Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Četvrta nacionalna debata: Aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost – stanje i perspektive

Objavljeno 25.02.2012.

Četvrta nacionalna debata: Aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost – stanje i perspektivePretposlednju nacionalnu debatu na temu Aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost- stanje i perspektive, organizovali su Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradski fond za političku izuzetnost, a održana je 23. februara 2012. u Nišu.

Gradonačelnik Grada Niša, Miloš Simonović je istаkао da treba unprediti položaj starijih lјudi i povećati njihovu aktivnost u zajednici, naći načine kako smanijti međugeneracijske razlike i podignuti nivo solidarnisti. Simonović je pozdravio odluku Vlade Republike Srbije da se poveća broj zdravstvenih ustanova u Nišu, zahvalјujući kojoj će grad Niš dobiti Zavod za gerontologiju i na taj način povećati nivo zaštite starijih lјudi na teritoriji grada Niša i čitavog regiona.

Predrag Petrović, iz Ministarstvа rada i socijalne politike, istakao je da starenje stanovništva u Srbiji predstavlјa jednu od dominatnih karakteristika demografskog razvoja naše zemlјe u drugoj polovini XX veka. Proces starenja je intenziviran devedesetih godina, a po rezultatima popisa iz 2002. godine, broj starijih iznad 65 je skoro izjednačen sa brojem mladih mlađih od 15 godina. Po nekim projekcijama 2052. godine broj osoba koje imaju 80 ili više godina će se utrostručiti i predstavlјaće četvrtinu ukupnog broja starih.

Mirjana Rašević, direktorka Instituta društvenih nauka, izrazila je zabrinutost zbog brzine širenje populacionog starenja u drugoj polovini XX veka, a odgovori na ovaj problem se očekuju od države u vidu omogućavanja ekonomske sigurnosti starijih, suzbijanju diskriminacije i rada u trećem i četvrtom životnom dobu kroz promovisanje međugeneracijske solidarnosti. Istakla je da je u Srbiji usvajanjem niza strategija i brojnih zakona stvoren jedan osnovni formalni okvir za sprovođenje politike aktivnog starenja, ali da i dalјe nedostaju dobre analize vezane za aktivnosti, sposobnosti i preferencije populacije starijih, kao i primeri dobre prakse.

Katarina Stanić, istraživačica Centra za liberalno demokratske studije, govorila je o penzijskom sistemu kao značajnom za u prevenciji siromštva starijih. Izrazila je zabrinutost zbog tendencija smanjenja stope zamene prihoda od penzije koja će pasti ispod 65% 2015. godine. Iako ova tendencija odgovara finansijskoj održivosti sistema, dovodi u pitanje adekvatnost penzije. Stanić je naglasila da na održivost finansijskog sistema utiče i pomeranje starosne granice za odlazak u penziju.

Tijana Klјajević, koordinatorka u Fondaciji Centar za demokratiju, predstavila je projekat Zaustavimo diskriminaciju starijih i podržimo aktivno starenje, koji je usklađen sa cilјevima nacionalne strategije o starenju i nacionalne strategije o suzbijanju siromaštva. Projekat je usmeren na grupu lјudi od 50 godina, koji su u teškom procesu tranzicije ostali bez posla i koji će kroz treninge biti upoznati sa mogućnošću da od svojih hobija stvore biznis.

Marjan Sedmak, predsednik organizacije MEZ iz Slovenije i predsednik AGE Platform Europe koju čine više od 160 organizacija Evrope čiji je glavi fokus bavlјenje pitanjima starijih. Istakao je da je poslednjih jedanaest godina delovanja glavni zadatak AGE-a širenje platforme, promovisanje aktivnog starenja kroz participativan metod zastupanje međugeneracijske solidarnosti i produženje radnog veka.

Nadežda Satarić, iz Udruženja Amiti, je istakla problem našeg društva što na starije gledamo kao na teret a ne kao na resurs ili mogućnost i što starije lјudi izjednačavamo sa penzionerima. Istakla je da se položaj starijih najbolјe može pobolјšati ukoliko se direktno komunicira sa njima, a kao glavne potrebe starijih navela adekvatnu negu i pomoć, kontinuirano i celoživotno učenje, kao i prevenciju i adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Primer mreže Humanus navodi kao jedan od bolјih načina aktiviranja starijih, a u okviru rada ove mreže stariji se sastaju i diskutuju o glavnim problemima i iste iznose lokalnim vlastima.

Četvrta nacionalna debata: Aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost – stanje i perspektiveJelena Stojanović, organizatorka humanitarnih akcija Državne lutrije Srbije, predstavila je program donacija Dobrota osnovan 2009. godine. U okviru ovog programa, putem različitih konkursa, finansiraju se raznovrsni projekti koji su u skladu sa strateškim cilјevima Državne lutrije Srbije, sa osnovnom idejom da se uputi pomoć socijalno najugroženijim grupama u Srbiji, a ceo projekat se izvodi u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative.

Poslednji deo debate bio je posvećen Značaju i ulozi međusektorske saradnje u unapređenju položaja starijih gde su svoja iskustva sa učesnicima podelili Dejan Mitić, Vadanka Miskin, i Borko Vujadinović, IT trener i sistem administrator IAN- Međunarodne mreže pomoći.

Dejan Mitić predsednik Udruženja za lokalni razvoj Kamenica, je predstavio rad Udruženja koje prepoznaje mogućnosti starijih, njihоv društveni potencijal i pomažu im da dođu do pobolјšanja sopstvene društvene grupe. Krоz prојеkаt Treće doba želјa је bila da se napravi inovativni model socijalne podrške kako bi se doprelo do starih lјudi u seoskom područjima, a to je postignuto formiranjem timova za vršanjačku pomoć. Mitić je naveo da Udruženje sada sarađuje sa organizacijama iz Dalmacije i Rumunije kojima prenosi sopstvena iskustva u radu sa starijim u nerazvijenim i nepristupačnim seoskim područjima.

Vladanka Miskin, pravna savetnica u Savezu penzionera Srbije, naglasila je da se Savez penzionera Srbije zalaže za osnivanje klubova kao posebnog vida socijalne zaštite u svim gradovima, jer za sada postoje samo u većim i rade uz podršku Gerontoloških centara i Centara za socijalni rad. Miskin je istakla i ulogu penzionera kao volontera i napomenula koliki je značaj njihovog angažovanja u institucijama poput Crvenog krstа. Jedna od vodećih akcija Saveza penzionera Srbije je Olimpijada za treće doba koja obuhvata sportsko nadmetanje, promociju zdravlјa i kulture. Sada je Olimpijada prešla u Olimpijski pokret trećeg doba.

Borko Vujadinović je istakao angažovanje IAN-a na sveobohvatnoj podršci marginalizovanom grupama. Podršku starijima pružaju kroz IAN tele centar koji sadrži školu računara, engleskog jezika, socijalnih veština i socijalnog preduzetništva, a posvećen je celoživotnom učenju. Vujadinović je izneo podatke koji ukazuju da je većina osoba preko 50 godina digitalno nepismena, 92% starijih od 65 godina nije koristilo računar, dok njih 97% nije koristilo internet. IAN je do sada obučio oko 5000 lјudi od kojih je 11,4% korisnika od 50 do 60 godina, dok osobe preko 60 godina čine 1,3% korisnika, a oni predstavlјaju 20% populacije. Uspostavlјena je i saradnja sa Olimpijadom trećeg doba tokom koje su održavani kusrevi za korišćenje osnovih računarskih programa i interneta.

Tokom cele debate svi govornicu su naglasili značaj i potrebu za Univerzitetom za treće doba, navodeći uskustvo Slovenije kao izuzetan primer dobre prakse. Zbog finansijske nepristupačnosti, trenutno Univerzitet u Srbiji ima 500 polaznika, dok je isti u Sloveniji do sada pohađalo njih 20 000. Upućen je javni apel svim relevantnim institucijama na državnom i lokalnom nivou uz molbu da se ne propusti šansa za unapređenje programa koju su vezani za aktivno starenje i celoživotno učenje, a Univerzitet predstavlјa jedan od najbolјih načina da se takav program sprovede. Istaknuta je potreba za dubinskom analizom aktivnosti i načina života starijih u Srbiji, neophodnost da se implementira politika aktivnog starenja, kao i ulaganje u socijalne inovacije na osnovu primera dobre prakse.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]