Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Klikom na jednu ili više oblasti delovanja vrši se odabir postojećih dokumenata prema oblastima kojim pripadaju.
Takođe, možete odabrati tip dokumenta u padajućem meniju ispod Oblasti delovanja.
Pretragu možete vršiti prema ključnim rečima, kao i po godini izdanja.

Dokumenti i publikacije

Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini

31.07.2020

Izveštaj o sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji za 2018. godinu

16.04.2020

Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou

08.04.2020

Program ekonomskih reformi (ERP) 2020-2022

25.02.2020

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

22.01.2020

Ex-post analiza efekata nacionalnih akcionih planova zapošljavanja za period 2017–2018. godine

22.01.2020

Ex-ante analiza efekata politike zapošljavanja

22.01.2020

60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

25.12.2019

Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU

09.12.2019

E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika

18.11.2019

Siže izveštaja o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019. godine

21.10.2019

Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji“ za period oktobar 2017. – oktobar 2019.godine

21.10.2019

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine

15.07.2019

Izveštaj o primeni Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu pristupanja Evropskoj uniji za period 2016-2017. godine

29.05.2019

Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine

12.02.2019

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

04.02.2019

Najvažniji rezultati rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u 2018. godini

28.12.2018

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

12.12.2018

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura

28.11.2018

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini

16.10.2018

Vodič kroz radna i socijalna prava za mlade u Republici Srbiji

31.07.2018

Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije

28.12.2017

Crowdfunding – grupno finansiranje

15.12.2017

Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2017.

20.11.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori socijalne zaštite i socijalne sigurnosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori siromaštva i nejednakosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori materijalne deprivacije

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori dugotrajne nege

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (na engleskom jeziku)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori iz oblasti socijalne i dečije zaštite

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života

11.10.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Nacionalni izveštaj

12.09.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Pregled nalaza

12.09.2017

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017-2018

14.06.2017

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

08.02.2017

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj

30.12.2016

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Aneksi

30.12.2016

E2E: Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji

09.12.2016

Finalna evaluacija programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

06.12.2016

Мogućnost pristupa ekonomskim šansama u Srbiji za žene

14.11.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Upotreba potadaka iz SILC ankete za izračunavanje zdravih godina života

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

26.09.2016

Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

18.08.2016

Treći program EU u oblasti zdravstva 2014-2020. godine – liflet

18.08.2016

Treći program EU u oblasti zdravstva 2014-2020. godine

18.08.2016

EaSI – Novi krovni program EU za zapošljavanje i socijalnu politiku 2014-2020

18.08.2016

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

01.08.2016

Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Programme – ESRP)

17.06.2016

Podrška unapređenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji: Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave i Predlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

24.05.2016

Vodič za organizacije civilnog društva: Standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja

20.05.2016

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje

30.03.2016

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

11.03.2016

Priručnik za uspostavljanje i razvoj centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici

10.03.2016

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta

08.03.2016

Dečji brakovi u Srbiji – Analiza stanja i preporuke

10.02.2016

Indeks rodne ravnopravnosti 2016.

01.02.2016

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici

27.01.2016

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2015. godinu

20.11.2015

Siromaštvo u Republici Srbiji – infografik

17.10.2015

Operativni zaključci Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji

15.09.2015

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici – Rezime

25.08.2015

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje 2014-2020

03.08.2015

Pregled Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji – uloga lokalnih samouprava

22.07.2015

Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

15.04.2015

Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011–2014. godine

04.11.2014

Kako do rezultata u javnim politikama – Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

25.09.2014

Upoznajte SEKO – Saradnja civilnog društva i javnog sektora radi uspešnog korišćenja međunarodne razvojne pomoći

25.09.2014

Postojeći modeli za poboljšanje stanovanja Roma: Socijalna i pristupačna stambena rešenja za Rome i osetljivo stanovništvo u Srbiji (OEBS)

05.06.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 1: Institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti politika usmerenih na siromašno stanovništvo

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 2: Pregled politika i mera u sektoru socijalne zaštite za podršku obrazovnim potrebama dece iz osetljivih grupa

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 3: Pregled mera usmerenih na siromašne učenike i učenike romske nacionalnosti koje sprovode OCD

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 4: Završeni i tekući programi donatorske pomoći u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 5: Komparativna analiza

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 6: Finansijska analiza mera predloženih u Analizi

31.03.2014

Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji (EUIC)

21.01.2014

Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije

01.01.2014

Kontekst javnog upravljanja i reforme u Srbiji – rezultati ankete viših rukovodilaca u državnoj upravi

13.12.2013

Mapiranje usluga socijalne zaštite u 2012. godini – Izveštaj

12.11.2013

Mapiranje usluga socijalne zaštite u 2012. godini – Aneksi

12.11.2013

Kvalitet života u zemljama proširenja – Treće ispitivanje kvaliteta života u Evropi: Srbija (Evropska fondacija za poboljšanje uslova života i rada – Eurofound)

01.10.2013

Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu digitalizacije zemaljske televizije u Republici Srbiji i primeri prakse iz drugih zemalja

01.09.2013

Seminar o socijalnom uključivanju Roma – Operativni zaključci

18.06.2013

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

31.05.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Kvalitativno istraživanje o dugotrajnoj nezi starijih u Srbiji

01.05.2013

Studija opcija zа uspоstаvlјаnjе Fоndа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе

29.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – studija u celini

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – Rezime

01.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Budućnost sela u Srbiji

01.12.2012

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja: Praćenje stanja socijalne isključenosti, 2006–2012, 2. dopunjeno izdanje

01.10.2012

Vodič kroz evropske think tank organizacije

01.05.2012

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja

09.02.2012

Uloga lokalnih samouprava – Krаtаk prеglеd 1. Nаciоnаlnоg izvеštаја о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smanjenju siromaštva

01.12.2011

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine

28.09.2011

Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011 – 2013. godine

21.07.2011

Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

01.04.2011

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine

03.03.2011

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2008-2010. godine

01.03.2011

Vodič kroz evropske mreže za organizacije civilnog društva

01.01.2011

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva

16.12.2010

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva – Spisak ključnih inicijativa

15.12.2010

Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine

01.12.2010

Strategija EU za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2010-2020

01.12.2010

Četvrti bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.10.2010

Strategija zaštite podataka o ličnosti

16.08.2010

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti u Srbiji na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja

29.07.2010

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine

22.07.2010

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

08.07.2010

Treći bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.07.2010

Drugi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.04.2010

Evropa 2020 – Evropska strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta

01.04.2010

Izveštaj o napretku u realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja

01.12.2009

Prvi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.12.2009

Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

04.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Obrazovanjem protiv siromaštva – Analiza uticaja uvođenja pripremnog predškolskog programa u Srbiji

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Analiza uticaja mera zdravstvene politike na dostupnost zdravstvene zaštite romskoj populaciji u Srbiji

01.11.2009

Prvi ciklus analiza uticaja javnih politika (period do 2011.): Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima

01.11.2009

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine

01.10.2009

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

01.10.2009

Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

08.07.2009

Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji

20.06.2009

Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine

23.04.2009

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

09.04.2009

Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti

26.03.2009

Strategija javnog zdravlja Republike Srbije

26.03.2009

Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata

13.02.2009

Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

13.02.2009

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti

13.02.2009

Strategija razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine

22.01.2009

Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)

15.01.2009

Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

25.12.2008

Studija o životnom standardu, Srbija 2002 – 2007 (RZS, Svetska banka i Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije)

01.12.2008

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

27.11.2008

Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2011. godine

14.10.2008

Obnovljena socijalna agenda: mogućnosti, pristup i solidarnost u Evropskoj uniji (eng.)

01.08.2008

Nacionalna strategija održivog razvoja

27.05.2008

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke (eng.)

01.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke – Aneks (eng.)

01.12.2007

Drugi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

01.08.2007

Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja

18.01.2007

Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine

11.01.2007

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji

26.12.2006

Pregled siromaštva i socijalne isključenosti u zemljama Zapadnog Balkana (eng.) – Stanovništvo 1/2006

30.06.2006

Plan za dostizanje jednakosti između žena i muškaraca 2006-2010 (eng.)

01.03.2006

Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

20.06.2005

Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010

01.04.2005

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Rezime i matrice

03.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Glavni tekst

02.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Prilozi i aneksi

01.06.2003

Srbija – Anketa o životnom standardu, 2002: Osnovni rezultati zajedničke analize Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja i Svetske banke (eng.)

01.12.2002

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Vukašin Kolarević
Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
pet, avg 07, 2020
Source: Inkluzija blog
43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
sri, avg 05, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
pet, jul 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
čet, jul 30, 2020
Source: Inkluzija blog
Ajša Bahović Latifović - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"
Transkript govora Ajše Bahović Latifović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Članica sam tima Muslimanskog [...]
sri, jul 29, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]