Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Klikom na jednu ili više oblasti delovanja vrši se odabir postojećih dokumenata prema oblastima kojim pripadaju.
Takođe, možete odabrati tip dokumenta u padajućem meniju ispod Oblasti delovanja.
Pretragu možete vršiti prema ključnim rečima, kao i po godini izdanja.

Dokumenti i publikacije

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (Romi i Romkinje)

30.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (mladi)

30.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (samohrani roditelji, beskućnici, žene žrtve nasilja, migranti, interno raseljena lica)

30.12.2021

Istraživanje o uticaju epidemije virusa kovid 19 na položaj osetljivih grupa u Republici Srbiji (stariji, osobe sa invaliditetom, LGBT)

30.12.2021

Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama

30.12.2021

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji u periodu 2018-2021.

30.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

30.12.2021

SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti

30.12.2021

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2020. godini

30.12.2021

E2E: Istraživanje o potrebama aktera za sprovođenje integrisanih usluga (one-stop-shop) za zapošljivost NEET mladih sa fokusom na 4.0 industrijsku revoluciju

29.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila

17.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece

15.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih

10.12.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj LGBTI osoba

09.11.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj žena i rodna ravnopravnost

03.11.2021

Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici Srbiji

02.11.2021

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021.

21.10.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba sa invaliditetom

11.10.2021

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj Roma i Romkinja

30.09.2021

Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji

31.08.2021

Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine

09.08.2021

Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine

09.08.2021

Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini

24.05.2021

Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa

10.05.2021

Obrazovna situacija dece korisnika usluga socijalne zaštite (svratište, dnevni boravak, predah smeštaj i sigurna kuća) s fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije KOVID-19

10.05.2021

Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine

02.03.2021

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“

30.12.2020

Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura

23.12.2020

Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke

18.12.2020

Izveštaj o realizaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2019. – oktobar 2021. godine (drugi kvartal 2020)

23.10.2020

Operativni zaključci sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2019. – oktobar 2021. godine

23.10.2020

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška

05.08.2020

Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini

31.07.2020

E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)

13.04.2020

E2E: Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (liflet)

13.04.2020

Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou

08.04.2020

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina

09.03.2020

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

22.01.2020

Ex-post analiza efekata nacionalnih akcionih planova zapošljavanja za period 2017–2018. godine

22.01.2020

Ex-ante analiza efekata politike zapošljavanja

22.01.2020

Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU

09.12.2019

E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika

18.11.2019

Siže izveštaja o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019. godine

21.10.2019

Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019.godine

21.10.2019

Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja

26.09.2019

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine

15.07.2019

Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova

20.05.2019

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

18.03.2019

Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine

12.02.2019

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

04.02.2019

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

12.12.2018

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura

28.11.2018

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini

16.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih

11.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih – Rezime

11.10.2018

Zaključci i preporuke sa konferencije “Za dobrobit naše dece – uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem”

29.12.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori siromaštva i nejednakosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori materijalne deprivacije

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života

11.10.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima

20.07.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima – Rezime

20.07.2017

E2E: Podrška sprovođenju ESRP u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih – brošura

31.01.2017

E2E: Pakt za mlade – jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

31.01.2017

Finalna evaluacija programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

06.12.2016

Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji

01.12.2016

Мogućnost pristupa ekonomskim šansama u Srbiji za žene

14.11.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Mladi – tranzicija ka tržištu rada: nejednakost i izazovi

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

26.09.2016

Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

18.08.2016

Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera

01.07.2016

Podrška unapređenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji: Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave i Predlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

24.05.2016

Preduzetničko obrazovanje – Komparativni pregled obrazovnih politika, modela i prakse

29.03.2016

Indeks rodne ravnopravnosti 2016.

01.02.2016

Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

20.10.2015

Siromaštvo u Republici Srbiji – infografik

17.10.2015

Pregled Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji – uloga lokalnih samouprava

22.07.2015

Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

15.04.2015

Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011–2014. godine

04.11.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji – rezime

14.10.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

14.10.2014

Siromaštvo u Srbiji 2011, 2012. i 2013. godine

21.08.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 1: Institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti politika usmerenih na siromašno stanovništvo

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 2: Pregled politika i mera u sektoru socijalne zaštite za podršku obrazovnim potrebama dece iz osetljivih grupa

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 3: Pregled mera usmerenih na siromašne učenike i učenike romske nacionalnosti koje sprovode OCD

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 4: Završeni i tekući programi donatorske pomoći u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 5: Komparativna analiza

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 6: Finansijska analiza mera predloženih u Analizi

31.03.2014

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u školama u Srbiji

20.06.2013

Studija opcija zа uspоstаvlјаnjе Fоndа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе

29.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – studija u celini

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – Rezime

01.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Budućnost sela u Srbiji

01.12.2012

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja: Praćenje stanja socijalne isključenosti, 2006–2012, 2. dopunjeno izdanje

01.10.2012

Ključne kompetencije mladih u Srbiji – PISA u ogledalu

20.06.2012

Vodič kroz evropske think tank organizacije

01.05.2012

Uloga lokalnih samouprava – Krаtаk prеglеd 1. Nаciоnаlnоg izvеštаја о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smanjenju siromaštva

01.12.2011

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2008-2010. godine

01.03.2011

Vodič kroz evropske mreže za organizacije civilnog društva

01.01.2011

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Učeničke zadruge i proširena delatnost škola – Rezime dokumenta

01.12.2010

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Učeničke zadruge i proširena delatnost škola u cilju povećanja kvaliteta obrazovanja i veće socijalne uključenosti školske dece

01.12.2010

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti u Srbiji na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja

29.07.2010

Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

04.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Obrazovanjem protiv siromaštva – Analiza uticaja uvođenja pripremnog predškolskog programa u Srbiji

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Mere u obrazovanju usmerene ka ugroženom stanovništvu

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji – Obrazovne šanse siromašnih

01.11.2009

Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji

20.06.2009

Drugi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

01.08.2007

Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

20.06.2005

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Rezime i matrice

03.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Glavni tekst

02.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Prilozi i aneksi

01.06.2003

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]