Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi koncepta predloga projekta za konkurs IPA 2013 „Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima“

Objavljeno 01.08.2016.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije doneo je odluku da PRODUŽI TRAJANJE Javnog poziva za pružanje mentorske podrške u pripremi koncepta predloga projekata, s obzirom na to da je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije produžilo rok za podnošenje koncepata predloga projekata za konkurs IPA 2013 “Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima” do 23. septembra 2016. godine. Novi rok do kog lokalne samouprave i/ili udruženja građana mogu proslediti svoje koncepte predloga projekta Timu jeste 14. septembar 2016. godine.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije želi da pruži mentorsku i savetodavnu podršku lokalnim samoupravama i udruženjima građana (sa sedištem u Republici Srbiji), u pripremi koncepta predloga projekta za konkurs IPA 2013 „Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima“ (informacije o ovom konkursu dostupne su na sajtu Ministarstva finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije).

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Tim) prepoznao je ovaj konkurs kao izuzetno značajnu priliku za unapređenje položaja pripadnika/ca romske nacionalne manjine, kao jedne od najosetljivijih društvenih grupa u Republici Srbiji. Ovim pozivom Tim nastoji da podrži participaciju stanovništva romske nacionalnosti kao krajnjih korisnika predloženih projekata, proaktivan pristup svih relevatnih aktera na lokalnom nivou i razvoj lokalne zajednice u celini.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih koncepta predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Tim može pružiti podršku i oko prevođenja finalnih koncepta predloga projekta, na koje je dao komentare i/ili sugestije, sa srpskog na engleski jezik.

Lokalne samouprave i/ili udruženja građana svoje koncepte predloga projekta, u vidu popunjenog formulara, mogu proslediti Timu najkasnije do 14. septembra 2016. godine, pod sledećim uslovima:

 • koncept predloga projekta zadovoljava sve sledeće formalne kriterijume konkursa: uslove za apliciranje (tačke 2.1.1., 2.1.2 u smernicama konkursa), tip aktivnosti koje mogu biti podržane (tačka 2.1.4. u smernicama konkursa) i troškove koji mogu biti pokriveni za predložene aktivnosti (tačka 2.1.5. u smernicama konkursa);
 • lokalna samouprava na čijoj teritoriji će se projekat realizovati ima angažovanog koordinatora za romska pitanja ili drugo službeno lice zaduženo za poslove unapređenja ljudskih prava i/ili položaja osetljivog stanovništva;
 • udruženje građana koje je nosilac ili partner na projektu realizovao je svoje aktivnosti u prethodnom periodu na teritoriji lokalne samouprave na koju se koncept predloga projekta odnosi,
 • lokalna samouprava i/ili udruženja građana realizovala su proces konsultacija sa stanovnicima romskog naselja o rešenjima koja će unaprediti njihovo stanovanje i na osnovu tih informacija su razvile koncept predloga projekta. Proces konsultacija (realizovan za potrebe apliciranja na ovaj konkurs ili za neke druge potrebe u ranijem periodu) može biti ilustrovan u pisanoj formi (kroz izveštaj o prikupljenim informacijama) i/ili audio-vizuelnoj formi (kroz snimljene intervjue, dokumentarne video klipove, fotografije sa realizovanih radionica i sl.

Prijava treba da sadrži (na srpskom ili engleskom jeziku):

 • koncept predloga projekta u priloženom formularu na srpskom ili engleskom jeziku (Napomena: formular na srpskom jeziku predstavlja nezvaničan prevod prvog dela originalnog formulara i treba ga koristiti samo za nezvanične svrhe),
 • dokaz/izjavu lokalne samouprave o angažovanju koordinatora za romska pitanja ili drugog službenog lica zaduženog za poslove unapređenja ljudskih prava i/ili položaja osetljivog stanovništva,
 • informacije o iskustvu i aktivnostima udruženja građana na teritoriji na koju se koncept predloga projekta odnosi,
 • dokaz o sprovedenim konsultacijama sa krajnjim korisnicima o konceptu predloga projekta.

Prijave se dostavljaju do 14. septembra na e-mail adresu dragana.jovanovic@gov.rs. Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Popunjen formular i prateću dokumentaciju možete poslati na engleskom ili srpskom jeziku. Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na email adresu: dragana.jovanovic@gov.rs.

Formular na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE (Nezvanični izvod iz formulara samo za potrebe ovog poziva – DEO A).

Formular na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE (Nezvanični izvod iz formulara samo za potrebe ovog poziva – DEO A).

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

 • Zainteresovane lokalne samouprave i/ili udruženja građana koji ispunjavaju gore navedene kriterijume, prijave i prateću dokumentaciju šalju Timu najkasnije do 14.09.2016. na email adresu: dragana.jovanovic@gov.rs,
 • Tim obaveštava kandidate da li ispunjavaju tražene formalne uslove za mentorsku i savetodavnu podršku najkasnije do 15.09.2016,
 • Tim dostavlja komentare i sugestije na odabrane koncepte predloga projekata najkasnije do 21.09.2016,
 • Kandidati obaveštavaju Tim o usvojenim komentarima/sugestijama uz obrazloženje ukoliko neke sugestije Tima ne žele da uvaže najkasnije do 23.09.2016.

Korisne publikacije u vezi sa unapređivanjem uslova stanovanja Roma i Romkinja:

 

ANEKS: Izvod iz konkursa IPA 2013 „Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima“ (nezvaničan prevod)

Nosioci predloga projekta i saradnici:

 • ukoliko je nosilac predloga projekta lokalna samouprava Republike Srbije, mora da deluje u saradnji sa organizacijom civilnog društva (OCD) ili međunarodnom organizacijom u svojstvu kandidata saradnika. Na projektu mogu da učestvuju i drugi saradnici.
 • ukoliko je nosilac predloga projekta organizacija civilnog društva (OCD), mora da deluje u saradnji sa lokalnom samoupravom Republike Srbije u svojstvu kandidata saradnika. Na projektu mogu da učestvuju i drugi saradnici.
 • ukoliko je nosilac predloga projekta međunarodna organizacija, treba da  deluje u saradnji sa lokalnom samoupravom Republike Srbije, u svojstvu kandidata saradnika. Na projektu mogu da učestvuju i drugi saradnici.

Trajanje:
Planirano trajanje predloženog projekta ne može biti kraće od 12 meseci, kao ni duže od 20 meseci.

Iznos sredstava:
Minimalan iznos: 100.000,00 evra
Maksimalan iznos: 1.000.000,00 evra

Dozvoljenje aktivnosti:

 • izgradnja novih zgrada/kuća za stanovanje romske zajednice
 • temeljna rekonstrukcija postojećih zgrada/objekata u romskim naseljima
 • radovi malog obima na rekonstrukciji/adaptaciji  (popravke krova, dogradnja toaleta/kupatila) porodičnih romskih kuća (samo za kuće za koje posotji jasan dokaz o vlasništvu)
 • kupovina opreme koja ima direktnu vezu sa predloženim aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje infrastrukture
 • izgradnja/rekonstrukcija javnih zgrada/kulturnih centara ili dečijih igrališta koje služe romskim naseljima u opštinama
 • izgradnja/rekonstrukcija puta i/ili asfaltiranja ulica u romskim naseljima
 • izgradnja/rekonstrukcija/proširenje vodovodne mreže u romskim naseljima
 • izgradnja/rekonstrukcija/proširenje kanalizacione mreže u romskim naseljima
 • izgradnja/rekonstrukcija/proširenje atmosfereske kanalizacije u romskim naseljima
 • zaštita romskih naselja od poplava (pravljenje nasipa i/ili regulacija rečnih korita i slični radovi)
 • nabavka opreme za sakupljanje otpada i reciklažu u romskim naseljima

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]