Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Izaberite oblast delovanja

Klikom na jednu ili više oblasti delovanja vrši se odabir postojećih dokumenata prema oblastima kojim pripadaju.
Takođe, možete odabrati tip dokumenta u padajućem meniju ispod Oblasti delovanja.
Pretragu možete vršiti i prema ključnim rečima.

Dokumenta i publikacije

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

18.03.2019

Priručnik za novinare i novinarke: Izveštavanje o osetljivim grupama – osobe sa hendikepom

13.03.2019

Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine

12.02.2019

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

04.02.2019

Najvažniji rezultati rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u 2018. godini

28.12.2018

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

12.12.2018

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura

28.11.2018

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini

16.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih

11.10.2018

Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih – Rezime

11.10.2018

Zaključci i preporuke sa konferencije “Za dobrobit naše dece – uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni sistem”

29.12.2017

Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije

28.12.2017

Crowdfunding – grupno finansiranje

15.12.2017

Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2017.

20.11.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori socijalne zaštite i socijalne sigurnosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori siromaštva i nejednakosti

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori materijalne deprivacije

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori zaposlenosti i tržišta rada

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori dugotrajne nege

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (na engleskom jeziku)

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori iz oblasti socijalne i dečije zaštite

11.10.2017

Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života

11.10.2017

Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci

13.09.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Nacionalni izveštaj

12.09.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Pregled nalaza

12.09.2017

Profil radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje

03.08.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima

20.07.2017

E2E: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima – Rezime

20.07.2017

E2E: Procena javnih rashoda iz budžeta Republike Srbije utrošenih u periodu 2013–2015. godine na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih – Izveštaj

10.07.2017

E2E: Procena javnih rashoda iz budžeta Republike Srbije utrošenih u periodu 2013–2015. godine na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih – Metodologija

10.07.2017

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017-2018

14.06.2017

Inkluzivno obrazovanje: Planiranje, praćenje i evaluacija (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Učešće roditelja, porodice i zajednice u inkluzivnom obrazovanju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Nastavnici, inkluzivna nastava i pedagogija usmerene na dete (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Pristup školi i obrazovno okruženje II – univerzalni dizajn za učenje (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Pristup školi i obrazovno okruženje I – fizički aspekt, informisanje i komunikacija (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Finansiranje inkluzivnog obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Partnerstvo, javno zagovaranje i komunikacija u cilju društvene promene (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Informacioni sistem za upravljanje u obrazovanju (EMIS) i deca sa smetnjama u razvoju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Mapiranje dece sa smetnjama u razvoju koja nisu u sistemu obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Prikupljanje podataka o smetnjama u razvoju kod dece (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Zakonodavstvo i politike u oblasti inkluzivnog obrazovanja (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Definicija i klasifikacija smetnji u razvoju (UNICEF)

04.04.2017

Inkluzivno obrazovanje: Konceptualizovanje inkluzivnog obrazovanja i njegovo kontekstualizovanje u okviru Misije UNICEF-a

04.04.2017

E2E: Unapređenje pravnog okvira za uređenje radnih praksi u Republici Srbiji

04.04.2017

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

08.02.2017

E2E: Podrška sprovođenju ESRP u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih – brošura

31.01.2017

E2E: Pakt za mlade – jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

31.01.2017

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj

30.12.2016

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Aneksi

30.12.2016

E2E: Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji

09.12.2016

Finalna evaluacija programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

06.12.2016

Мogućnost pristupa ekonomskim šansama u Srbiji za žene

14.11.2016

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

19.10.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Formiranje prediktivnog modela za rizik od siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji: doprinos pojedinačnih indikatora merenih SILC metodologijom

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Životna sredina i prihodi i uslovi života u Republici Srbiji

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Struktura prihoda i rizik od siromaštva u ruralnim područjima

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – SILC i tipologija naselja: statistička analiza opravdanosti trihotomne podele naselja

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Analiza mogućnosti i opravdanosti uvođenja subjektivne dimenzije (kategorije potreba) u koncept istraživanja, merenja i smanjenja siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Profili siromaštva i materijalne deprivacije u Republici Srbiji u 2013. godini

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Mladi – tranzicija ka tržištu rada: nejednakost i izazovi

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Upotreba potadaka iz SILC ankete za izračunavanje zdravih godina života

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Izračunavanje indikatora „Zamke nezaposlenosti“

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Uticaj prihoda od proizvodnje dobara za sopstvene potrebe na stopu rizika od siromaštva i nejednakost u Republici Srbiji

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Položaj stanovništva između 50 i 64 godine na tržištu rada u Srbiji

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

26.09.2016

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

26.09.2016

E2E: Predlog platforme za unapređenje nacionalnog dijaloga za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

19.09.2016

Prepoznaj, promoviši i proširi – Priče o uspešnim školama

12.09.2016

Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

18.08.2016

Treći program EU u oblasti zdravstva 2014-2020. godine – liflet

18.08.2016

Treći program EU u oblasti zdravstva 2014-2020. godine

18.08.2016

EaSI – Novi krovni program EU za zapošljavanje i socijalnu politiku 2014-2020

18.08.2016

Međunarodna konvencija o pravima osoba za invaliditetom (skraćena i pojednostavljena verzija)

18.08.2016

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

01.08.2016

E2E: Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

19.06.2016

Program ekonomskih reformi za period od 2016. do 2018. godine

30.03.2016

Mapiranje usluga socijalne zaštite u 2012. godini – Aneksi

12.11.2013

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke (eng.)

01.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke – Aneks (eng.)

01.12.2007

Pregled siromaštva i socijalne isključenosti u zemljama Zapadnog Balkana (eng.) – Stanovništvo 1/2006

30.06.2006

Srbija – Anketa o životnom standardu, 2002: Osnovni rezultati zajedničke analize Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja i Svetske banke (eng.)

01.12.2002

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Pristupačnost
„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao [...]
sri, feb 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Igor Mitrović
Transkript govora Igora Mitrovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Ja vam [...]
sri, feb 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Jovan Jovanović
Transkript govora Jovana Jovanovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Praktična akademija [...]
uto, feb 12, 2019
Source: Inkluzija blog
Karolina Stamenković
Transkript govora Karoline Stamenković na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Dolazim iz [...]
pon, jan 21, 2019
Source: Inkluzija blog
Nenad Mirković
Transkript govora Nenada Mirkovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Moje ime [...]
pon, jan 14, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]