Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

PRODUŽEN ROK: Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi projekata za konkurs UN Women „Eliminacija rodnih stereotipa i stimulisanje aktivne uloge žena u društvu” (rok: 22.9.2021)

Objavljeno 17.09.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoVAŽNO OBAVEŠTENJE: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije PRODUŽAVA ROK za podnošenje prijava na Javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekata za konkurs „Eliminacija rodnih stereotipa i stimulisanje aktivne uloge žena u društvu”, koji je objavila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji u okviru EU projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji II“. Novi rok za prijavljivanje je sreda, 22. septembar 2021. godine, do 17h.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekata za konkurs „Eliminacija rodnih stereotipa i stimulisanje aktivne uloge žena u društvu”, koji je objavila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji u okviru EU projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji II“.

Informacije o UN Women javnom pozivu za podnošenje predloga projekata

UN Women poziva ženske organizacije civilnog društva iz Srbije da se prijave na poziv za podnošenje predloga projekata koji ima za cilj eliminaciju rodnih stereotipa i osnaživanje žena. Ovaj poziv je raspisan u okviru trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji II“ finansiranog od strane Evropske unije. Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije u usklađivanju sa pravim tekovinama EU u oblasti rodne ravnopravnosti kroz pripremu i sprovođenje pravnog i strateškog okvira u ovoj oblasti, jačanje institucionalnih kapaciteta i mehanizama na nacionalnom i podnacionalnom nivou, podršku uvođenju rodne perspektive u dokumente javnih politika i IPA programska dokumenta i podršku organizacijama civilnog društva.

Pravo učešća na pozivu imaju organizacije civilnog društva osnovane na teritoriji Republike Srbije, koje u Statutu kao jedan od ciljeva imaju definisanu rodnu ravnopravnost, prava žena i/ili borbu protiv diskriminacije, te imaju iskustvo, stručnost i prethodne rezultate rada u oblastima rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena, a posebno žena iz ugroženih grupa. Vrednost dodeljenog granta iznosiće minimum 25.000 evra, a maksimum 30.000 evra, a predviđeno je da sprovođenje traje minimum 12, a maksimum 18 meseci.

Od odabrane organizacije se očekuje da predloži aktivnosti kojima će razviti lokalne inicijative usmerene ka prevazilaženju rodnih stereotipa i stimulisanju aktivnije uloge žena u društvu.

Lista mogućih aktivnosti:

a) Dizajn i implementacija lokalnih inicijativa za prevazilaženje rodnih stereotipa i stimulisanje aktivnije uloge žena u društvu.

Ovo može uključiti inicijative za podršku majkama i očevima u vezi sa usklađivanjem neplaćenog kućnog rada i njihovim aktivnostima na tržištu rada; podsticanje i promovisanje obrazovanja devojčica u trenutno veoma traženim zanimanjima (STEM karijere); mapiranje i podizanje svesti o najčešćim rodnim stereotipima u obrazovnim programima i udžbenicima; pružanje podrške porodicama sa decom iz osetljivih grupa da postanu svesni i ostvare svoja prava, uključujući i mere da se deci omogući jednak pristup obrazovanju i sprečavanje ranog napuštanja škole; edukacija žena o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom; promovisanje rodne ravnopravnosti u naučnim i inovacionim aktivnostima; podrška ženama da postanu aktivnije u preduzetničkim aktivnostima (pristup finansijama, proces registracije, upravljačke veštine, zemljište i imovina kao izvor likvidnosti); zalaganje za smanjenje rodnih razlika u platama; promovisanje žena na pozicijama odlučivanja u javnom i privatnom sektoru (prezentacija iskustava, koučing, motivacioni govori itd.); podsticanje žena na aktivno učešće u oblasti cirkularne i zelene ekonomije itd.

b) Povećanje vidljivosti i svesti u zajednici o dobrobiti sprovedenih inicijativa i uspostavljanje saradnje/partnerstava za njihovo širenje;

c) Podizanje svesti o rodnim stereotipima (npr. kroz korišćenje tradicionalnih i društvenih medija, kao i različitih inovativnih načina komunikacije za prevođenje ključnih poruka prilagođenih ciljnoj grupi/publici);

d) Podrška razvoju i zagovaranju za politike, programe i budžete koji podržavaju rodno transformativne inicijative i doprinose otklanjanju stereotipa.

Kroz sprovođenje aktivnosti OCD moraju da obezbede da najmanje 200 žena bude uključeno i ima korist od projektnih aktivnosti.

Sve informacije o uslovima konkursa i prateća dokumentacija dostupni su na veb-sajtu UN Women, gde se nalaze detaljna uputstva i obrasci koje je potrebno podneti.

Predlog projekta sa svim dokumentima se dostavlja agenciji UN Women na imejl adresu: grants.serbia@unwomen.org, najkasnije do 1. oktobra 2021. godine u 23:30 h.

Mentorska i savetodavna podrška Tima organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekta

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije želi da pruži mentorsku i savetodavnu podršku organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekta za konkurs „Eliminacija rodnih stereotipa i stimulisanje aktivne uloge žena u društvu“, u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji II ”.

Mentorska i savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, odnosno usmeravanje njihovog daljeg razvoja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Podrška će biti pružena u svim segmentima predloga projekta, od definisanja ciljeva i očekivanih rezultata u odnosu na identifikovane izazove i probleme sa kojima se ciljna grupa(e) suočava(ju), formulisanja jasnih i merljivih indikatora, definisanja aktivnosti i vremenskog okvira odnosno plana njihove realizacije, identifikovanja faktora rizika u sprovođenju aktivnosti do podrške u pripremi predloga budžeta za realizaciju projekta.

Organizacije civilnog društva svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do srede, 22. septembra 2021. godine, do 17 h. Prijave će biti razmatrane pod sledećim uslovima:

  • Organizacija civilnog društva ispunjava sve kriterijume koji se nalaze u tabeli Obavezni uslovi/pretkvalifikacioni kriterijumi (Prilog B-1). Potrebno je poslati popunjenu tabelu.
  • Organizacija civilnog društva je poslala Timu potpun predlog projekta, popunjen na odgovarajućem formularu za prijavu (Prilog B-2: Template for proposal submission). Napomena: predlog projekta može da bude napisan na srpskom ili engleskom jeziku i treba da ispunjava tražene formalne kriterijume konkursa UN Women.

Važna napomena: Organizacije civilnog društva koje dostave Timu predloge projekata na srpskom jeziku u obavezi su da finalnu verziju  formulara samostalno prevedu na engleski jezik, pre dostavljanja UN Women u traženom roku.

  • Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Tim će pokušati da obezbedi savetodavnu podršku svima koji podnesu predloge projekta, a najmanje za prvih 5 organizacija civilnog društva koje budu podnele gore navedenu dokumentaciju u skladu sa navedenim uslovima Poziva.

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

  • zainteresovane organizacije civilnog društva koje ispunjavaju gore navedene kriterijume treba da pošalju prijave i prateću dokumentaciju najkasnije do srede, 22. septembra 2021. godine, do 17h na imejl adresu: miljana.cucic@gov.rs,
  • Tim će obavestiti podnosioce prijava da li su ispunili sve uslove za pružanje savetodavne i mentorske podrške i da li su ušli u prvih 5 OCD kojima će podrška biti pružena, najkasnije do četvrtka, 23. septembra 2021. godine,
  • Tim dostavlja komentare i sugestije na predloge projekata najkasnije do ponedeljka, 27. septembra 2021. godine, do kraja dana,
  • Kandidati obaveštavaju Tim o usvojenim komentarima/sugestijama uz obrazloženje ukoliko neke sugestije Tima ne žele da uvaže, najkasnije do četvrtka, 30. septembra 2021. godine.

Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti Miljani Đurčević Cucić, koordinatorki za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Timu, na imejl adresu: miljana.cucic@gov.rs.

Preuzmite dokumentaciju:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
pon, okt 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
pon, okt 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
uto, sep 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
pon, sep 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
pon, sep 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021.
Oktobar, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba sa invaliditetom
Oktobar, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj Roma i Romkinja
Septembar, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]