Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2019. godini (rok: 20.1.2019)

Objavljeno 10.01.2019.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - logoMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom 25. decembra 2018. godine raspisalo je Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini.

Predmet oglašavanja

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno, ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 270.000.000,00 dinara čime se obezbeđuje finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

 • poboljšanje pristupačnosti informacija i otklanjanja komunikacijskih barijera;
 • sprovođenje stimulativnih i inkluzivnih programa radi što potpunijeg učešća osoba sa invaliditetom u životu šire društvene zajednice;
 • podizanje nivoa svesti zajednice i izgradnju kapaciteta organizacija radi stvaranja jednakih mogućnosti za što samostalniji život osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga programa

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • da su registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u Republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom;
 • da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i
 • da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • trajanje programa može biti maksimalno 12 meseci;
 • sve programske aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije i
 • podnosilac može da podnese samo jedan predlog programa u okviru ovog konkursa.

Kriterujumi za izbor programa

Komisija  za sagledavanje i procenu programa vrši procenu podnetih programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:

 • reference programa (oblast u kojoj se realizuje program, odnosno usklađenost sa ciljevima i prioritetima konkursa; trajanje programa; broj korisnika/ca programa; mogućnost razvijanja programa i njegova održivost, odnosno opravdanost programa i inovativne aktivnosti čije se uvođenje planira u toku sprovođenja programa);
 • jasno definisane ciljeve koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, odnosno važnost sprovođenja programa u zajednici; stepen unapređenja stanja u oblasti i merljivost rezultata programa);
 • precizno struktuiran, realan i opravdan budžet, u odnosu na predložene aktivnosti programa;
 • sufinansiranje programa iz drugih izvora (sopstveni prihodi, budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa);
 • kapacitete podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti.

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom kriterijuma za izbor programa u skladu sa:

 • Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18);
 • Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, 109/12 i 10/18) i
 • Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 110-00-00423/2018-15 od 19. aprila 2018. godine i 110-00-00423/2018-15/1 od 28. septembra 2018. godine.

Podnošenje predloga programa i potrebna dokumentacija

Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju. Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na CD-u. Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci:

 • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa,
 • Aneks 2 – Obrazac budžeta programa,
 • Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa i
 • elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu Konkursi i na Portalu e-Uprava.

Rok i način dostavljanja predloga programa

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa štampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na CD-u.

Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 20. januarom 2019. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA PROGRAMSKI KONKURS – NE OTVARATI”.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu, neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija o propozicijama konkursa potražite u tekstu Javnog poziva (.doc), a konkursnu dokumentaciju preuzmite na adresi www.minrzs.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Humano društvo po meri čoveka
Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju femicida. Uprkos naporima države da se sistem unapredi i obuči što veći [...]
uto, jul 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]