Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Web aplikacija: Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama

Objavljeno 06.05.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije razvio je web aplikaciju Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama. Aplikacija je razvijena na osnovu analize sadržaja pojedinačnih odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja (u novcu ili u naturi) čije finansiranje obezbeđuju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi; u daljem tekstu: JLS).

Aplikacija ima za cilj da:

  1. građanima i građankama pruži informacije o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje imaju pravo u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive;
  2. zaposlenima u institucijama, organizacijama civilnog društva, istraživačkoj i akademskoj zajednici, kao i drugim zainteresovanim akterima, pruži prikaz sistema materijalne podrške regulisanog odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva prikupio je i analizirao sadržaj 113 odluka, zaključno sa 31. oktobrom 2020. godine, dok preostale 32 odluke nisu bile dostupne, ili ne postoje, odnosno nisu usvojene u određenim jedinicama lokalne samouprave (izuzimajući jedinice lokalne samouprave na AP Kosovo i Metohija). Sistematizacija i analiza lokalnih odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite sprovedena je u skladu sa metodologijom Evropskog sistema integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS), koja predstavlja priznatu metodologiju za ove namene na evropskom nivou. U skladu sa ovom metodologijom, socijalna davanja razvrstana su prema funkciji i prema vrsti. Rizici ili potrebe koje zahtevaju socijalnu zaštitu prikazuju se kao funkcije sistema socijalne zaštite i obuhvataju sledećih osam rizika/potreba: socijalna isključenost; bolest/zdravstvena nega; invaliditet; starost; naslednici; porodica/deca; nezaposlenost; stanovanje. Pored navedenih funkcija socijalne zaštite koje definiše ESSPROS, za potrebe analize materijalne podrške na lokalnom nivou u Republici Srbiji, a zbog učestalosti i činjenice da se takva davanja u značajnom broju regulišu kroz odluke JLS kojima se definiše obezbeđivanje socijalne zaštite na njihovoj teritoriji, SIPRU je odlučio da uvede i dodatnu, devetu, tzv. „nacionalno specifičnu“ funkciju u oblast socijalne zaštite: obrazovanje. Ovde spadaju davanja koja obezbeđuje sistem socijalne zaštite sa primarnim ciljem podrške u procesu školovanja dece. Sa druge strane, prema vrsti, materijalna davanja mogu biti novčana ili davanja u naturi. Novčana davanja se odnose na novčana plaćanja, dok se davanja u naturi odnose na nadoknade troškova i direktno pružene robe i usluge.

Lista svih analiziranih odluka nalazi se na stranici Baza odluka o socijalnoj zaštiti, dok su u Excel tabeli predstavljene identifikovane vrste materijalne podrške u oblasti socijalne zaštite. U skladu sa ESSPROS metodologijom, davanja su razvrstana na davanja u novcu i u naturi (zelenom bojom su obeležena novčana davanja, dok su žutom bojom obeležena davanja u naturi).

Analizom sadržaja odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, mapirane su 62 vrste materijalne podrške, odnosno materijalnih davanja. Vrsta materijalne podrške predstavlja skup pojedinačnih prava na materijalnu podršku koja mogu imati različit naziv, ali su data sa istim ciljem, zbog čega su za potrebe ove analize svrstana u istu vrstu. Istovremeno, mapirano je 1.037 pojedinačnih prava na materijalnu podršku.

Na stranici Informišite se u okviru web aplikacije možete vršiti pretragu materijalne podrške namenjene ugroženim licima i porodicama u određenoj JLS, dok na stranici Istražite možete pretraživati prema funkcijama sistema socijalne zaštite i vrstama materijalne podrške, a dodatno možete suziti pretragu na nivo regiona, oblasti i JLS.

U cilju tačnog, potpunog i blagovremenog informisanja građana/ki, organizacija civilnog društva i drugih aktera o materijalnoj podršci/pomoći koja se pruža na lokalnom nivou, pozivamo jedinice lokalne samouprave da nam dostave novousvojene odluke kojima se reguliše sistem socijalne zaštite na njihovoj teritoriji, uključujući i odluke o izmenama i dopunama postojećih odluka. Sve neophodne informacije i dokumenta predstavnici/e jedinica lokalne samouprave mogu poslati na imejl adresu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije: sipru@gov.rs.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]