Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Izaberite oblast delovanja

Klikom na jednu ili više oblasti delovanja vrši se odabir postojećih dokumenata prema oblastima kojim pripadaju.
Takođe, možete odabrati tip dokumenta u padajućem meniju ispod Oblasti delovanja.
Pretragu možete vršiti i prema ključnim rečima.

Dokumenta i publikacije

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina

09.03.2020

Program ekonomskih reformi (ERP) 2020-2022

25.02.2020

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

22.01.2020

Ex-post analiza efekata nacionalnih akcionih planova zapošljavanja za period 2017–2018. godine

22.01.2020

Ex-ante analiza efekata politike zapošljavanja

22.01.2020

60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

25.12.2019

Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU

09.12.2019

E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika

18.11.2019

Siže izveštaja o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019. godine

21.10.2019

Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019.godine

21.10.2019

Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja

26.09.2019

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine

15.07.2019

Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

28.05.2019

Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova

20.05.2019

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

18.03.2019

Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine

12.02.2019

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

04.02.2019

Najvažniji rezultati rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u 2018. godini

28.12.2018

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

12.12.2018

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura

28.11.2018

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini

16.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih

11.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih – Rezime

11.10.2018

Zaključci i preporuke sa konferencije “Za dobrobit naše dece – uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem”

29.12.2017

Crowdfunding – grupno finansiranje

15.12.2017

Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2017.

20.11.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori siromaštva i nejednakosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori materijalne deprivacije

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života

11.10.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima

20.07.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima – Rezime

20.07.2017

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017-2018

14.06.2017

Inkluzivno obrazovanje: Planiranje, praćenje i evaluacija (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Učešće roditelja, porodice i zajednice u inkluzivnom obrazovanju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Nastavnici, inkluzivna nastava i pedagogija usmerene na dete (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Pristup školi i obrazovno okruženje II – univerzalni dizajn za učenje (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Pristup školi i obrazovno okruženje I – fizički aspekt, informisanje i komunikacija (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Finansiranje inkluzivnog obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Partnerstvo, javno zagovaranje i komunikacija u cilju društvene promene (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Informacioni sistem za upravljanje u obrazovanju (EMIS) i deca sa smetnjama u razvoju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Mapiranje dece sa smetnjama u razvoju koja nisu u sistemu obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Prikupljanje podataka o smetnjama u razvoju kod dece (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Zakonodavstvo i politike u oblasti inkluzivnog obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Definicija i klasifikacija smetnji u razvoju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Konceptualizovanje inkluzivnog obrazovanja i njegovo kontekstualizovanje u okviru Misije UNICEF-a

04.04.2017

E2E: Unapređenje pravnog okvira za uređenje radnih praksi u Republici Srbiji

04.04.2017

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

08.02.2017

E2E: Podrška sprovođenju ESRP u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih – brošura

31.01.2017

E2E: Pakt za mlade – jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

31.01.2017

E2E: Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji

09.12.2016

Finalna evaluacija programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

06.12.2016

Мogućnost pristupa ekonomskim šansama u Srbiji za žene

14.11.2016

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

19.10.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Mladi – tranzicija ka tržištu rada: nejednakost i izazovi

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

26.09.2016

E2E: Predlog platforme za unapređenje nacionalnog dijaloga za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

19.09.2016

Prepoznaj, promoviši i proširi – Priče o uspešnim školama

12.09.2016

Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

18.08.2016

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

01.08.2016

Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera

01.07.2016

E2E: Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

19.06.2016

Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Programme – ESRP)

17.06.2016

Podrška unapređenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji: Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave i Predlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

24.05.2016

Izveštaj o položaju zajednice gluvih u Srbiji u oblasti medija, dostupnosti prevodilačkih usluga i obrazovanja

17.05.2016

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje

30.03.2016

Preduzetničko obrazovanje – Komparativni pregled obrazovnih politika, modela i prakse

29.03.2016

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

11.03.2016

Pravim putem – Okvir za program rada sa decom ranog uzrasta

23.02.2016

Pozitivna disciplina u podsticajnom inkluzivnom okruženju – Vodič za nastavnike i edukatore nastavnika

23.02.2016

Indeks rodne ravnopravnosti 2016.

01.02.2016

Smernice za planiranje i pružanje adekvatne intersektorske podrške za inkluzivno obrazovanje u lokalnoj zajednici (Predlog praktične politike)

30.11.2015

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2015. godinu

20.11.2015

Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

20.10.2015

Siromaštvo u Republici Srbiji – infografik

17.10.2015

Operativni zaključci Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji

15.09.2015

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje 2014-2020

03.08.2015

Pregled Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji – uloga lokalnih samouprava

22.07.2015

Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

15.04.2015

Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011–2014. godine

04.11.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji – rezime

14.10.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

14.10.2014

Kako do rezultata u javnim politikama – Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

25.09.2014

Upoznajte SEKO – Saradnja civilnog društva i javnog sektora radi uspešnog korišćenja međunarodne razvojne pomoći

25.09.2014

Siromaštvo u Srbiji 2011, 2012. i 2013. godine

21.08.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 1: Institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti politika usmerenih na siromašno stanovništvo

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 2: Pregled politika i mera u sektoru socijalne zaštite za podršku obrazovnim potrebama dece iz osetljivih grupa

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 3: Pregled mera usmerenih na siromašne učenike i učenike romske nacionalnosti koje sprovode OCD

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 4: Završeni i tekući programi donatorske pomoći u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 5: Komparativna analiza

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 6: Finansijska analiza mera predloženih u Analizi

31.03.2014

Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji (EUIC)

21.01.2014

Kontekst javnog upravljanja i reforme u Srbiji – rezultati ankete viših rukovodilaca u državnoj upravi

13.12.2013

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u školama u Srbiji

20.06.2013

Seminar o socijalnom uključivanju Roma – Operativni zaključci

18.06.2013

Studija opcija zа uspоstаvlјаnjе Fоndа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе

29.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – studija u celini

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – Rezime

01.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Budućnost sela u Srbiji

01.12.2012

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja: Praćenje stanja socijalne isključenosti, 2006–2012, 2. dopunjeno izdanje

01.10.2012

Ključne kompetencije mladih u Srbiji – PISA u ogledalu

20.06.2012

Vodič kroz evropske think tank organizacije

01.05.2012

Uloga lokalnih samouprava – Krаtаk prеglеd 1. Nаciоnаlnоg izvеštаја о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smanjenju siromaštva

01.12.2011

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine

28.09.2011

Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011 – 2013. godine

21.07.2011

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine

03.03.2011

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2008-2010. godine

01.03.2011

Vodič kroz evropske mreže za organizacije civilnog društva

01.01.2011

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva

16.12.2010

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva – Spisak ključnih inicijativa

15.12.2010

Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine

01.12.2010

Strategija EU za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2010-2020

01.12.2010

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Učeničke zadruge i proširena delatnost škola – Rezime dokumenta

01.12.2010

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Učeničke zadruge i proširena delatnost škola u cilju povećanja kvaliteta obrazovanja i veće socijalne uključenosti školske dece

01.12.2010

Četvrti bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.10.2010

Strategija zaštite podataka o ličnosti

16.08.2010

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti u Srbiji na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja

29.07.2010

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

08.07.2010

Treći bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.07.2010

Drugi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.04.2010

Evropa 2020 – Evropska strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta

01.04.2010

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

09.03.2010

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine

25.02.2010

Izveštaj o napretku u realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja

01.12.2009

Prvi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.12.2009

Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

04.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Obrazovanjem protiv siromaštva – Analiza uticaja uvođenja pripremnog predškolskog programa u Srbiji

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Mere u obrazovanju usmerene ka ugroženom stanovništvu

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji – Obrazovne šanse siromašnih

01.11.2009

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine

01.10.2009

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

01.10.2009

Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

08.07.2009

Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji

20.06.2009

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

09.04.2009

Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

13.02.2009

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti

13.02.2009

Strategija razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine

22.01.2009

Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)

15.01.2009

Studija o životnom standardu, Srbija 2002 – 2007 (RZS, Svetska banka i Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije)

01.12.2008

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

27.11.2008

Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2011. godine

14.10.2008

Obnovljena socijalna agenda: mogućnosti, pristup i solidarnost u Evropskoj uniji (eng.)

01.08.2008

Nacionalna strategija održivog razvoja

27.05.2008

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke (eng.)

01.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke – Aneks (eng.)

01.12.2007

Drugi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

01.08.2007

Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine

11.01.2007

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji

26.12.2006

Pregled siromaštva i socijalne isključenosti u zemljama Zapadnog Balkana (eng.) – Stanovništvo 1/2006

30.06.2006

Plan za dostizanje jednakosti između žena i muškaraca 2006-2010 (eng.)

01.03.2006

Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

20.06.2005

Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010

01.04.2005

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Rezime i matrice

03.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Glavni tekst

02.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Prilozi i aneksi

01.06.2003

Srbija – Anketa o životnom standardu, 2002: Osnovni rezultati zajedničke analize Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja i Svetske banke (eng.)

01.12.2002

Aktuelnosti

Blog

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
čet, apr 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]