mrežama i ekspertskim grupama (UN Odeljenja za unapređenje položaja žena); redovno praćenje i komentarisanje državnih politika, implementaciju strategija i zakona. Sve sprovedene analize, istraživanja i sugestije Autonomni ženski centar dostavlja državnim i međunarodnim telima i stavlja na uvid zainteresovanoj javnosti.

Mapa resursa Klastera za pitanja žena

Adresa: Tiršova 5a, 11000 Beograd
Telefon: 011/2687 190
E-mail: dobre_prakse@azc.org.rs
www.womenngo.org.rs

Građanske inicijative – KOCD za pitanja mladih

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje osnovano 1996. sa ciljem jačanja građanskog društva putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanskom statusu. Od 2000. godine, uviđajući neophodnost rada sa mladima u cilju bolje pripreme mladih za učešće u demokratizaciji društva, Građanske inicijative razvijaju posebni model programa za mlade, postavljajući za cilj unapređivanje položaja mladih i to podsticanjem omladinske participacije motivisanjem i pripremom mladih da preuzmu aktivniju ulogu u rešavanju, kako sopstvenih problema tako i problema zajednice i šire društva. Do danas, model programa za mlade Građanskih inicijativa realizovan je u 43 opština Srbije.

Mapa resursa Klastera za pitanja mladih

Adresa: Simina 9a, 11000 Beograd
Telefon: 011/3283 250, 011/2625 942
E-mail: tanjaa@gradjanske.org
www.gradjanske.org

Grupa 484 – KOCD za pitanja izbeglih i raseljenih lica

Ažurno reagujući na tada aktuelnu izbegličku krizu, Grupa 484 je 1995. godine osnovana sa ciljem da pruži podršku samoorganizovanju 484 izbegličke porodice. Organizacija je bila angažovana u brojnim projektima pružanja direktne podrške izbeglim i raseljenim licima, postepeno u svoje projekte sve više uključujući edukativne aktivnosti, istraživački rad i aktivnosti uticanja na donosioce odluka. Smanjenju siromaštva Grupa 484 doprinosi praćenjem javnih politika, na nacionalnom i lokalnom nivou, i zagovaranjem za ostvarenje prava migranata i drugih ranjivih grupa i za svrstavanje Srbije na pozitivnu listu viznog režima EU. Organizacija je pridružena članica Ekonomsko-socijalnog saveta UN (ECOSOC) i Evropskog saveta za izbeglice i azil (ECRE).

Mapa resursa Klastera za pitanja izbeglih i raseljenih lica

Adresa: Gračanička 10, Beograd
Telefon: 011/2631 445
E-mail: office@grupa484.org.rs
www.grupa484.org.rs

Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine – KOCD za pitanja dece

Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša realizuje projekte koji su direktno vezani za decu i mlade već 8 godina. Tokom ovog perioda, preko 5.000 dece i mladih iz različitih kulturnih, etničkih i društvenih sredina, pre svega iz marginalizovanih grupa (nepotpune porodice, izbeglice i raseljena lica, deca sa posebnim potrebama, siromašna deca, itd), sticali su znanje i veštine života. Osim toga Društvo razvija partnerstvo sa mnogim nevladinim organizacijama, partnerska je organizacija Omladinske mrežne asocijacije organizacija u zemljama Evropske unije, lokalni partner je Pestalozzi dečje fondacije i sprovodi deo mrežnog projekta zajedno sa drugim organizacijama iz 18 gradova Srbije. Društvo je kao jedinica za projektni monitoring Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku radilo na jačanju kapaciteta organizacija. Društvo realizuje obrazovni i rekreativni program za izbeglu, raseljenu i romsku decu u Srbiji, kao izvršni partner UNHCR-a, u okviru koga radi na jačanju kapaciteta partnerskih organizacija.

Mapa resursa Klastera za pitanja dece

Klaster za decu (DOC)
Klaster za decu (XLS)

Ka smanjenju siromastva dece [pdf 1.20MB]

Adresa: Tržni centar, Zona 1, lokal 39, Bulevar Nemanjića 67a, 18000 Niš
Telefon: 018/234 192
E-mail: drustvonis@beotel.net
www.oknis.org.rs

Romski informativni centar – KOCD za pitanja Roma

Romski informativni centar – RIC se zalaže za unapređenje kvaliteta života Romkinja i Roma kroz korišćenje prava na obrazovanje, poboljšanje socijalnog, kulturnog i političkog života. Prioritetne aktivnosti RIC su podsticanje aktivizma žena i mladih, razvoj, kao i umrežavanje i informisanje romskih organizacija sa ciljem razvoja romskog civilnog sektora u Srbiji. Osnovne teme na koje se RIC fokusira u saradnji sa institucijama Vlade definisane su Dekadom Roma 2005-2015, i to praćenjem indikatora iz akcionih planova kroz četiri segmenta: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, stanovanje, a sve one doprinose boljoj primeni Strategije za smanjenje siromaštva i ostalih prioriteta Vlade. Kao kontakt organizacija civilnog društva za pitanja Roma, RIC razvija mehanizme za uspostavljanje redovne komunikacije i saradnje vladinog i romskog nevladinog sektora, kao i okupljanje unutar klastera romskih organizacija civilnog društva, putem definisanja preporuka i iznošenje stavova foruma okupljenog oko romskog civilnog sektora.

Mapa resursa Klastera za pitanja Roma

Adresa: Atinska 81/3, 34000 Kragujevac
Telefon: 034/349 587
E-mail: ricoffice@ric.org.rs
www.ric.org.rs

Amiti – KOCD za pitanja starih

Organizacija “Snaga prijateljstva” – Amiti je organizacija koja sprovodi aktivnosti u oblasti razvoja socijalne politike u Srbiji. U svom radu organizacija Amiti je prevashodno okrenuta poboljšanju položaja i kvaliteta života starih lica. Amiti je aktivno učestvovao u izradi Strategije za smanjenje siromaštva u delu koji se odnosi na pitanja starih. Aktivnosti organizacije su usmerene na pomoć u kući siromašnim starim osobama, izradu Nacionalne strategije o starenju i članstvo u Savetu Vlade Srbije za pitanja starosti i starenja, sprovođenje istraživanja o potrebama starih za vaninstitucionalnom socijalnom zaštitom u Srbiji i sprovođenje kampanja za razvoj servisa za stare.  U oviru programa “Kontakt organizacije civilnog društva” Amity će okupiti najmanje 50 organizacija u klaster (udruženja i sindikati penzionera, verske organizacije i NVO). Prioritetne aktivnosti ovih organizacija su: razvoj socijalnih usluga za starije, razvoja penzijskog sistema i uvođenje socijalnih penzija.

Mapa resursa Klastera za pitanja starih

Publikacija: Kako organizacije civilnog društva doprinose razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih – Primeri dobre prakse

Adresa: Španskih boraca 4, 11070 Novi Boegrad
Telefon: 011/2140-554
E-mail: amity@yubc.net
www.amity-yu.org

Centar za samostalni život invalida – KOCD za pitanja osoba sa invaliditetom

Centar za samostalni zivot invalida je organizacija sa mrežom članica, koja promoviše filozofiju samostalnog života i potencijale osoba sa invaliditetom. Centar promoviše socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom, delujući kao resursni centar u kreiranju i nadgledanju sprovođenja politika u oblasti invalidnosti, testira i predlaže nova rešenja, sprovodi licencirane usluge servisa i edukacija i uspostavlja saradničke i partnerske odnose sa važnim socijalnim akterima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Glavne aktivnosti Centra su: zastupnički rad, delovanje na smanjenju diskriminacije osoba sa invaliditetom, uključujući i promovisanja prava žena sa invaliditetom, aktivnosti na smanjenju siromaštva osoba sa invaliditetom, testiranje i promovisanje novih usluga za podršku osobama sa invaliditetom – servis personalnih asistenata, podizanje svesti o potrebi stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući stanovanje i transport, afirmisanje sposobnosti osoba sa invaliditetom.

Mapa resursa Klastera za pitanja osoba sa invaliditetom

Adresa: Radomira Vujovića 3, 11000 Beograd
Telefon: 011/3605 509
Email: office@cilsrbija.org
www.cilsrbija.org

Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS), Beograd – Jedinica za upravljanje programom

Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) je nevladina, nezavisna, neprofitna institucija koja ima ulogu informativno-dokumentacionog, komunikacionog, savetodavnog, edukativnog i istraživačkog centra. Kao resursni centar CRNPS je servis organizacija koja ima za cilj unapređivanje položaja i kapaciteta nevladinih organizacija putem prikupljanja i distribucije informacija, edukacije i drugih vidova stručne pomoći, promovisanja značaja i rada organizacija civilnog društva kao i javnim zalaganjem za obezbeđivanje dobrih zakonskih i drugih uslova za razvoj civilnog društva i neprofitnog sektora u Srbiji. Kao Jedinica za upravljanje programom u ovom projektu CRNPS će obezbediti: 1) komunikaciju, saradnju i efikasniju realizaciju projekata; 2) komunikaciju i saradnju između KOCD i Tima Vlade; 3) definisanje i promociju stavova i preporuka organizacija civilnog društva kao organizovanih delova osetljivih grupa i omogućavanje njihovog uticaja na definisanje politika, programa, praćenje i izveštavanje sprovođenja SSS.

KOCD i JUP pripremile su dokument pod nazivom
Podrška Vladi Republike Srbije u procesu institucionalizacije saradnje sa civilnim sektorom

Adresa: Bulevar despota Stefana 10/23, 11000 Beograd
Telefon: 011/3225 024
Email: jup@crnps.org.rs
www.crnps.org.rs

Više informacija o Kontakt organizaciji civilnog društva i članovima Klastera možete saznati na internet strani Jedinice za upravljanje programom: www.crnps.org.rs/kocd/kocd.asp

Primarne aktivnosti izabranih Kontakt organizacija civilnog društva bile su usmerene na uspostavljanje sistema dvosmerne komunikacije i protoka informacija između vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

Informacije o programu:
Informacije o izabranim KOCD [ doc 92KB ]
Opis Programa [ doc 177KB ]
Izveštaj – Preporuke za uključivanje civilnog društva u proces primene SSS [ doc 180KB ]
Aneksi [ zip 78KB ]

Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]